eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Miejskich w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291054036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strycharska 6

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-659

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413676406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cum.kielce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cum.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ca06ec9-6f01-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025714/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu "e-Świętokrzyskie-budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cum.kielce.eu/ogloszenia-przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
2. Składanie ofert i dokumentów dołączonych do ofert odbywa się wyłącznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
3. Składanie dokumentów innych niż wymienione w pkt 2, w szczególności oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz wszelka pozostała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@cum.kielce.eu z powołaniem się w tytule maila na znak sprawy: IT.262.2.2022
Szczegóły w rozdz. XVIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2 SWZ., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XI pkt. 1.3. SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo - sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zamawiający zaleca, by dokumenty składane w ramach postępowania sporządzone były w formacie PDF.
2. Ofertę , oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy - składa się w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal” dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
5. Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
Załączniki, których łączny rozmiar będzie większy niż 20 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach e-mail.
Szczegóły w rozdz. XVIII i XX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Usług Miejskich w Kielcach, Strycharska 6, 25-659 Kielce;
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail iod@cum.kielce.eu;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. Zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
e) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku postępowań zakończonych wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** – jednak żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. Unii lub państwa członk.
Szczegóły w rozdz. XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IT.262.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 487804,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” wybudowanej w oparciu o sprzęt Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodes.

Zakres oferty obejmuje wykupienie przedłużenia serwisu i wsparcia technicznego producentów posiadanej infrastruktury teleinformatycznej, tj. Juniper Networks, HPE, Avaya i AudioCodes wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych, dokonywaniem rekonfiguracji środowiska wynikającej z zaleceń producentów oraz świadczeniem usług serwisowych a także serwis pogwarancyjny dla sprzętu Juniper i Hitachi Vantara będącego w statusie EOS (end-of-support) realizowany jako wymiana uszkodzonych elementów sprzętowych (w tym dysków) na sprawne i wsparcie w zakresie konfiguracji.

Okres trwania serwisu i usług wsparcia technicznego: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku dla sprzętu, którego obecne gwarancje kończą się 31 grudnia 2022 roku (zgodnie z tabelą nr 2). Ostateczna lista numerów seryjnych sprzętu z uwagi na trwający okres wsparcia technicznego będzie przekazana Usługodawcy na dzień 31 grudnia 2022 roku w postaci zaktualizowanej tabeli nr 2 (zmianie mogą ulec jedynie numery seryjne sprzętu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50323100-6 - Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
najkorzystniejszej oferty, są:
1.1. cena – 60 pkt
1.2. dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia - 40pkt
Ocena oferty obejmować będzie łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.
2. Sposób oceny ofert:
a) cena
Podstawą oceny w kryterium cena jest cena brutto oferty.
Ilość punktów dla kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
C min
C = ------------- x 60 pkt
C bad
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty,
Cmin – cena oferty najniższej nie podlegającej odrzuceniu
Cbad – cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60 punktów.
b) dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowo kryteria ocen opisuje rozdz. XXIV SIWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do rekonfiguracji oraz świadczenia serwisu routerów klasy MPLS, potwierdzone certyfikatem Juniper Networks Certified Internet Specialist SP - JNCIS-SP lub równoważnym certyfikatem akceptowanym i wystawionym przez producenta Juniper Networks oraz posiadającymi min. 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług rekonfiguracji i serwisu infrastruktury sieciowej zbudowanej na routerach firmy Juniper klasy MX oraz ACX, które będą brały udział przy realizacji zamówienia. Podstawą oceny w tym kryterium jest podana w ofercie ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających powyższe wymagania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: brak osób - 0 pkt 1 osoba - 5 pkt 2 osoby - 10 pkt Wykonawca musi udokumentować w ofercie uprawnienia oraz doświadczenie (referencje).

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do rekonfiguracji oraz świadczenia serwisu urządzeń bezpieczeństwa sieciowego klasy UTM, potwierdzone certyfikatem Juniper Networks Certified Internet Specialist Security - JNCIS-SEC lub równoważnym certyfikatem akceptowanym i wystawionym przez producenta Juniper Networks oraz posiadającymi min. 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla infrastruktury klasy UTM w oparciu o rozwiązania firmy Juniper serii SRX, model min. SRX3400, które będą brały udział przy realizacji zamówienia. Podstawą oceny w tym kryterium jest podana w ofercie ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających powyższe wymagania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: brak osób - 0 pkt 1 osoba - 5 pkt 2 osoby - 10 pkt Wykonawca musi udokumentować w ofercie uprawnienia oraz doświadczenie (referencje).

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do rekonfiguracji oraz świadczenia serwisu przełączników sieciowych przeznaczonych do DC, potwierdzone certyfikatem Juniper Networks Certified Professional Data Center (JNCIP-DC) lub Juniper Networks Certified Professional Enterprise Routing and Switching (JNCIP-ENT) lub równoważnym certyfikatem akceptowanym i wystawionym przez producenta Juniper oraz posiadającymi min. 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla infrastruktury klasy DC w oparciu o rozwiązania firmy Juniper serii EX lub QFX, które będą brały udział przy realizacji zamówienia. Podstawą oceny w tym kryterium jest podana w ofercie ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających powyższe wymagania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: brak osób - 0 pkt 1 osoba - 5 pkt 2 osoby - 10 pkt Wykonawca musi udokumentować w ofercie uprawnienia oraz doświadczenie (referencje).

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do rekonfiguracji oraz świadczenia serwisu macierzy dyskowej HDS HUS 150, potwierdzone certyfikatem Hitachi Vantara Qualified Professional VSP G200 to VSP G800 Storage Installation lub równoważnym certyfikatem akceptowanym i wystawionym przez producenta Hitachi Vantara (dawniej HDS) oraz posiadającymi 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu macierzy dyskowej HDS HUS 150, które będą brały udział przy realizacji zamówienia. Podstawą oceny w tym kryterium jest podana w ofercie ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia, spełniających powyższe wymagania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: brak osób - 0 pkt 1 osoba - 5 pkt 2 osoby - 10 pkt Wykonawca musi udokumentować w ofercie uprawnienia oraz doświadczenie (referencje).

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.4.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu i wsparcia technicznego, która trwała co najmniej 12 miesięcy i dotyczyła sieci MPLS opartej na co najmniej 50 routerach rdzeniowych/dostępowych Juniper Networks znajdujących się w co najmniej 50 obiektach i zarządzanych przez system JunosSpace,
2) wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę serwisu i wsparcia technicznego, która trwała co najmniej 12 miesięcy i dotyczyła sieci telefonii VoIP opartej na serwerze AVAYA i co najmniej 250 telefonach VoIP w co najmniej 100 obiektach oraz co najmniej 100 bramach VoIP do integracji telefonii analogowej.

1.4.2. Warunek dotyczący wykształcenia i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje obligatoryjnych wymagań w tym zakresie.

Fakultatywne wymagania w tym zakresie stanowią jedno z kryterium oceny ofert.

2. Wykonawcy występujący wspólnie:
2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 1.4.1. z uwagi na jego specyfikę a także charakter zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.


2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2.3. Więcej informacji nt. udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie - w rozdz. XIV SWZ.

3. Poleganie na podmiotach udostępniających zasoby:
3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na podmiotach udostępniających zasoby warunek określony w pkt 1.4.1. z uwagi na jego specyfikę a także charakter zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden z podmiotów udostępniających zasoby.
3.4. Więcej informacji nt. polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby - w rozdz. XIII SWZ.

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1.1. oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ; wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1.1. oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ; wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

1.2. wykaz wykonanych lub wykonywanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług serwisu i wsparcia technicznego, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy i dotyczyła sieci MPLS opartej na co najmniej 50 routerach rdzeniowych/dostępowych Juniper Networks znajdujących się w co najmniej 50 obiektach i zarządzanych przez system JunosSpace wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania, wykonawcy zamówienia (zasoby własne lub wskazany podmiot który udostępnił zasoby) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; formularz wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

1.3. wykaz wykonanych lub wykonywanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług serwisu i wsparcia technicznego, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy i dotyczyła sieci telefonii VoIP opartej na serwerze AVAYA i co najmniej 250 telefonach VoIP w co najmniej 100 obiektach oraz co najmniej 100 bramach VoIP do integracji telefonii analogowej wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania, wykonawcy zamówienia (zasoby własne lub wskazany podmiot który udostępnił zasoby) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; formularz wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1.2 i 1.3. dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. Sposób sporządzania i składania podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 określono w rozdz. XX SWZ.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdz. XXII SWZ:

1.1. Ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 a – 2 b do SWZ;
1.2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór - Załącznik nr 2 a do SWZ).

Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.2.2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1.2. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 2 b do SWZ).

1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wymagane postanowieniami rozdz. XIII SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
1.5. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje);
1.6. Dowód wniesienia wadium.

2. Wraz z ofertą należy również złożyć dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:

2.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru albo wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

2.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określonych w pkt 2.1. ;

2.3. przepis pkt 2.2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

2.4. przepisy pkt 2.1. – 2.2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp;

2.5. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania tych Wykonawców lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Sposób sporządzania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 określono w rozdz. XX – XXII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 15 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

ING Bank Śląski Nr 60 1050 1461 1000 0023 5332 1181
z dopiskiem: Wadium na świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”

Uwaga!
Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formach, o których mowa w pkt 3.2.– 3.4. treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie wystawcy dokumentu do co najmniej, bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Do wadium wniesionego w formach wyżej wymienionych stosować się powinno prawo polskie. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
8.1. upływu terminu związania ofertą;
8.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
9.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
9.2. którego oferta została odrzucona;
9.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
9.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

Szczegóły w rozdz. XVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. IX SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. X pkt 2 SWZ;

4.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania ich oferty, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 1.4.1. rozdz. X SWZ z uwagi na jego specyfikę a także charakter zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane;
9. Więcej informacji nt. udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie - w rozdz. XIV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia reguluje załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.