eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301591815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franowo 26

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-302

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 6219656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podgik.powiat.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgik.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00484a54-5de7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030246/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824047

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824047

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Franowo 26, 61-302 Poznań.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, za pośrednictwem maila iod@podgik.powiat.poznan.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
• ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
• ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres określony w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującymi w PODGiK uregulowaniami dotyczącymi archiwizacji.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi PODGiK zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przysługują Państwu określone uprawnienia określone szczegółowo w rozdziale XXI SWZ.
8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKG.GPZ.2110.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
Miejsce odbioru przesyłek: Franowo 26, 61-301 Poznań.
Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres 36 miesięcy.
Zakres usług: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadawanych przez zamawiającego przesyłek
listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru,
zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 poz. 896) Zamówienie dotyczy także przesyłek
listowych, dla których istotny jest termin nadania z uwagi na konieczność zachowania terminu, w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) i art. 165 § 2 ustawy
z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021 poz. 1805).
Szacowany udział procentowy takich przesyłek wynosi: 80%.
Świadczenie powszechnych i niepowszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczy
następujących rodzajów przesyłek i usług:
a) listowych w obrocie krajowym, o wadze do 2000 g.
b) listowych w obrocie zagranicznym – obszar europejski, o wadze do 2000 g.
c) paczek w obrocie krajowym, o wadze do 10 kg, nadawanych i doręczanych za pokwitowaniem jako przesyłki rejestrowe.
d) kurierskich świadczonych w obrocie krajowym, przesyłki kurierskie świadczone w obrocie krajowym, dla przesyłek o
wymiarach maksymalnie do: długość-wysokość- szerokość 60 cm x 60 cm x 70 cm, o wadze do 20 kg, w formule „od drzwi
do drzwi”, z terminem świadczenia gwarantowanym, do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, z deklarowanym
terminem doręczenia następnego dnia (roboczego) po dniu nadania.
e) usługi odbioru całej korespondencji realizowanej raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30-13:30.
Usługę należy wykonywać zgodnie z załączonymi do SWZ dokumentami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 720 181,64 zł.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osobę/y wykonującą/e czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy co najmniej 20 % wszystkich osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności polegające na:
a) przyjmowaniu od zamawiającego przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe);
b) doręczaniu adresatom/odbiorcom przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe) nadanych przez
zamawiającego;
c) doręczaniu zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki
pocztowe) po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/odbiorcy.
Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający gwarantuje wykonanie minimum 80 %
całkowitej wartości umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64120000-3 - Usługi kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Śledzenie przesyłek pocztowych i kurierskich na każdym etapie realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektromobilność

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone poniżej przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż legitymuje się aktualnym wpisem do rejestru operatorów pocztowych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli wykonawca wykaże się:
wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 (dwóch) usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów o wartości nie mniejszej niż 360 000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł) brutto każda oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były lub są wykonywane a jeśli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.
Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy określa sposób na spełnienie niniejszego warunku dla tych podmiotów:
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (wg wzoru załącznik nr 8) każdy z wykonawców (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który określił zakres realizowanych przez siebie usług, musi wykazać się doświadczeniem w zakresie w jakim będzie te usługi realizował tzn. wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum dwóch usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów o wartości proporcjonalnej do udziału procentowego wskazanego w Załączniku nr 8.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeśli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych usług zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VII. WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ust. 1 pkt 4 – załącznik nr 6 do SWZ ,
b) wypis z rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy – o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, Załącznik nr 2,
2) Specyfikacja ilościowo – wartościową - o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, Załącznik nr 3,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału;
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020.346),
a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
5) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. X ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy)
6) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI ust. 8 SWZ (jeżeli dotyczy), o treści zgodnej z załączonym do SWZ wzorem, Załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Umocowanie musi wynikać
z treści umowy regulującej współpracę wykonawców. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z zapisami rozdziału VIII SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 1 rozdziału VII SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa
w rozdz. IX ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te stanowią potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt d) SWZ składa każdy z wykonawców.
5. W odniesieniu do pozostałych dokumentów wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny dokument.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników, a nie tylko pełnomocnika.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są wraz z ofertą dołączyć oświadczenie(wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ), z którego wynika jakie dostawy lub usługi wykona poszczególny wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, na warunkach określonych w załączonych do SWZ projektowanych postanowieniach umowy - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
2. Dopuszcza się zmiany w Umowie, które zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy (§ 7).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824047

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.