eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznychOgłoszenie z dnia 2022-12-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TYSZOWCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369050

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 8

1.4.2.) Miejscowość: Tyszowce

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-630

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: ( 84 ) 6619 315

1.4.8.) Numer faksu: ( 84 ) 6612 129

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tyszowce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513528

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00477212/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający ustala wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100 złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie z adnotacją: „Wadium na: ZP. 271.16.2022 „Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych ”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Po zmianie:
Zamawiający ustala wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100 złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim z adnotacją: „Wadium na: ZP. 271.16.2022 „Wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wymianą urządzeń technologicznych ”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-27 10:00

Po zmianie:
2022-12-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-27 11:00

Po zmianie:
2022-12-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-19

Po zmianie:
2023-01-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.