eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa stanowisk badawczych dla Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - ZadaniaOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stanowisk badawczych dla Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.modlinger@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b96ee825-5c4b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stanowisk badawczych dla Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b96ee825-5c4b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/58/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.329 7 stanowisk badawczych do badań mechaniki płynów i wymiany ciepła

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413621

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/242-301/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 405490,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1: Stanowisko do poznawania podstaw mechaniki przepływu cieczy
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SWZ – OPZ zadanie 1; dostawa budynek C-6 pok.19

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 90358,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2: Stanowisko do wykonywania eksperymentów z zakresu mechaniki płynów
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SWZ – OPZ zadanie 2; dostawa budynek C-6 pok.19

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 50554,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zadanie nr 3: Stanowisko do badań przepływu powietrza
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.3 do SWZ – OPZ zadanie 3; dostawa budynek C-6 pok.19

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 84613,72 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Zadanie nr 4: Stanowisko do badań wymiany ciepła w powietrzu
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.4 do SWZ – OPZ zadanie 4; dostawa budynek C-6 pok.21

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 93385,47 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Zadanie nr 5: Stanowisko wyznaczania spadku ciśnienia w instalacji wyposażonej w różne elementy armatury
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.5 do SWZ – OPZ zadanie 5; dostawa budynek C-6 pok.19

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 35767,32 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Zadanie nr 6: Stanowisko do badania wrzenia cieczy
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.6 do SWZ – OPZ zadanie 6; dostawa budynek C-6 pok.21

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 43265,75 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Zadanie nr 7: Stanowisko do badania wymiany ciepła w mieszalniku
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 3.7 do SWZ – OPZ zadanie 7; dostawa budynek C-6 pok.21

4.5.3.) Główny kod CPV: 38296000-6 - Przyrządy badawcze

4.5.5.) Wartość części: 7545,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111140,8 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111140,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111140,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: G.U.N.T. Gerätebau GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE135112310

7.3.3) Ulica: Hanskampring 15-17

7.3.4) Miejscowość: Barsbüttel

7.3.5) Kod pocztowy: 22-885

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111140,8 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62181,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62181,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62181,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: G.U.N.T. Gerätebau GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE135112310

7.3.3) Ulica: Hanskampring 15-17

7.3.4) Miejscowość: Barsbüttel

7.3.5) Kod pocztowy: 22-885

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62181,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104074,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104074,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104074,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: G.U.N.T. Gerätebau GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE135112310

7.3.3) Ulica: Hanskampring 15-17

7.3.4) Miejscowość: Barsbüttel

7.3.5) Kod pocztowy: 22-885

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104074,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114864,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114864,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114864,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: G.U.N.T. Gerätebau GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE135112310

7.3.3) Ulica: Hanskampring 15-17

7.3.4) Miejscowość: Barsbüttel

7.3.5) Kod pocztowy: 22-885

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114864,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52702,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52702,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52702,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "MERATRONIK" SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011994779

7.3.3) Ulica: ul. Barska 28/30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52702,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47101 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47101 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47101 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "MERATRONIK" SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011994779

7.3.3) Ulica: ul. Barska 28/30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47101 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9281,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9281,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9281,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: G.U.N.T. Gerätebau GmbH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: DE135112310

7.3.3) Ulica: Hanskampring 15-17

7.3.4) Miejscowość: Barsbüttel

7.3.5) Kod pocztowy: 22-885

7.3.7.) Kraj: Niemcy

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9281,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.