eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › "Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin - Lotnisko administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 64/23/P"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin - Lotnisko administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 64/23/P"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin - Lotnisko administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 64/23/P"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acfef731-886c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 OLEJ OPAŁOWY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za
pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu
Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/elearning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z
Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..) Przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf). Oferta musi być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 10 i 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego:
tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp,
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne na: „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin-Lotnisko administrowanego przez
41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 64/23/P" art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679. Szczegółowy opis RODO w Rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 64/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 w przewidywanej ilości szacunkowej 40 m3 = 40 000 l o parametrach:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min. 56˚C
- zawartość siarki - max. 0,10%(m/m)
- temperatura płynięcia - max. -20˚C
- gęstość w temperaturze 15˚C - max. 860 kg/m3
- lepkość kinematyczna w temperaturze 20˚C - max. 6,0 mm2/s
- do temperatury 250˚C destyluje - max. 65%
- do temperatury 350˚C destyluje - min. 85%
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych - max 24 mg/kg
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – max. 0,3 %(m/m)
- pozostałość po spopieleniu - max. 0,01%(m/m)
do kompleksu wojskowego Dęblin-Lotnisko gmina Dęblin, administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 02.01.2024 r., przez okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania ogólnej wartości umowy brutto wynikającej z oferty Wykonawcy oraz rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zakup konieczny jest w celu zaopatrzenia w paliwo kotłowni oraz urządzeń mobilnych (nagrzewnice) dla celów grzewczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w niniejszej SWZ, w Załączniku nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy oraz Załączniku Nr 5 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy .

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - „Cena brutto oferty”– waga 100%

Opis kryterium „Cena brutto oferty”:

Kryterium „Cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie wartości ofertowej dostaw brutto, podanej przez wykonawcę w tabeli nr 2 w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.). Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.

Sposób dokonywania oceny według wzoru (ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty” będzie wyliczona według następującego wzoru):

X1 = (Cn : Cb) x 100 x 100% (ilość punktów)

gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej (badanej)

Przez „cenę brutto oferty” Zamawiający rozumie WARTOŚĆ OFERTOWĄ DOSTAW BRUTTO z tabeli Nr 2 formularza ofertowego – załącznika Nr 1 do SWZ.

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „Cena brutto oferty” wynosi 100,00 punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

Według zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

W celu wykazania spełnienia warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawca winien wykazać się posiadaniem:

• ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zmianami).

Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych koncesji, zezwoleń lub pozwoleń przez cały okres trwania umowy. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. W przypadku, gdyby dotychczasowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową koncesję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. b) ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny
- art. 109 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy;
- art. 109 ust. 1 pkt 3) ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt. 6) ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt. 7) ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt. 8) ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt. 9) ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt. 10) ustawy,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partner konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej).
4. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, dokumenty wymienione w pkt. 2.2. ppkt. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 usta 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający zażąda przedstawienia:

2.1.2. ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zmianami).

Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone powyżej, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych koncesji, zezwoleń lub pozwoleń przez cały okres trwania umowy. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. W przypadku, gdyby dotychczasowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową koncesję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zgodnie z art. 117. ust. 2 ustawy Pzp - warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi być spełniony przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie faktycznie realizował przedmiotowe zamówienie, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (olej opałowy musi spełniać wymagania
Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym powyżej (podstawa prawna: art.
101 ust. 4 ustawy Pzp). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać,
że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanej
wyżej normy - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
- opis produktu równoważnego w postaci np. szczegółowej karty produktu; deklaracji zgodności; Certyfikatu lub świadectwa
producenta; protokołu z badań laboratoryjnych; certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę - potwierdzającego zgodność właściwości danego produktu z
określonymi poniżej (parametry równoważności):
- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min. 56˚C
- zawartość siarki - max. 0,10%(m/m)
- temperatura płynięcia - max. -20˚C
- gęstość w temperaturze 15˚C - max. 860 kg/m3
- lepkość kinematyczna w temperaturze 20˚C - max. 6,0 mm2/s
- do temperatury 250˚C destyluje - max. 65%
- do temperatury 350˚C destyluje - min. 85%
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - max. 0,3 %(m/m)
- pozostałość po spopieleniu - max. 0,01%(m/m)
UWAGA! Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego w zakresie
normy PN-C-96024:2020-12.
3) Wykonawca oferujący olej opałowy zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2020-12 – nie ma obowiązku dołączania
żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty.
W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązań równoważnych w zakresie
wskazanej wyżej normy - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 zgodnego z
normą PN-C-96024:2020-12, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że olej ma określone
w pkt 2) parametry (nie potwierdzają zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) -
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2
ustawy Pzp).
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o
których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy
spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy,
spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (olej opałowy musi spełniać wymagania
Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym powyżej (podstawa prawna: art.
101 ust. 4 ustawy Pzp). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, zamawiający jest obowiązany wskazać,
że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanej wyżej normy - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
- opis produktu równoważnego w postaci np. szczegółowej karty produktu; deklaracji zgodności; Certyfikatu lub świadectwa
producenta; protokołu z badań laboratoryjnych; certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę - potwierdzającego zgodność właściwości danego produktu z
określonymi poniżej (parametry równoważności):
- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min. 56˚C
- zawartość siarki - max. 0,10%(m/m)
- temperatura płynięcia - max. -20˚C
- gęstość w temperaturze 15˚C - max. 860 kg/m3
- lepkość kinematyczna w temperaturze 20˚C - max. 6,0 mm2/s
- do temperatury 250˚C destyluje - max. 65%
- do temperatury 350˚C destyluje - min. 85%
- zawartość wody - max. 200 mg/kg
- zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej - max. 0,3 %(m/m)
- pozostałość po spopieleniu - max. 0,01%(m/m)
UWAGA! Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego w zakresie
normy PN-C-96024:2020-12.
3) Wykonawca oferujący olej opałowy zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2020-12 – nie ma obowiązku dołączania
żadnych dokumentów w tym zakresie – na etapie oferty.
W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązań równoważnych w zakresie
wskazanej wyżej normy - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 zgodnego z
normą PN-C-96024:2020-12, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności.
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje produkt o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży przedmiotowych
środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, nie potwierdzają, że olej ma określone
w pkt 2) parametry (nie potwierdzają zgodności produktu z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) -
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2
ustawy Pzp).
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o
których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy
spełniają określone przez
zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne
równoważne jednostki oceniające zgodność.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy,
spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –zał. nr 2b do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2a do SWZ
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z świadczenia musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zał. nr 4 do SWZ
4. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w pkt 1-3 muszą być aktualne na dzień składania ofert.
5. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo.
6.1. przedmiotowe środki dowodowe  określone w Rozdziale 8 SWZ i potwierdzające, że:
6.1.1. oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy – jeżeli Wykonawca oferuje produkty równoważne – szczegóły w Rozdziale 8 SWZ)
6.2. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
6.3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Przed podpisaniem umowy - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wy-konania umowy, umowa spółki
cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli dotyczy
Do każdorazowej dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedstawicielowi
Zamawiającego certyfikat (świadectwo) jakości oleju opałowego, wystawiony przez producenta oleju opałowego lekkiego L-1
lub laboratorium posiadające akredytację PCA lub dokument równoważny świadectwu jakości potwierdzający spełnianie
przez
dostarczony olej wymagań jakościowych określonych w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12 oraz w rozporządzeniu
Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
7.1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
7.2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP .

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.5. - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją są określone przepisami ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany w danym zadaniu wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów
w przypadkach i na warunkach określonych w ogólnych warunków umowy (Załącznik 5 - § 12 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w ROZDZIALE 10 pkt.1 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy SMART PZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Dodatkowe informacje:
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3.Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 255 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Ogłoszenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.