eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie obsługi prawnejOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi prawnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIURO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013298630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 656 60 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@rdn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rdn.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność na rzecz rozwoju kadry naukowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi prawnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-385af54b-89f2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084344/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie obsługi prawnej Biura RDN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdn.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rdn.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://rdn.eb2b.com.pl/open auctions.html, spełniającej wymagania art. 64 ustawy Pzp. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie, zarejestrowanie i utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms/language/pl_PL. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej: a) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy nie posiada konta na Platformie, lub do panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta . b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). c) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę. d) W zakładce „Załączniki” dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. e) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził zmiany, jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji kierowanych po upływie terminu składania ofert. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” - „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB. Dokumenty składające się na ofertę, składane są przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne składane po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
b) odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
c) odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że: 1) Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Biura Rady Doskonałości Naukowej, z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl. 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rdn.gov.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach: a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr: DB.26.2.2023, b) archiwalnych, c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z postępowaniem. 4) Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest: a) w przypadku celu określonego w pkt 3. lit. a) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, b) w przypadku celu określonego w pkt 3. lit. b) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, c) w przypadku celu określonego w pkt 19.3. lit. c) – art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 5) Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze lub dostarczające rozwiązania informatyczne do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, b) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 6) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres: a) prowadzenia postępowania oraz 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) w celach archiwalnych wieczyście, zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, c) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie. 7) Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO, c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), d) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane. 8) Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy prawo zamówień publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DB.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze prawnej Zamawiającego, przez 5 radców prawnych lub adwokatów, w tym 1 radcę prawnego lub adwokata pełniącego funkcję koordynatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16.1. SWZ. Punkty w kryterium „doświadczenie zespołu radców prawnych lub adwokatów” będą sumą punktów przyznanych za podkryteria 2.1 i 2.2. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż pięciu osób – ocenie podlegać będzie pierwsze pięć osób wskazanych w wykazie. Osoby podlegające ocenie zostaną skierowane do realizacji zamówienia. Oferta Wykonawcy, który nie uzyska co najmniej 30,00 punktów w ramach kryterium „doświadczenie zespołu radców prawnych lub adwokatów” – zostanie odrzucona. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu radców prawnych lub adwokatów

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że do realizacji zamówienia skierują pięć osób:
a) wykonujących zawód radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 z późn. zm.) lub adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 z późn. zm.) lub prawnika zagranicznego wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 823), wpisanych na odpowiednie listy od co najmniej dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, każda osoba;

b) posiadających dobrą znajomość ustaw i innych aktów prawnych związanych
z działalnością Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw:
- z dnia 3 lipca 2018 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.);
- z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), oraz
- z dnia 14 marca 2003 r. – o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.);

c) jedna osoba – radca prawny lub adwokat pełniący funkcję koordynatora, oprócz wymagań określonych powyżej w lit. a) i b), musi posiadać min. trzyletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w obszarze dotyczącym zagadnień stopni naukowych i tytułów naukowych oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 osobowym zespołem prawnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w 2 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Wykaz należy złożyć wraz z ofertą w celu weryfikacji w związku z kryterium oceny ofert "doświadczenie zespołu radców prawnych lub adwokatów".

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.3. SWZ – jeżeli dotyczy – załącznik nr 3
do SWZ;
3) informacja na temat doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – dot. kryteriów oceny ofert, stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ (należy złożyć razem z ofertą – nie podlega uzupełnieniu);
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik, zgodnie z informacją zawartą w pkt 8.2. SWZ;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, zgodnie z informacją zawartą w punkcie 8.3. SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.3. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w następujących sytuacjach: a) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy, b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, c) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, e) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w toku wykonania niniejszej Umowy do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka podatku obowiązująca w dacie wystawienia faktury, f) zmiany osób wyznaczonych do realizacji Usługi tj. koordynatora, radcy prawnego lub adwokata, w szczególności z powodu zdarzeń losowych takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że Zamawiający wyraził na to zgodę na piśmie, a nowe osoby zastępujące osoby pierwotnie wskazane do realizacji Usługi będą musiały spełniać warunki co najmniej takie, jak osoby pierwotnie zaproponowane w ofercie Wykonawcy. W przypadku zmian, o których mowa w lit. c) – e) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób zmiany te wpływają na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana w tym zakresie nastąpi po przeprowadzeniu stosownych negocjacji przez Strony.
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje również zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 14 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 13.1. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załączniki na Platformie dostępnej pod adresem: https://rdn.eb2b.com.pl/, według Instrukcji korzystania z Platformy (pkt 9.5. SWZ), przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. lub w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dacie 1 stycznia 2024 r.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497), tj.:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1)-3) powyżej. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.