eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznejOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b35a4ea-73c9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-70-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy,
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl,
c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 lit. b adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/70/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 24

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z urządzeniem Spirolab III
1. Turbina jednorazowego użytku z ustnikiem jednokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Ilość: 360 sztuk.
2. Papier termiczny do spirometru. Ilość: 10 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Maski do użytku w komorach hiperbarycznych i terapii tlenem: Półmaska wielokrotnego użytku, wykonana z elastomeru, składająca się z: taśmy nagłowia o kołyskowym zawieszeniu, paska łatwo mocowanego na karku. Półmaska powinna być tak skonstruowana by można ją było łączyć w dwóch miejscach z rurami o średnicy 22 mm (rury odprowadzające zużyte gazy medyczne). Rozmiar M, L. Ilość: 200 sztuk.
2. Zestaw nagłowia do półmaski. Zestaw kompatybilny z półmaskami z pozycji 1. Ilość: 200 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej, pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką 3M model 9681. Wyrób medyczny. Ilość: 750 sztuk.
Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale wymaga wyceny za sztukę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kopułka/membrana do nebulizatora Aerogen Pro dla jednego pacjenta, w komplecie złącze typu T dla dorosłych. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Papier do aparatu EKG Aspel GOLD, 209x25. Ilość: 15 sztuk.
2. Papier do aparatu EKG Aspel Silver, 112x25. Ilość: 1 sztuka.
3. Papier do aparatu EKG Mortara ELI250. Ilość: 10 sztuk.
4. Papier do EKG MIDICARD DOT-CARD 130 mm z nadrukiem. Ilość: 1 sztuka.
5. Papier do defibrylatora Cardio Aid MC 50x30. Ilość: 10 sztuk.
6. Papier do defibrylatora Nihon Kohden termiczny 50x30 rozmiar gilzy (średnica wewnętrzna mm):16. Ilość: 18 sztuk.
7. Jednorazowe elektrody do defibrylatora Lifepak 20. Wyrób medyczny. Ilość: 5 par.
8. Elektrody kończynowe klamrowe dla dorosłych. Ilość: 2 sztuki.
9. Elektrody samoprzylepne jednokrotnego użytku, przeznaczone do wykonywania badań EKG i monitorowania pacjenta dorosłego, wykonane z pianki, średnica nie mniejsza niż 42 mm i nie większa niż 55 mm. Opakowanie 50 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 25.000. Ilość: 500 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
10. Żel do USG i EKG. Opakowanie 500 ml. Łączna ilość zamówienia 2.500 ml. Wyrób medyczny. Ilość: 5 sztuk.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga opakowania minimum 250 ml i nie większe niż 500 ml. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (ml). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość ml w opakowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel EKG typu KEKG-30R kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel główny EKG umożliwiający podłączenie kabla z 5 – odprowadzeniami. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
4. Kabel EKG 5-odprowadzeniowy. Każdy przewód ma długość minimum 50 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG (strona pacjenta) klamrą. Kabel kompatybilny z kablem głównym wskazanym w poz.3. Ilość: 2 sztuki.
5. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci,
1-liniowy, dł.2,5 m / 3,0 m minimum. Ilość: 2 sztuki.
7. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm, 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o właściwe łączniki (adaptery NIBP) umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 5 sztuk.
8. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 35,5-46 cm, 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 5 sztuk.
9. Adapter NIBP pozwalający na połączenie przewodu powietrznego mankietu z kablem głównym NIBP kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Instrument Bezprzewodowy moduł akwizycji z przewodami ołowianymi AHA Banana kompatybilny z urządzeniem Mortara model WAM. Ilość: 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D oraz BOWA ARC 303
1. Jednorazowy uchwyt elektrod mono polarnych z 2 przyciskami sterylny z elektrodą szkatułkową z kablem przyłączeniowym o długości 3,5 m (+/- 0,5 m). Opakowanie 25 szt. Łączna ilość sztuk: 1.000. Ilość: 40 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
Wyrób medyczny.
2. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110 mm (+/- 5 mm), krótko zagięta, końcówki ostre. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110 mm (+/- 5 mm), prosta, końcówki ostre. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
4. Sterylne czyściki do elektrod 40-50 x 40-50 mm z folią samoprzylepną. Łączna ilość sztuk: 800. Opakowanie zbiorcze a`100 sztuk. Wyrób medyczny. Ilość: 8 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5 m (+/- 0,5 m), obsadką średnicy 5 mm (+/- 1 mm) oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D. Wyrób medyczny. Ilość: 4 sztuki.
2. Kabel bipolarny o długości 3 – 4,5 m kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel do elektrody neutralnej wielorazowej kompatybilny z urządzeniem ERBE ICC 300. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
4. Elektroda szkatułkowa wielorazowa kompatybilna z uchwytem wskazanym w pozycji 1. Wyrób medyczny. Ilość: 5 sztuk.
5. Nakładka na uchwyt elektrod mono polarnych, końcówka krótka 12-14 mm z przewodem do odsysania długości min. 3 m i złączem o średnicy 22 mm. Opakowanie 25 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 25. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera
i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD
2-3.0 µm, tempo nebulizacji nie mniejsze niż 0,34 ml/min, pojemność 6-10 ml. W zestawie przestrzeń martwa minimum 12 cm z zakończeniami 22F/15F, dren minimum 200 cm, czysty biologicznie. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
2. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm
i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do minimum 1,8 m,
w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co najmniej 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.
3. Jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 50 sztuk.
4. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe, jednorazowego użytku, bez igły, długość robocza 120 cm (+/-10 cm), średnica 1,8 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
2. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica 3,0 mm , długość robocza 230 cm (+/- 10 cm) , rozwarcie łyżeczki 10 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
3. Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarcie łyżeczki do 6, 5mm, długość robocza 180 cm (+/- 20 cm) do kanału operacyjnego 2,8 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 140 sztuk.
4. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30 mm, wysokość 22 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
5. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3 mm , długość 100 cm (+5 cm). Jednokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.
6. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5 mm długość szczoteczki 20 mm, druga: średnica włosia 10 mm długość szczoteczki 30 mm, długość narzędzia 2.300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
7. Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, kształt owalny, monofilamentna o średnicy 0,24 mm, długość 230 mm, do kanału min. 2,8 mm, średnica otwartej pętli 10 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
8. Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, kształt owalny, monofilamentna o średnicy 0,24 mm, długość 230 mm, do kanału min. 2,8 mm, średnica otwartej pętli 15 mm.
Wyrób medyczny. Ilość: 30 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y z portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 250 sztuk.
2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości min 80 cm i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2 l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwprątkową
i przeciwbakteryjną: minimum 99.999%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany lub na pętelkę, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny. Ilość: 1.600 sztuk.
4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999%, objętość 100 - 120 ml, opór przepływu nie większy niż 1,7 cm H2O /60 l /min, czas stosowania 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
5. Filtr oddechowy, dla dorosłych, elektrostatyczny bakteryjno- wirusowy, skuteczność minimum 99,8 %, przestrzeń martwa w granicach 29 - 35 ml; waga poniżej 25 g, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
6. Czujnik przepływu tlenu zewnętrzny, dla dorosłych, do respiratora InspirationeVent/ Hamilton. Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2 m. Ilość: 4 sztuki.
2. Czujnik SPO2 na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 3 sztuki.
3. Kabel główny do pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka.
4. Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych, objętość martwa max. 5 ml, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Opakowanie 50 szt. Łączna ilość sztuk: 150. Ilość: 3 opakowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
5. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 sztuk. Łączna liczba sztuk: 200. Ilość: 20 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
6. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
7. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 10 sztuk.
8. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy na palec, dla dorosłych kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 2 sztuki.
9. Wielorazowy adapter do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi firmy Pulsion (złącze UTAH) do przewodu K952 firmy Nihon Kohden. Długość przewodu 3 m. Ilość: 1 sztuka.
10. Wielorazowy moduł IBP kompatybilny z monitorem Nihon Kohden przeznaczony do podłączenia wielorazowego adaptera inwazyjnego ciśnienia krwi. Długość przewodu : 0,3 m. Ilość: 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z respiratorem Monnal T75
1. Czujnik przepływu wydechowy do wielokrotnego użytku. Ilość: 1 sztuka.
2. Uszczelka pod zastawkę wydechową do respiratora. Ilość: 5 sztuk.
3. Filtr HEPA do respiratora. Ilość: 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 15: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 23 cm – 33 cm (+/-2 cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 5 sztuk.
2. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 19 cm – 23 cm (+/-3 cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 3 sztuki.
3. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny minimum 45 cm, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 16: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z urządzeniem Versajet II Exact, Plus
1. Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1.200 barów. Parametry końcówki 15,45 stopni/ 8 mm - 14 mm. Kompatybilny z urządzeniem Versajet II. Zamawiający dopuszcza wybór końcówki od potrzeb. Wyrób medyczny. Ilość: 30 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Ostrza do dermatomu AESCULAP GB 22. Wyrób medyczny. Ilość sztuk w opakowaniu: 10. Łączna ilość sztuk: 130. Ilość: 105 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 18: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Zestaw pierścieni mocujących wraz z płynem kontaktowym, kompatybilnych z elektrodami urządzenia do przezskórnych pomiarów prężności tlenu (tcpO2) TCM400. Wyrób medyczny.
Łączna ilość: 100 sztuk. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
2. Zestaw membran z elektrolitem do stosowania z pierścieniami mocującymi stosowanymi do urządzenia TCM400. Wyrób medyczny. Łączna ilość 12 sztuk. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 19: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Wielorazowa elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej, przezierna dla promieni RTG, bezlateksowa, właściwości przeciwodleżynowe, żywotność elektrody minimum 24 miesiące, możliwość stosowania przy jednoczesnym ogrzewaniu pacjenta, możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej, przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 35 kg, wymiary 91 x 50 x 0,32 cm (+/- 5%) w komplecie z kablem do podłączenia z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack). Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel do podłączenia wielorazowej elektrody powrotnej, pacjenta z diatermią posiadającą gniazdo neutralne
z wtyczką 1 – pinową (Jack) o długości min. 2,0 m, kabel kompatybilny z elektrodą z pozycji 1. Ilość: 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA
ARC 303.
1. Kabel bipolarny o długości min. 3 max. 5 m kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej, długość minimum 4 m, wtyczka od strony generatora z dwoma gniazdami ø 2,5 mm, wtyczka od strony elektrody klips 25 mm do połączenia z elektrodą, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5 m (+/- 0,5 m), obsadką średnicy 5 mm (+/-1 mm) oraz wejściem od strony aparatu, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Szablon (płytka) do powiększeń, uniwersalna typu 770800010, do dermatomu siatkowego Zimmer, jednorazowego użytku. Opakowanie: 10 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 700. Ilość: 70 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
2. Wałek do dermatomu siatkowego Zimmer dostępny w rozmiarach 1.5:1 oraz 2:1. Ilość: 2 sztuk*.
*Zamawiający zastrzega, że może zamówić:
• 2 sztuki w rozmiarze 1.5:1, lub
• 2 sztuki w rozmiarze 2:1, lub
• 1 sztukę 1.5:1 i 1 sztukę 2:1,
w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 22: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna (ProAQT), kompatybilny
z modułem hemodynamicznym Nihon Kohden typu AP-170P. Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.
2. Obudowa czujnika temperatury kompatybilna z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucjii przezpłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
3. Zestaw PiCCO składający się z: cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO - tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/ średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/ średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw powinien zawierać nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz igłę umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera oraz przetwornika do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierającego w standardzie zestaw płuczący z czerwoną linią o dł. 150 cm z trójdrożnym kranikiem, przystosowany do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz niebieską linią o dł. 150 cm do pomiaru ciśnienia żylnego. Zestaw powinien zawierać: przepływowy czujnik termiczny, dostosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jego trwania. Wyrób medyczny. Ilość: 20 zestawów.
4. Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej. Długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F. Kompatybilny z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucji przezpłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 23: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej Medrad Stellant CT D
1. Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi -Patient” do zastosowania z wstrzykiwaczem Medred Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania. Wyrób medyczny. Ilość: 40 sztuk.
2. Jednorazowy sterylny dren od pacjenta do zestawu wkładów typu „Multi -Patient”. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.
3. Jednorazowy sterylny zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medred Stellant. Wyrób medyczny. Ilość: 40 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kompletny materac przeciwodleżynowy, dwuwarstwowy, antystatyczny, grubość 6 cm (+/-1 cm) kompatybilny ze stołem operacyjnym BenQ TriMax 650 NSKB (2020-2022). Ilość: 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Załączniku nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
sprawy. (nie dotyczy składania ofert)
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
przetargi@clo.com.pl. (nie dotyczy składania ofert)
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 3 adres email. (nie dotyczy składania ofert)
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
B. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
C. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) opisano w Rozdziale 20 SWZ.
D. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny,
a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.