eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d08f66aa-6657-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d08f66aa-6657-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018213/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444280/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SE.261.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r. Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo stacji paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa.
Przewidywane ilości:
Olej napędowy – 32 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l

1.2. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe jak dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) oraz odpowiednio obowiązujących norm.
1.3. Dostarczane przez Wykonawcę paliwo - olej napędowy w zależności od sezonu będzie w gatunkach: standard i zimowym, spełniający normę PN-EN 590: 2013, benzyna bezołowiowa Pb95, spełniająca normę PN-EN 228: 2009.
1.4. Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki prawne wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nieodpowiadających normom i obowiązującym przepisom.
1.5. Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stacje paliw zlokalizowaną na terenie miasta Miechowa czynną całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
1.6. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z miesięcznym terminem rozliczeniowym na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
1.7. Fakt bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzi każdorazowo własnoręcznym podpisem osoba uprawniona przez Zamawiającego, na dokumencie WZ, sporządzonym przez pracownika stacji benzynowej Wykonawcy, na którym będzie umieszczona data zakupu, imię i nazwisko osoby pobierającej, ilość i asortyment oraz do jakiego pojazdu lub maszyny został dokonany zakup.
1.8. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, zastrzega się, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością szacunkową (orientacyjną), podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż ilość paliwa określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości odebranego paliwa.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
1.9. W ramach łącznej ilości umownej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany odbioru ilości poszczególnych rodzajów paliwa.
1.10. Cena paliw do oferty, która ma być przyjęta do przetargu winna być określona na podstawie ceny dostawcy (wykonawcy) paliw na dzień 22.11.2022 r.
1.11. Cena w dniu dostawy będzie kalkulowana w następujący sposób:
Cn(zł/litr) = x (zł / litr) - n(zł/litr) gdzie:
Cn – cena netto sprzedaży wyrażona w złotych za jeden litr
X – aktualna w dniu sprzedaży cena paliwa u dostawcy (wykonawcy) wyrażona w złotych za jeden litr
n –upust Wykonawcy zaoferowany w ofercie ( zł/ litr)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 277860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 277860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURUS S.BYCZEK, A.BYCZEK SP.JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356392790

7.3.3) Ulica: UL.RACŁAWICKA 24

7.3.4) Miejscowość: Miechów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 277860,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.