eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich - 2 Zadania"Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich – 2 Zadania”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.9.) Numer telefonu: 326710765

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich – 2 Zadania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-390bfab1-514a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050433/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816073

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816073

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/816073
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za przez platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo określone w rozdz. XIII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO zawarta jest Rozdziale II w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0041/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia została określona jako Zadanie nr 1.
1) Do zakresu prac opisanych jako Zadanie nr 1 należy odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu zawierciańskiego, w szczególności:
a) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
b) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów linii przystankowych i pasów postoju,
c) wykonanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych,( malowanie powierzchni stanowiska w kolorze niebieskim)
d) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe (wymagana minimalna grubość warstwy wynosi 1,5 mm na drogach powiatowych),
e) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
f) odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego ( struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
g) wykonanie piktogramów,
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 50 % wartości umowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Przedmiar robót, stanowiący Załącznik 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 50 % wartości umowy.
1. Możliwość skorzystania z prawa opcji będzie uprawnieniem Zamawiającego, którego zastosowanie spowoduje po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany umowy.
3. Zastosowanie prawa opcji będzie możliwe w przypadku wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu podstawowego zamówienia.
4. Rozliczenie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z tego uprawnienia w mniejszym zakresie.
6. Zasady dotyczące realizacji zakresu robót objętych prawem opcji będą takie same, jak zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia podstawowego.
7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty w zakresie każdego Zadania odrębnie - będą oceniane zgodnie z zapisami rozdziału XX SWZ.
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów na realizację danego Zadania, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag zostanie uznana za najkorzystniejszą, natomiast pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Do zakresu prac opisanych jako Zadanie nr 2 należy odnowienie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich, znajdujących się na terenie powiatu zawierciańskiego, w szczególności:
a) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
b) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów linii przystankowych i pasów postoju,
c) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe ( wymagana minimalna grubość warstwy wynosi 3 mm na drogach wojewódzkich),
d) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
e) odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego ( struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 60 % wartości umowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Przedmiar robót, stanowiący Załącznik 1B do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, polegającego na zwiększeniu w okresie realizacji umowy zakresu ilościowego zamówienia, jednak nieprzekraczającego 60 % wartości umowy.
1. Możliwość skorzystania z prawa opcji będzie uprawnieniem Zamawiającego, którego zastosowanie spowoduje po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do zmiany umowy.
3. Zastosowanie prawa opcji będzie możliwe w przypadku wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu podstawowego zamówienia.
4. Rozliczenie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z tego uprawnienia w mniejszym zakresie.
6. Zasady dotyczące realizacji zakresu robót objętych prawem opcji będą takie same, jak zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia podstawowego.
7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty w zakresie każdego Zadania odrębnie - będą oceniane zgodnie z zapisami rozdziału XX SWZ.
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów na realizację danego Zadania, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag zostanie uznana za najkorzystniejszą, natomiast pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W zakresie Zadania 1
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego lub odnowienia oznakowania poziomego na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.

i wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej:
- malowarką ( 1 szt.),
- urządzeniem do mechanicznego usuwania starego oznakowania (1 szt.),
- samochodem dostawczym/ciężarowym (1 szt.),
- przyczepką z oznakowaniem robót awaryjnych (1 szt.).
b) W zakresie Zadania 2
wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego lub odnowieniu oznakowania poziomego na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje.

i wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej:
- malowarką ( 1 szt.),
- urządzeniem do mechanicznego usuwania starego oznakowania (1 szt.),
- samochodem dostawczym/ciężarowym (1 szt.),
- przyczepką z oznakowaniem robót awaryjnych (1 szt.).
UWAGA – w przypadku złożenia oferty na realizację obydwóch części zamówienia tj. Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane, polegające na wykonaniu oznakowania poziomego lub odnowieniu oznakowania poziomego na drogach publicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w tym jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej:
- malowarką ( 1 szt.),
- urządzeniem do mechanicznego usuwania starego oznakowania (1 szt.),
- samochodem dostawczym/ciężarowym (1 szt.),
- przyczepką z oznakowaniem robót awaryjnych (1 szt.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę na realizację jednego zadania lub obydwóch zadań (odpowiednio Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2) należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
Ponadto Wykonawca do oferty załącza:

a) Odpowiedni do składanej oferty kosztorys ofertowy odnoszący się do realizacji Zadania nr 1 lub Zadania nr 2 sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.
b) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP - dokument (np. zobowiązanie) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale XI pkt 4 SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ),
d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie jednej lub obydwóch części tj. Zadania nr 1 lub Zadania nr 2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie
z Załącznikiem Nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera odpowiednio do danej części Załącznik nr 7A lub 7B do SWZ. Wybrany do relazacji danej części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - odpowiednio na realizację Zadania nr 1 lub Zadania nr 2
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816073

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-21 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.