eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Dostawa wyposażenia i oprogramowania pracowni multimedialnej w ramach realizacji projektu grantowego "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia i oprogramowania pracowni multimedialnej w ramach realizacji projektu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIERŻONIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIASTOWSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748325695

1.5.8.) Numer faksu: 748325694

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia i oprogramowania pracowni multimedialnej w ramach realizacji projektu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3000d7e-8870-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - konkurs grantowy "miniPAKT – gminne pracownie komputerowe".

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 21. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
22. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej elektronicznie jest Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 161788,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na dostawie sprzętu: Dostawa komputerów stacjonarnych typu stacja robocza (6 szt.), Laptopów graficznych z system operacyjnym (2 szt.), Systemów operacyjny (6 szt.), pakietów biurowych (8 szt.), monitorów 27” (6 szt.), myszy przewodowych (6 szt.), myszy bezprzewodowych (2 szt.), klawiatur przewodowych (4 szt.), klawiatur bezprzewodowych (2 szt.), słuchawek nausznych (2 szt.), mikrofonu dynamicznego z pełnym osprzętowaniem (1 komplet), zestawu interfejsu audio (interfejs, mikrofon, słuchawki studyjne) (1 komplet), mikrofonów bezprzewodowych (1 zestaw), aparatu cyfrowego do vlogowania z osprzętowaniem ( 1 szt.), Kamery internetowej ( 5 szt.), Gogli VR (2 szt.), Gogli VR (3 szt.), zestawu Greenscreen ( 1 komplet), tabletu graficznego o obszarze roboczym 476x268) (2 szt.), tabletu graficznego 13,3’’ (2 szt.), oprogramowania do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audio-video ( 2 x 8 szt.), aparatu fotograficznego bezlusterkowiec (1 szt.), tablicy interaktywnej z podstawą mobilną 86’’ (1 szt.), tablicy interaktywnej z podstawą mobilną 65’’ (1 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

42962300-0 - Graficzne stacje robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na stacje robocze

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału
w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1.2.4.1. wykonał należycie dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:
- minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy).
Przez sprzęt komputerowy należy rozumieć komputery stacjonarne, laptopy , urządzenia sieciowe (np. przełączniki, routery, access pointy itp.), sprzęt serwerowy (urządzenia NAS, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe itp.), urządzenia drukujące, wielofunkcyjne, skanujące.


Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które dostawy zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.

1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.

1.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający
oprócz ww. oświadczenia nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
Zamawiający oprócz ww. oświadczenia nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza
Ofertowego na Platformie (informacje zawarte w SWZ) oraz Szczegółowego Formularza Ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1a do SWZ oraz opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. 2. Aktualne na dzień złożenia
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowi załącznik nr 2 do
SWZ) w zakresie wskazanym w SWZ – każdy osobno spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) i podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. To samo dotyczy oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp.
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy / należy złożyć
dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru-Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów , jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy). 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane.
7.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie
powinny być udostępniane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną
ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien
przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta
cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale IX ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy wykonawcę w
przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań obejmujących dostawę tj.
Wykonawca zobowiązuje się do osobistego dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia
13 grudnia 2023 r. do godziny 10.00; w pozostałe dni przed 13 grudnia 2023 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.