eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w WieliczceOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wielicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Górny 2

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 399 98 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatwielicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatwielicki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b57cab64-8aa4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042030/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b57cab64-8aa4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@powiatwielicki.pl (nie dotyczy
składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wielicki będący kierownikiem Starostwa Powiatowego w Wieliczce z siedzibą władz przy ul. Rynek Górny 2, tel. 12 3999800, faks 12 3999701 , e-mail: sekretariat@powiatwielicki.pl

1.2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatwielicki.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora - Wieliczka ul. Rynek Górny 2.

1.3 PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu w Wieliczce określonych przepisami prawa,
w szczególności w art. 4, 4ai 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących starostwu uprawnień, bądź spełnienia przez starostwo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
1.4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa tj. podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 pzp.
1.5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
1.6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
1.7 PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
1.8 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIU 272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
2. W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wyprodukowania i dostarczenia Zamawiającemu następujących tablic rejestracyjnych:
a. Tablice samochodowe zwyczajne (jedno i dwurzędowe), w tym wtórniki –17 000 sztuk,
b. Tablice samochodowe do oznaczania pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, w tym wtórniki – 300 sztuk
c. Tablice samochodowe zwyczajne zmniejszone, w tym wtórniki- 300 sztuk,
d. Tablice profesjonalne samochodowe (jedno i dwurzędowe) – 4 sztuk,
e. Tablice samochodowe tymczasowe (jedno i dwurzędowe), w tym wtórniki – 800 sztuk,
f. Tablice samochodowe tymczasowe dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, w tym wtórniki -5 sztuk
g. Tablice motorowerowe, w tym wtórniki – 300 sztuk,
h. Tablice motorowerowe dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny, w tym wtórniki 30 sztuk
i. Tablice profesjonalne motorowerowe –2 sztuki,
j. Tablice motorowerowe tymczasowe, w tym wtórniki – 5 sztuk,
k. Tablice motocyklowe, w tym wtórniki – 1500 sztuk,
l. Tablice motocyklowe dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, w tym wtórniki – 10 sztuk,
m. Tablice motocyklowe tymczasowe – 5 sztuk,
n. Tablice profesjonalne motocyklowe – 5 sztuk,
o. Tablice indywidualne samochodowe (jedno lub dwurzędowe), w tym wtórniki - 200 sztuk,
p. Tablice indywidualne samochodowe jedno i dwurzędowe dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem , w tym wtórniki – 10 sztuk,
q. Tablice indywidualne motocyklowe, w tym wtórniki,– 10 sztuk,
r. Tablice zabytkowe samochodowe (jedno lub dwurzędowe), w tym wtórniki – 100 sztuk,
s. Tablice zabytkowe motocyklowe, w tym wtórniki- 10 sztuk
t. Tablice zabytkowe motorowerowe, w tym wtórniki – 10 sztuk,
u. Tablice zabytkowe samochodowe jednorzędowe zmniejszone, w tym wtórniki – 10 sztuk
oraz do odbioru wszystkich zużytych tablic rejestracyjnych, zdanych Zamawiającemu i przeznaczonych do likwidacji oraz ich fizyczną kasację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zamawianie tablic za pośrednictwem łączy teleinformatycznych. System informatyczny musi być kompatybilny z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem i być dostosowany do zasad znakowania pojazdów w całym okresie realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego z obsługi przedmiotowego systemu.
4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymogami określonymi w:
a. przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.);
b. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847), jak również rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1885);
c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 547);normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.) potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.
a w przypadku zmiany lub uchylenia powołanych przepisów, zgodnie z aktualnymi przepisami, które regulować będą wymogi techniczne i wzory tablic rejestracyjnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy oraz zmiany ilości w poszczególnych rodzajach zamawianych tablic stosownie do potrzeb. Zakres zamówienia nie może być jednak mniejszy niż 50 % całkowitej wartości zamówienia.
6. Dostawa następować będzie partiami, według zamówień częściowych, sporządzanych przez Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub emailem Wykonawcę o ilości i rodzaju tablic niezbędnych do dostarczenia w ramach danej dostawy częściowej. Zamawiający zlecając w kolejnych zleceniach jednostkowych wykonanie tablic określi ich ilość oraz wyróżniki literowo – cyfrowe.
7. Koszt dostawy wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj. Wieliczka ul. Słowackiego 29) pokrywa we własnym zakresie Wykonawca.
8. Każdy komplet tablic musi zostać zabezpieczony przekładka papierową. Tablice rejestracyjne winny być opakowane w foliowe koszulki w paczkach po 25 kompletów lub sztuk z czytelnym opisem numeru, serii i numerami rejestracyjnymi.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic przeznaczonych do likwidacji w terminie maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych wtórników tablic do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłużej niż w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy oraz zmiany ilości w poszczególnych rodzajach zamawianych tablic stosownie do potrzeb. Zakres zamówienia nie może być jednak mniejszy niż 50 % całkowitej wartości zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez marszałka województwa – zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. DZ.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum dwie dostawy tablic rejestracyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwy organ zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1047 z późn. zm.)
2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane- zgodnie z załącznikiem 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1/. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1 do SWZ;
2/. Formularz cenowy– Załącznik nr 2 do SWZ
3/. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7 do SWZ
Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie
4/. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/dostawy, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym
dokumencie.
5/. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
1) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.
7. W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej, warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których te
uprawnienia są wymagane (produkuje tablice rejestracyjne).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod
kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie
wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane,
wówczas wymagane jest dołączenie odpowiednio do oferty oświadczenia, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 8 do SWZ.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę
11. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT
dla dostaw objętych przedmiotem umowy.
2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – dotyczy to części
wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, w razie zmian bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy, poprzez
dostosowanie treści umowy do tych zmian,
3) w przypadku zmiany cen towarów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia:
a) minimalny poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w ten
sposób, że towary lub koszty wykonania dostawy muszą wzrosnąć lub obniżyć się o co najmniej 3 %,
b) podstawą zmian wysokości wynagrodzenia są średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszaneprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w stosunku do poprzedniego miesiąca,
c) waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy,
d) zwiększenie wynagrodzenia nie obejmuje części zamówienia, które zostało zapłacone przed dokonaniem zmian,
e) wykazanie wzrostu kosztów oraz wykazanie wpływu wzrostu kosztów na realizację zamówienia leży po stronie
wnioskodawcy, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w następujący sposób:
 przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzaju towarów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny
uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,
 przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny towarów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia,
f) każda ze stron ma prawo do dwukrotnej zmiany wysokości wynagrodzenia na swoją korzyść,
g) nowa wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty wskazanej w aneksie do umowy,
h) łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.