eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d08f66aa-6657-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018213/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d08f66aa-6657-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
oraz poczty elektronicznej (za wyjątkiem składania ofert): postepowania@zdpmiechow.pl
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl
bezpośredni link do postępowania został podany na stronie Zamawiającego
http://www.zdpmiechow.pl/art,279,rok-2022.html

Oferty należy składać tylko i wyłącznie na platformie e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.oraz poczty elektronicznej postepowania@zdpmiechow.pl

2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia.
4 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Komunikacja może się odbywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres email postepowania@zdpmiechow.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
5 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ.
6 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów Tel. (41)38-111-61, Fax. (41)38-318-27;
b). z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDP w Miechowie można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres siedziby administratora oraz emailem: dane.osobowe@zdpmiechow.pl*;
c). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
e). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie pochodzącymi ze środków zewnętrznych UE, Budżetu Państwa lub innych programów pomocowych;
f). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h). posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i). nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SE.261.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Dostawy paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w 2023r. Bezgotówkowe sukcesywne tankowanie pojazdów i maszyn ZDP w czynnej całodobowo stacji paliw usytuowanej w granicach administracyjnych Miechowa.
Przewidywane ilości:
Olej napędowy – 32 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l

1.2. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe jak dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) oraz odpowiednio obowiązujących norm.
1.3. Dostarczane przez Wykonawcę paliwo - olej napędowy w zależności od sezonu będzie w gatunkach: standard i zimowym, spełniający normę PN-EN 590: 2013, benzyna bezołowiowa Pb95, spełniająca normę PN-EN 228: 2009.
1.4. Wykonawca będzie ponosił wszelkie skutki prawne wynikłe ze sprzedaży paliw o parametrach nieodpowiadających normom i obowiązującym przepisom.
1.5. Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stacje paliw zlokalizowaną na terenie miasta Miechowa czynną całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
1.6. Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z miesięcznym terminem rozliczeniowym na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
1.7. Fakt bezgotówkowego pobrania paliwa potwierdzi każdorazowo własnoręcznym podpisem osoba uprawniona przez Zamawiającego, na dokumencie WZ, sporządzonym przez pracownika stacji benzynowej Wykonawcy, na którym będzie umieszczona data zakupu, imię i nazwisko osoby pobierającej, ilość i asortyment oraz do jakiego pojazdu lub maszyny został dokonany zakup.
1.8. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, zastrzega się, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością szacunkową (orientacyjną), podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż ilość paliwa określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości odebranego paliwa.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
1.9. W ramach łącznej ilości umownej Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany odbioru ilości poszczególnych rodzajów paliwa.
1.10. Cena paliw do oferty, która ma być przyjęta do przetargu winna być określona na podstawie ceny dostawcy (wykonawcy) paliw na dzień 22.11.2022 r.
1.11. Cena w dniu dostawy będzie kalkulowana w następujący sposób:
Cn(zł/litr) = x (zł / litr) - n(zł/litr) gdzie:
Cn – cena netto sprzedaży wyrażona w złotych za jeden litr
X – aktualna w dniu sprzedaży cena paliwa u dostawcy (wykonawcy) wyrażona w złotych za jeden litr
n –upust Wykonawcy zaoferowany w ofercie ( zł/ litr)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI
1) Zamawiający korzystając z prawa opcji, określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, określa, iż maksymalna ilość przedmiotu zamówienia
tj. Olej napędowy – 32 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l
2) Wskazana ilość obejmuje cały asortyment, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia to
Olej napędowy –10 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa –2000 l

Przewidywana dostawa paliwa obejmuje łączną ilość
Olej napędowy – 32 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa – 5 000 l
Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, że Zamawiający gwarantuje odbiór dostawy paliwa w zamówieniu podstawowym, w ilości
Olej napędowy – 10 000 l
Benzyna 95 bezołowiowa – 2 000 l
3) Kolejne dostawy paliwa, w maksymalnej ilości
Olej napędowy – 22 000 l, Benzyna 95 bezołowiowa – 3 000 l są opcjonalne i będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części Zamówienia opcjonalnego bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI:
a). Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji faktycznymi potrzebami oraz warunkami atmosferycznymi.
b). Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
c). Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.
d). Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji na zasadach ogólnych Zamówienia.
e). Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem zarówno podstawowym jak i opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego..
3 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
6 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki i nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga w tym zakresie:
- posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022 poz.1385 z póź. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
Zamawiający wymaga w tym zakresie:
- posiadania co najmniej jednej stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Miechowa, czynnej całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022 poz.1385 z póź. zm.).

b) wykaz narzędzi(zał.6 do SWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy - Zał. 1b do SWZ
4. W celu wykazania iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII SWZ, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenie na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta/ wspólnika spółki cywilnej oddzielnie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VI pkt 6.3 SWZ - w zakresie wykonanych dostaw, wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres dostaw.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze, "Projektowych postanowień umowy", stanowiącym zał. nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.