eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznychOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TYSZOWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Tyszowce

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-630

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: ( 84 ) 6619 315

1.5.8.) Numer faksu: ( 84 ) 6612 129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tyszowce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d26e085a-7167-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008232/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d26e085a-7167-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d26e085a-7167-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub ePUAPu oraz poczty elektronicznej w przypadku braku możliwości komunikowania się na platformie e-zamowienia .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie eZamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na
Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
6. Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
- Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
- Inne.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12.Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert. W celu założenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tyszowce, u. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15.
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych”, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp” oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych może być także podmiot dostarczający korespondencję.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postepowaniu.
9. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
10. W przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca składa oświadczenie (na formularzu oferty), że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem PFU jest modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w mieście Tyszowce. Zakres obejmuje remont, wymianę urządzeń technologicznych oraz modernizację stacji odwadniania osadów. Na działce nr 2194 w m-ci Tyszowce znajduje się oczyszczalnia ścieków przeznaczona do odbioru ścieków bytowych z terenu zlewni obejmującej miasto Tyszowce. W chwili obecnej ścieki dopływają z terenu części zlewni która została skanalizowana. Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi Qśr = 200 m3/d w dwóch
reaktorach biologicznych każdy po Qśr = 100 m3/d.
Celem przewidywanych prac jest modernizacja oczyszczalni ścieków
W ogólnym ujęciu zamówienie obejmuje :
wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań technologicznych, budowlanych i elektrycznych w zakresie modernizacji i remontu oczyszczalni ścieków, sporządzenie projektu technicznego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń zakres projektu:
a) część technologiczna i instalacyjna
b) część elektryczna
c) automatyka i sterowanie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniony z SWZ Program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 7 do SWZ) mający na celu określenie wymagań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacji rozbudowy i przebudowy istniejącej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z przeróbką osadu, zlokalizowanej w Tyszowcach, w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów obejmujących:
1) część projektową, w tym:
- projekt techniczny obejmujący szczegółowe rozwiązania techniczno - konstrukcyjne,
- branżowe projekty techniczne, w tym projekty przebudowy urządzeń wyposażenia technicznego wymienionych w PFU.
- projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie branże tj. m. in. sanitarną i elektryczną w zakresie takiej szczegółowości jaka jest niezbędna Zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia (w tym plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania) - 2 kpl.
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej - 2 kpl.,
- przedmiary robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV - 2 kpl.
- kosztorys inwestorski w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD),
- projekt rozruchu - 2 kpl.
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi) w 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf, doc,
-wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formacie ath i pdf.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów wyszczególnionych w SWZ.

2) - prace montażowe:
Wymagana jest modernizacja i wymiana części elementów technologicznych
oczyszczalni ścieków:
a) Pompownia z urządzeniem do usuwania skratek.
b) Remont instalacji do usuwania piasku.
c) Remont reaktorów biologicznych.
d) Modernizacja stacji dmuchaw.
5) Remont instalacji odwadniania osadu.
e) Wykonanie nowego systemu sterowania dla stacji odwadniania oraz stacji
dmuchaw (sondy tlenowe).
f) Stacja dezodoryzacji powietrza pompowni ścieków.
g) Wymiana skrzynki zasilającej pompowni ścieków.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń oraz wykona badania porealizacyjne, wpływu oczyszczalni na komponenty środowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska), których celem jest wykazanie, spełniania roli dla jakiej zostały wykonane roboty modernizacyjne.
Podczas realizacji robót należy przewidzieć ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni. tzn.: ścieki powinny być oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni aż do czasu zakończenia inwestycji.
3) Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co najmniej 24 miesiące, na zasadach określonych w umowie.
4) Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 t.j.) osoby wykonujące następujące czynności:
-pracowników niższego szczebla techniczno- administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
- pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: montażu urządzeń technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp;

- w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, gdyż takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia do 10% wartości zamówienia podstawowego, została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
- warunkiem realizacji tych robót jest zawarcie umowy odrębnej, po obustronnym uzgodnieniu ceny w oparciu o zwaloryzowane w oparciu o dane GUS nośniki kosztów zastosowane przy obliczeniu ceny robót podstawowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.
2. Całkowita ocena punkowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + G
3. Kryteria oceny ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
CENA - 60%
Okres gwarancjii-40%
RAZEM 100%
4. Opis kryteriów
Kryterium cena – 60%
będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C min
C = ------------------- x 100 pkt x60%
C o
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów- 60
Kryterium „Okres gwarancji” – 40%
W zakresie kryterium - okres gwarancji – oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Wysokość przyznanych punktów będzie zależała od długości (ilość miesięcy) zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji licząc od momentu końcowego odbioru robót.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z poniższymi zapisami:

24 miesiące gwarancji (minimum dopuszczone przez Zamawiającego) -0 pkt
36 miesięcy gwarancji -20 pkt
48 miesięcy gwarancji i więcej (maksymalna ilość punktów)- 40 pkt
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po

Po = C + G
gdzie C – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena
G – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – okres gwarancji.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu oraz wykaże brak podstaw do wykluczenia go z postępowania.
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty porównywalne z robotami stanowiącymi przedmiot
zamówienia, t.j. wykonał przynajmniej 1 zadanie w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu
oczyszczalni ścieków,
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu przynajmniej 1 dokumentacji
projektowej, obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub remont oczyszczalni ścieków,
2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty /usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy złożyć:
-oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust.1. ustawy
Prawo zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:
WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ.
WYKAZ ROBÓT wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 5 do SWZ.
DOWODY określające, czy te roboty (wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do SWZ) zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.
WYKAZ USŁUG , w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, z jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - Załącznik nr 4 do SWZ.
DOWODY określające czy te usługi (wyszczególnione w Załączniku Nr 4 do SWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o
którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 -Załącznik nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej). W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
5) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z udostępnianych przez podmioty udostępniające zasobów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7) dowód (oryginał) zabezpieczenia wadium w przypadku bezgotówkowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100 złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie z adnotacją: „Wadium na: ZP. 271.16.2022 „Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych ”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane ma podstawie
art. 125 ust.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
4. Zmiany umowy określone są szczegółowo w zał. nr 1 do SWZ „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY”.
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac w przypadku wystąpienia
następujących przesłanek:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c)powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie umowy, których nie
można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy,
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca,
e) ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,
f) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej
staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie,
g) wystąpienia siły wyższej,
h) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być
zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
I) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim przypadku cena brutto
określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie
zmianie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona,
m) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
j)gdy nastąpi zmiana danych lub przekształcenia podmiotu umowy (strony umowy - Wykonawcy),
k)jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Strony mogą przesunąć termin wykonania o czas niezbędny do wykonania
zadania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.
2) Zmiany w zakresie waloryzacji wynagrodzenia zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy ezamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) oświadczenia i dokumenty, muszą być złożone w formie elektronicznej, tj. opatrzonekwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisemosobistym, w formie pisemnej lub
w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa RadyMinistrów w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursie z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten
dokument.
3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3)
powyżej, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 - odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, które każdego z nich dotyczą.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
3. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.