eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowalewo Pomorskie › Budowa drogi gminnej w miejscowości BielskOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bielsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWALEWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Kowalewo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kowalewopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kowalewopomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bielsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54c332ae-752d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039488/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa drogi gminnej w miejscowości Bielsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2020 r. poz. 344), tj. przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz „Formularz do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Podpis zaufany- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2021r , poz.2070 ze zm.). Podpis osobisty-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.671). Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TIiGG.271.52.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie drogi gminnej w miejscowości Bielsk”, w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. z późn.zm. oraz wstępnej promesy Nr 21/2021/1337/PolskiLad z dnia 14.06.2021r.
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:
1) Koncepcję Projektu zagospodarowania terenu z projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
2) wielobranżowy Projekt budowlany,
3) informację dotyczącej BIOZ,
4) projekty usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych uzgodnione przez gestorów sieci,
5) projektu kanału technologicznego. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od budowy kanału
technologicznego po uzyskaniu stosownego odstępstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) wielobranżowy Projekt techniczny,
7) wielobranżowy Projekt wykonawczy,
8) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branż,
9) projekt organizacji ruchu na czas budowy,
10) projekt docelowej organizacji ruchu,
11) kosztorys inwestorski,
12) przedmiar robot,
13) niezbędne uzgodnienia i opinie,
14) niezbędne decyzje administracyjne, w tym decyzję ZRID, decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeśli będzie wymagana), decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagana), opinie do decyzji ZRID, decyzje na wycinkę drzew
15) ze względu na wykraczanie inwestycji poza działki należące do Inwestora, niezbędne będzie uzyskanie decyzji ZRID czyli zgody na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
16) wykonanie robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót
17) po wybudowaniu: decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu ro-bót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z Umową i Programem Funkcjo-nalno-Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej Inspektor Nadzoru) wyznaczonego ze strony Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:
1) zawarte w Umowie,
2) zawarte w PFU,
3) zawarte w ofercie z załącznikami.
5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 5, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii.
6. Strony Umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla Przedmiotu zamówienia.
7. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów określonych w PFU .
8. Dokumentacja projektowa powinna określać Przedmiot Umowy dla robót, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp, Przedmiotu Umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
9. Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.
10. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w PFU i Umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

31321000-2 - Linie energetyczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

43124100-9 - Drenaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy drogi o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł brutto).
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje
- kierownik budowy ( min. 1 osoba) posiadające uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im również uprawnienia w tej specjalności
- projektant drogowy (min. 1 osoba) posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Uwaga:
1. Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymogom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zawodach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – załącznik do SWZ nr 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wypełniony załącznik do SWZ nr 4. Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – oświadczenie wykonawcy, zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego w pkt. 4 b rozdz. XXVI SWZ - załącznik do SWZ nr 5) . Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-wzór załącznik do SWZ nr 2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Informacja na temat wadium: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 0/100)
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania
na rachunku zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowa-lewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub jednej z poniżej podanych form:
1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2022 poz.2080 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający są o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.2. rozdz. XXIII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga : Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.3. rozdziału XXIII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:
1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych ;
2) zaniechania niektórych robót ;
3) zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia ;
4) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę ;
5) opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ;
6) działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia ;
7) zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę ;
8) zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
9) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji;
10) jeżeli zmiana dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie :

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług:
b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami umowy;
11) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w szczególności na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowaniu zadania lub wytycznych dotyczących realizacji
projektu;
12) Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w §9 ust.7
- 12 polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia dla Wykonawcy w
przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia;

2. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , strona inicjująca zmianę przedstawi :
1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę lub dokonanego zgłoszenia ,
2) niezbędne rysunki;
3 . Do każdej propozycji zmiany , inicjujący zmianę przedstawi :
1) opis propozycji zmiany , w tym wpływ na terminy wykonania ,
2) uzasadnienie zmiany ,
3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia ,

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferte wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.