eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jordanów › Wykonanie trzech otworów poszukiwawczych za wodą pitną o głębokości do 99 m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby gminnych sieci wodociągowych w Toporzysku i ŁętowniOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie trzech otworów poszukiwawczych za wodą pitną o głębokości do 99 m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby gminnych sieci wodociągowych w Toporzysku i Łętowni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-jordanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmina-jordanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie trzech otworów poszukiwawczych za wodą pitną o głębokości do 99 m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby gminnych sieci wodociągowych w Toporzysku i Łętowni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8952220-77c2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027643/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wykonanie trzech otworów poszukiwawczych za wodą pitną o głębokości do 99 m w celu ujęcia wód podziemnych na potrzeby gminnych sieci wodociągowych w Toporzysku i Łętowni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, e-mail: przetargi@gmina-jordanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jordanów z siedzibą Urząd Gminy w Jordanowie ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów tel. 18/26-87-600, e-mail: urzad@gmina-jordanow.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie łącznie trzech otworów poszukiwawczych w celu ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych o głębokości do 99 m, na potrzeby funkcjonowania gminnych sieci wodociągowych – zasilania w wodę do celów pitnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także opracowanie projektów robót geologicznych dla wykonania otworów poszukiwawczych.
Łącznie trzy otwory poszukiwawcze za wodą pitną do wykonania:
- dwa w miejscowości Toporzysko na: os. Za Dwór-Mraźnica m.in. działki ewid. nr 60/3, 45/1, 72/15, 38/8, 38/7 (zał. graficzny nr 1) i na os. Ciapałowa w pobliżu zbiornika wyrównawczego (np. na dz. ewid. nr 3756/2, 3757/3 – zał. nr 3), gmina Jordanów, pow. suski.
- jedno w miejscowości Łętownia os. Jasionkowa-Bacowa (tzw. Zarębki) przy gminnym zbiorniku wyrównawczym wody pitnej, dz. ewid. nr 5647/5 (zał. graficzny nr 2), gmina Jordanów, pow. suski.
Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 2022, poz. 1710)
Przedmiotem zamówienia objęte jest prawo opcji, polegające na tym, iż w przypadku uzyskania odwiertów tzw. pozytywnych w rozumieniu OPZ na odrębne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres szczegółowo opisany w pkt. 3 tiret 2 OPZ (czynności na wypadek otworu pozytywnego) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub nieskorzystania z Prawa opcji w maksymalnym zakresie, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego o realizację opcji, ani jakiekolwiek inne roszczenie, w tym odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca wykona przedmiot opcji z odpowiednim zastosowaniem postanowień umowy.
Zamawiający na poczet wyceny zadania informuje, iż maksymalna wartość prawa opcji to 93 283,50 zł netto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), w tym zakresu czynności objętego prawem opcji stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi także załącznik nr 11 do SWZ – przedmiar.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

76470000-8 - Usługi badania odwiertów

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

71351910-5 - Usługi geologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia objęte jest prawo opcji, polegające na tym, iż w przypadku uzyskania odwiertów tzw. pozytywnych w rozumieniu OPZ na odrębne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres szczegółowo opisany w pkt. 3 tiret 2 OPZ (czynności na wypadek otworu pozytywnego) w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub nieskorzystania z Prawa opcji w maksymalnym zakresie, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego o realizację opcji, ani jakiekolwiek inne roszczenie, w tym odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca wykona przedmiot opcji z odpowiednim zastosowaniem postanowień umowy.
Zamawiający na poczet wyceny zadania informuje, iż maksymalna wartość prawa opcji to 93 283,50 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzp]:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 40000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:
a) Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizował zadanie lub zadania, które swoim zakresem obejmowały odwiercenie studni głębinowej na głębokość co najmniej 30 m p.p.t. o łącznej wartości nie mniejszej niż 125 000 zł ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zadania obejmującego swoim zakresem odwiercenie studni głębinowych powołał się na wykonane na podstawie nie więcej niż 3 umów. Przez zadanie rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy.
b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować kierownikiem robót posiadającym odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w kierowaniu robotami wiertniczymi, w tym stosowne uprawnienia geologiczne w kat. IV lub V
Osoby wskazane powyżej muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub uprawnienia im odpowiadające wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 220 z późn. zm.) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
W przypadku wskazania osoby nieposługującej się językiem polskim Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 29 pkt. 2.4. lit.a SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 29 pkt. 2.4.lit. b SWZ.

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ, wadium zgodnie z rozdziałem 12 SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium postępowania.
1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
2500 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz.299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS JORDANÓW nr konta 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z adnotacją „WADIUM dot. odwiertów”. Wykonawca dołączy do oferty dowód potwierdzenia przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami SWZ oferty Wykonawcy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę , określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 Ustawy pzp Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty (art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp)
8. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniądza – do oferty należy załączyć dowód potwierdzenia przelewu
b) w formie innej niż pieniężna – to jest gwarancji lub poręczenia - do oferty należy załączyć wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 2.4 lit.b SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm. albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2020, poz. 2296).
4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 25 pkt. 2.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.