eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznejOgłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-70-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b35a4ea-73c9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476204/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/70/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 457256 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z urządzeniem Spirolab III
1. Turbina jednorazowego użytku z ustnikiem jednokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Ilość: 360 sztuk.
2. Papier termiczny do spirometru. Ilość: 10 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3660 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Maski do użytku w komorach hiperbarycznych i terapii tlenem: Półmaska wielokrotnego użytku, wykonana z elastomeru, składająca się z: taśmy nagłowia o kołyskowym zawieszeniu, paska łatwo mocowanego na karku. Półmaska powinna być tak skonstruowana by można ją było łączyć w dwóch miejscach z rurami o średnicy 22 mm (rury odprowadzające zużyte gazy medyczne). Rozmiar M, L. Ilość: 200 sztuk.
2. Zestaw nagłowia do półmaski. Zestaw kompatybilny z półmaskami z pozycji 1. Ilość: 200 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 28000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej, pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką 3M model 9681. Wyrób medyczny. Ilość: 750 sztuk.
Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale wymaga wyceny za sztukę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 11250 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kopułka/membrana do nebulizatora Aerogen Pro dla jednego pacjenta, w komplecie złącze typu T dla dorosłych. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2,200 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Papier do aparatu EKG Aspel GOLD, 209x25*.
*Zamawiający dopuszcza papier o całkowitych wymiarach 210x25 o ile będzie kompatybilny z aparatem Aspel Gold posiadanym przez Zamawiającego.
Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.
Ilość: 15 sztuk.
2. Papier do aparatu EKG Aspel Silver, 112x25. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem. Ilość: 1 sztuka.
3. Papier do aparatu EKG Mortara ELI250. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem. Ilość: 10 sztuk.
4. Papier do EKG MIDICARD DOT-CARD 130 mm z nadrukiem. Ilość: 1 sztuka.
5. Papier do defibrylatora Cardio Aid MC 50x30. Ilość: 10 sztuk.
6. Papier do defibrylatora Nihon Kohden termiczny 50x30 rozmiar gilzy (średnica wewnętrzna mm):16. Ilość: 18 sztuk.
7. Jednorazowe elektrody do defibrylatora Lifepak 20. Wyrób medyczny. Ilość: 5 par.
8. Elektrody kończynowe klamrowe dla dorosłych. Ilość: 8 sztuk*.
*Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 4 sztuki (na 4 kończyny) ale wymaga wyceny za sztukę.
9. Elektrody samoprzylepne jednokrotnego użytku, przeznaczone do wykonywania badań EKG i monitorowania pacjenta dorosłego, wykonane z pianki, średnica nie mniejsza niż 42 mm i nie większa niż 55 mm. Opakowanie 50 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 25.000. Ilość: 500 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
10. Żel do USG i EKG. Opakowanie 500 ml. Łączna ilość zamówienia 2.500 ml. Wyrób medyczny. Ilość: 5 sztuk.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga opakowania minimum 250 ml i nie większe niż 500 ml. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (ml). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość ml w opakowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 9577 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel EKG typu KEKG-30R kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel główny EKG umożliwiający podłączenie kabla z 5 – odprowadzeniami. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
4. Kabel EKG 5-odprowadzeniowy. Każdy przewód ma długość minimum 50 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG (strona pacjenta) klamrą. Kabel kompatybilny z kablem głównym wskazanym w poz.3. Ilość: 2 sztuki.
5. Czujnik temperatury wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci,
1-liniowy, dł.2,5 m / 3,0 m minimum. Ilość: 2 sztuki.
7. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm, 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o właściwe łączniki (adaptery NIBP) umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 5 sztuk.
8. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 35,5-46 cm, 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 5 sztuk.
9. Adapter NIBP pozwalający na połączenie przewodu powietrznego mankietu z kablem głównym NIBP kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3275 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Instrument Bezprzewodowy moduł akwizycji z przewodami ołowianymi AHA Banana kompatybilny z urządzeniem Mortara model WAM. Ilość: 1 sztuka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3300 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D oraz BOWA ARC 303
1. Jednorazowy uchwyt elektrod mono polarnych z 2 przyciskami sterylny z elektrodą szkatułkową z kablem przyłączeniowym o długości 3,5 m (+/- 0,5 m). Opakowanie 25 szt. Łączna ilość sztuk: 1.000. Ilość: 40 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
Wyrób medyczny.
2. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110 mm (+/- 5 mm), krótko zagięta, końcówki ostre. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Pinceta bipolarna CLASSIC o długości 110 mm (+/- 5 mm), prosta, końcówki ostre. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
4. Sterylne czyściki do elektrod 40-50 x 40-50 mm z folią samoprzylepną. Łączna ilość sztuk: 800. Opakowanie zbiorcze a`100 sztuk. Wyrób medyczny. Ilość: 8 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 19960 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5 m (+/- 0,5 m), obsadką średnicy 5 mm (+/- 1 mm) oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D. Wyrób medyczny. Ilość: 4 sztuki.
2. Kabel bipolarny o długości 3 – 4,5 m kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel do elektrody neutralnej wielorazowej kompatybilny z urządzeniem ERBE ICC 300. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
4. Elektroda szkatułkowa wielorazowa kompatybilna z uchwytem wskazanym w pozycji 1. Wyrób medyczny. Ilość: 5 sztuk.
5. Nakładka na uchwyt elektrod mono polarnych, końcówka krótka 12-14 mm z przewodem do odsysania długości min. 3 m i złączem o średnicy 22 mm. Opakowanie 25 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 25. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 5370 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera
i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD
2-3.0 µm, tempo nebulizacji nie mniejsze niż 0,34 ml/min, pojemność 6-10 ml. W zestawie przestrzeń martwa minimum 12 cm z zakończeniami 22F/15F, dren minimum 200 cm, czysty biologicznie. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
2. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm
i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od minimum 0,5 m do minimum 1,5 m, w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co najmniej 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.
3. Jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 50 sztuk.
4. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 13450 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kleszczyki biopsyjne bronchoskopowe, jednorazowego użytku, bez igły, długość robocza 120 cm (+/-10 cm), średnica 1,8 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
2. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica 3,0 mm , długość robocza 230 cm (+/- 10 cm) , rozwarcie łyżeczki 10 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
3. Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarcie łyżeczki do 6, 5mm, długość robocza 180 cm (+/- 20 cm) do kanału operacyjnego 2,8 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 140 sztuk.
4. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30 mm, wysokość 22 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
5. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3 mm , długość 100 cm (+5 cm). Jednokrotnego użytku. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.
6. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5 mm długość szczoteczki 20 mm, druga: średnica włosia 10 mm długość szczoteczki 30 mm, długość narzędzia 2.300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 150 sztuk.
7. Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, kształt owalny, monofilamentna o średnicy 0,24 mm, długość 230 mm, do kanału min. 2,8 mm, średnica otwartej pętli 10 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
8. Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, kształt owalny, monofilamentna o średnicy 0,24 mm, długość 230 mm, do kanału min. 2,8 mm, średnica otwartej pętli 15 mm.
Wyrób medyczny. Ilość: 30 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10984 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y z portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 250 sztuk.
2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości min 80 cm i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2 l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 60 sztuk.
3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwprątkową
i przeciwbakteryjną: minimum 99.999%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H2O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany lub na pętelkę, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny. Ilość: 1.600 sztuk.
4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999%, objętość 100 - 120 ml, opór przepływu nie większy niż 1,7 cm H2O /60 l /min, czas stosowania 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
5. Filtr oddechowy, dla dorosłych, elektrostatyczny bakteryjno- wirusowy, skuteczność minimum 99,8 %, przestrzeń martwa w granicach 29 - 35 ml; waga poniżej 25 g, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny. Ilość: 1.000 sztuk.
6. Czujnik przepływu tlenu zewnętrzny, dla dorosłych, do respiratora InspirationeVent/ Hamilton. Ilość: 20 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 49820 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2 m. Ilość: 4 sztuki.
2. Czujnik SPO2 na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 3 sztuki.
3. Kabel główny do pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka.
4. Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych, objętość martwa max. 5 ml, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Opakowanie 50 szt. Łączna ilość sztuk: 150. Ilość: 3 opakowania.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
5. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny
z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 sztuk. Łączna liczba sztuk: 200. Ilość: 20 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
6. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
7. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, kompatybilny z jednorazowym czujnikiem sensorem SpO2 typu P260T do monitora Nihon Kohden. Ilość: 10 sztuk.
8. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy na palec, dla dorosłych kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 2 sztuki.
9. Wielorazowy adapter do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi firmy Pulsion (złącze UTAH) do przewodu K952 firmy Nihon Kohden. Długość przewodu 3 m. Ilość: 1 sztuka.
10. Wielorazowy moduł IBP kompatybilny z monitorem Nihon Kohden przeznaczony do podłączenia wielorazowego adaptera inwazyjnego ciśnienia krwi. Długość przewodu : 0,3 m. Ilość: 1 sztuka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 45850 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z respiratorem Monnal T75
1. Czujnik przepływu wydechowy do wielokrotnego użytku. Ilość: 1 sztuka.
2. Uszczelka pod zastawkę wydechową do respiratora. Ilość: 5 sztuk.
3. Filtr HEPA do respiratora. Ilość: 2 sztuki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1010 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 15: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 23 cm – 33 cm (+/-2 cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 5 sztuk.
2. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 19 cm – 23 cm (+/-3 cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 3 sztuki.
3. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny minimum 45 cm, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 2 sztuki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2280 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 16: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z urządzeniem Versajet II Exact, Plus
1. Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1.200 barów. Parametry końcówki 15,45 stopni/ 8 mm - 14 mm. Kompatybilny z urządzeniem Versajet II. Zamawiający dopuszcza wybór końcówki od potrzeb. Wyrób medyczny. Ilość: 30 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 40500 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Ostrza do dermatomu AESCULAP GB 22. Wyrób medyczny. Ilość sztuk w opakowaniu: 10. Łączna ilość sztuk: 130. Ilość: 105 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 81900 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 18: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Zestaw pierścieni mocujących wraz z płynem kontaktowym, kompatybilnych z elektrodami urządzenia do przezskórnych pomiarów prężności tlenu (tcpO2) TCM400. Wyrób medyczny.
Łączna ilość: 100 sztuk. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
2. Zestaw membran z elektrolitem do stosowania z pierścieniami mocującymi stosowanymi do urządzenia TCM400. Wyrób medyczny. Łączna ilość 12 sztuk. Ilość: 1 opakowanie.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w formularzu ofertowym w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3260 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 19: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Wielorazowa elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej, przezierna dla promieni RTG, bezlateksowa, właściwości przeciwodleżynowe, żywotność elektrody minimum 24 miesiące, możliwość stosowania przy jednoczesnym ogrzewaniu pacjenta, możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej, przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 35 kg, wymiary 91 x 50 x 0,32 cm (+/- 5%) w komplecie z kablem do podłączenia z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack). Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel do podłączenia wielorazowej elektrody powrotnej, pacjenta z diatermią posiadającą gniazdo neutralne
z wtyczką 1 – pinową (Jack) o długości min. 2,0 m, kabel kompatybilny z elektrodą z pozycji 1. Ilość: 1 sztuka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 21000 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA
ARC 303.
1. Kabel bipolarny o długości min. 3 max. 5 m kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej, długość minimum 4 m, wtyczka od strony generatora z dwoma gniazdami ø 2,5 mm, wtyczka od strony elektrody klips 25 mm do połączenia z elektrodą, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 1 sztuka.
3. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5 m (+/- 0,5 m), obsadką średnicy 5 mm (+/-1 mm) oraz wejściem od strony aparatu, kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Wyrób medyczny. Ilość: 2 sztuki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1460 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Szablon (płytka) do powiększeń, uniwersalna typu 770800010, do dermatomu siatkowego Zimmer, jednorazowego użytku. Opakowanie: 10 sztuk. Wyrób medyczny. Łączna ilość sztuk: 700. Ilość: 70 opakowań.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).
W przypadku zmiany wielkości opakowania Wykonawca w kolumnie ilość powinien zmienić ilość oferowanych opakowań oraz wskazać ilość sztuk w opakowaniu.
2. Wałek do dermatomu siatkowego Zimmer dostępny w rozmiarach 1.5:1 oraz 2:1. Ilość: 2 sztuk*.
*Zamawiający zastrzega, że może zamówić:
• 2 sztuki w rozmiarze 1.5:1, lub
• 2 sztuki w rozmiarze 2:1, lub
• 1 sztukę 1.5:1 i 1 sztukę 2:1,
w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 41600 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 22: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Jednorazowy czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna (ProAQT), kompatybilny
z modułem hemodynamicznym Nihon Kohden typu AP-170P. Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.
2. Obudowa czujnika temperatury kompatybilna z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucjii przezpłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). Wyrób medyczny. Ilość: 10 sztuk.
3. Zestaw PiCCO składający się z: cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO - tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/ średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/ średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw powinien zawierać nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz igłę umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera oraz przetwornika do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną, zawierającego w standardzie zestaw płuczący z czerwoną linią o dł. 150 cm z trójdrożnym kranikiem, przystosowany do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz niebieską linią o dł. 150 cm do pomiaru ciśnienia żylnego. Zestaw powinien zawierać: przepływowy czujnik termiczny, dostosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jego trwania. Wyrób medyczny. Ilość: 20 zestawów.
4. Cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej. Długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F. Kompatybilny z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucji przezpłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). Wyrób medyczny. Ilość: 20 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 46300 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 23: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej Medrad Stellant CT D
1. Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu „Multi -Patient” do zastosowania z wstrzykiwaczem Medred Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania. Wyrób medyczny. Ilość: 40 sztuk.
2. Jednorazowy sterylny dren od pacjenta do zestawu wkładów typu „Multi -Patient”. Wyrób medyczny. Ilość: 100 sztuk.
3. Jednorazowy sterylny zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medred Stellant. Wyrób medyczny. Ilość: 40 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 8950 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej
1. Kompletny materac przeciwodleżynowy, dwuwarstwowy, antystatyczny, grubość 6 cm (+/-1 cm) kompatybilny ze stołem operacyjnym BenQ TriMax 650 NSKB (2020-2022). Materac posiadający mocowanie w blacie stołu operacyjnym na rzep. Ilość: 2 sztuki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2300 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej ofert

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10926,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10926,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10926,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trans-Med Medical sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262461868

7.3.3) Ulica: Obrońców Poczty Gdańskiej 20P

7.3.4) Miejscowość: Zawiercie

7.3.5) Kod pocztowy: 42-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10926,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2401,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2401,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2401,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biameditek sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420201357

7.3.3) Ulica: Elewatorska 58

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-620

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2401,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19764 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19764 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19764 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Erbe Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210085040

7.3.3) Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19764 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5443,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5443,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5443,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Erbe Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210085040

7.3.3) Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5443,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11113,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11113,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11113,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skamex sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542980836

7.3.3) Ulica: Częstochowska 38/52

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-121

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11113,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8804,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8804,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8804,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Endoelektronik.pl sp. z o.o. s.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342536491

7.3.3) Ulica: Borkowa 12

7.3.4) Miejscowość: Brwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-840

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8804,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-18 do 2024-01-17

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54177,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54177,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54177,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anmar sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462538085

7.3.3) Ulica: Strefowa 22

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54177,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43740 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43740 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43740 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nehew sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.3) Ulica: Osmańska 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-823

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43740 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5086,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5086,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5086,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONKI Med Sebastian Kąkol

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5321155795

7.3.3) Ulica: Ceramiczna 9 lok. 46

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-126

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5086,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej ofert

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2246,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2246,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2246,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Erbe Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210085040

7.3.3) Ulica: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-972

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2246,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50004 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50004 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50004 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Getinge Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1131080431

7.3.3) Ulica: Żwirki i Wigury 18

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50004 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-19 do 2024-01-18

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.