eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich - 2 Zadania"Ogłoszenie z dnia 2023-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich – 2 Zadania”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816073

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich – 2 Zadania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-390bfab1-514a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050433/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393514

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SRZP261-0041/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 959638,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia została określona jako Zadanie nr 1.
1) Do zakresu prac opisanych jako Zadanie nr 1 należy odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu zawierciańskiego, w szczególności:
a) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
b) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów linii przystankowych i pasów postoju,
c) wykonanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych,( malowanie powierzchni stanowiska w kolorze niebieskim)
d) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe (wymagana minimalna grubość warstwy wynosi 1,5 mm na drogach powiatowych),
e) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
f) odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego ( struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
g) wykonanie piktogramów,
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 50 % wartości umowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Przedmiar robót, stanowiący Załącznik 1A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.5.5.) Wartość części: 446132,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Do zakresu prac opisanych jako Zadanie nr 2 należy odnowienie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich, znajdujących się na terenie powiatu zawierciańskiego, w szczególności:
a) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
b) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów linii przystankowych i pasów postoju,
c) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe ( wymagana minimalna grubość warstwy wynosi 3 mm na drogach wojewódzkich),
d) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
e) odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego ( struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 60 % wartości umowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Przedmiar robót, stanowiący Załącznik 1B do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.5.5.) Wartość części: 513505,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148186,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 416983,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148186,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK DROGI Michał Kołodziejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5771948403

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 2B

7.3.4) Miejscowość: Żarki Letnisko

7.3.5) Kod pocztowy: 42-311

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148186,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165742,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165742,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165742,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK DROGI Michał Kołodziejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771948403

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 2B

7.3.4) Miejscowość: Żarki Letnisko

7.3.5) Kod pocztowy: 42-311

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165742,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.