eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301591815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franowo 26

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-302

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 6219656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podgik.powiat.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgik.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824047

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00484a54-5de7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030246/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419833

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKG.GPZ.2110.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 716095,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
Miejsce odbioru przesyłek: Franowo 26, 61-301 Poznań.
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy.
Zakres usług: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadawanych przez zamawiającego przesyłek
listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru,
zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 poz. 896) Zamówienie dotyczy także przesyłek
listowych, dla których istotny jest termin nadania z uwagi na konieczność zachowania terminu, w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) i art. 165 § 2 ustawy
z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021 poz. 1805).
Szacowany udział procentowy takich przesyłek wynosi: 80%.
Świadczenie powszechnych i niepowszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczy
następujących rodzajów przesyłek i usług:
a) listowych w obrocie krajowym, o wadze do 2000 g.
b) listowych w obrocie zagranicznym – obszar europejski, o wadze do 2000 g.
c) paczek w obrocie krajowym, o wadze do 10 kg, nadawanych i doręczanych za pokwitowaniem jako przesyłki rejestrowe.
d) kurierskich świadczonych w obrocie krajowym, przesyłki kurierskie świadczone w obrocie krajowym, dla przesyłek o
wymiarach maksymalnie do: długość-wysokość- szerokość 60 cm x 60 cm x 70 cm, o wadze do 20 kg, w formule „od drzwi
do drzwi”, z terminem świadczenia gwarantowanym, do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, z deklarowanym
terminem doręczenia następnego dnia (roboczego) po dniu nadania.
e) usługi odbioru całej korespondencji realizowanej raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30-13:30.
Usługę należy wykonywać zgodnie z załączonymi do SWZ dokumentami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 720 181,64 zł.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osobę/y wykonującą/e czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy co najmniej 20 % wszystkich osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności polegające na:
a) przyjmowaniu od zamawiającego przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe);
b) doręczaniu adresatom/odbiorcom przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe) nadanych przez
zamawiającego;
c) doręczaniu zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki
pocztowe) po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/odbiorcy.
Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 80 %
całkowitej wartości umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64120000-3 - Usługi kurierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 658658,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 658658,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 658658,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250007313

7.3.3) Ulica: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 658658,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.