eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccc9814c-723e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029786/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulami¬nie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie, jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej”.
9. ...
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
II. XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych
w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
3. ...
4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale IX i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 52 80
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, kontakt: iod@umig.busko.pl, tel. 41 370 52 60*
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSID.271.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przebudowa i termomodernizacja obiektu gminnego na ul. ppłk. Srogiego w Busku-Zdroju obejmuje:
a) termomodernizację i remont pokrycia dachowego:
- rozbiórka istniejących betonowych czapek kominowych, przemurowanie, podmurowanie o ok. 20cm, zamurowanie części kominów, uzupełnienie czapek betonowych i tynków cementowo-wapiennych oraz malowanie farbami elewacyjnymi na kominach,
- demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej dachu z drutu ocynkowanego fi 8mm (instalacja zamontowana na nowych wspornikach w układzie jak przed demontażem),
- docieplenie dachu styropapą grub. 15cm dwustronnie laminowaną (styropian w styropapie EPS100-036) wraz z pokryciem styropapy 2 warstwami papy termozgrzewalnej (papa termozgrzewalna podkładowa oraz nawierzchniowa o grub. min. 5,2mm) na uprzednio przygotowanym podłożu,
- montaż kominków wentylacyjnych i wywietrzaków kanalizacyjnych,
- wykonanie drewnianej konstrukcji pod obróbki blacharskie i orynnowanie wraz z wykonaniem powyższych,
- wykonanie obróbek kominów i wyłazu na dach z papy termozgrzewalnej grub. min. 5,2mm,
- montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (orynnowanie systemowe wraz z koniecznymi akcesoriami) w kolorze RAL

b) roboty remontowe wewnętrzne oraz roboty naprawcze malarskie:
- w piwnicach - demontaż wszystkich skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, montaż nowych elementów: listew aluminiowych w otworach drzwiowych, skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych wytłaczanych drewnopodobnych z ościeżnicą drewnianą oraz skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych łazienkowych z kratką nawiewną jednodzielnych pełnych wytłaczanych drewnopodobnych z ościeżnicą drewnianą,
- w piwnicach - wykucie z muru kratek wentylacyjnych, zerwanie okładzin ściennych i podłogowych (tapety, płytki, rulon PCV, listwy podłogowe),
- w piwnicach – wykonanie posadzek: wykonanie podkładów betonowych, wyrównanie nierówności, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, uzupełnienie posadzek z zatarciem na ostro, gruntownie podłoży, wykonanie posadzek z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
- w piwnicach – malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi po uprzednim przygotowaniu powierzchni; polakierowanie lamperii,
- w piwnicach – licowanie ścian płytkami glazurowanymi,
- obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach,
- na pozostałych kondygnacjach - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń po przeprowadzeniu prac remontowych na uprzednio przygotowanych podłożach (zachowanie kolorystyki pomieszczeń)
- wymiana części istniejących parapetów wewnętrznych po przeprowadzonych pracach związanych
z wymianą okien: parapety z konglomeratu o kolorystyce analogicznej do istniejących
- wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (przy wejściu do piwnicy) na elementy
analogiczne do zastosowanych na poziomie parteru

c) docieplenie budynku:
- demontaż istniejących elementów zamontowanych do elewacji oraz ponowny montaż nowych elementów,
- ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych docieplone styropianem EPS 70-031 grub. 14cm (λ max = 0,031W/m*K),
- ościeża okienne i drzwiowe ocieplone styropianem samogasnącym EPS 70-031 grub. 3cm (λ max = 0,031W/m*K),
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze kamyczkowej. grub. 1,5mm (ściany płaskie, powierzchnie poziome, słupy, ościeża) (kolor od uzgodnienia z Zamawiającym),
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z żywicznych tynków dekoracyjnych o fakturze kamyczkowej grub. 1,5mm (cokół) (kolor od uzgodnienia z Zamawiającym),
- montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL ,
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz pozostałych obróbek blacharskich.

d) izolację termiczną ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi:
- prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, naświetli, schodów betonowych,
- wykonanie impregnacji biobójczej natryskowej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych oraz papy termozgrzewalnej,
- wykonanie izolacji termicznej przy użyciu styropianu ekstrudowanego wodoodpornego XPS100 grub. 15cm (λ max = 0,035W/m*K),
- odtworzenie opaski i chodnika z kostki betonowej bezfazowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (przyjęto 100% kostki nowej)
- odtworzenie schodów żelbetowych, podjazdu dla niepełnosprawnych, tarasów i naświetli wraz z okładziną ww. elementów i elementami towarzyszącymi (balustrady, pochwyty itp.). Na tarasach należy zastosować okładzinę poliuretanową.
- balustrady tarasów, schodów i pochylni dla niepełnosprawnych należy wykonane ze stali nierdzewnej „inox” na wzór istniejących elementów – zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi dot. obiektów użyteczności publicznej typu obiekt przedszkolny,
- izolacje przeciwwilgociowe tarasu
- rozbiórka, przemurowanie wraz z tynkowaniem murków przy tarasach zewnętrznych od strony południowej.

e) remont daszków nad wejściami do budynku:
- rozebranie elementów daszków,
- ułożenie płyt styropianowych EPS 70 grub. 3cm
- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm oraz z rur spustowych o średnicy 8cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (orynnowanie systemowe wraz z koniecznymi akcesoriami) w kolorze RAL

f) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:
- stolarka okienna z PCV o współczynniku przenikania ciepła U max = 0,9 W/m2K, szyby zespolone podwójne lub potrójne, okna rozwierane i uchylno-rozwierane wyposażone w nawiewniki higrosterowalne oraz z rekuperatorem, okna jedno – dwudzielne.;
- stolarka drzwiowa zewnętrzna z ciepłego aluminium o współczynniku przenikania ciepła U max = 1,3 W/m2K, izolacyjność akustyczne a Rw = 35dB, uszczelki kauczukowe, drzwi wyposażone w zamki,
- wymiana parapetów wewnętrznych (13szt) z konglomeratu o kolorystyce analogicznej do istniejących parapetów wraz z obróbką i obsadzeniem ,
- wymiana krat stalowych zabezpieczających naświetla piwnic na nowe (6szt)
- wymiana drzwiczek do zsypów (2 szt) na nowe elementy termoizolacyjne wraz z montażem zamków zabezpieczających przed dostępem nieupoważnionych osób,

g) wykonanie instalacji odgromowej na ścianach:
- montaż wsporników naciągowych oraz osłon p.poż. przewodów uziemiających pod styropianem,
- montaż zwodów pionowych instalacji naprężanych z drutu ocynkowanego fi 8mm,
- montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z puszkami pomiarowymi ze skrzynkami pomiarowymi
- pomiar instalacji odgromowej

h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 17kWp:
- montaż 34 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 500 Wp każdy zainstalowanych na dachu budynku przy pomocy aluminiowych konstrukcji ,
- połączenie modułów przewodem solarnym sprowadzonym wolnym przewodem wentylacyjnym do rozdzielnicy TR-Dc zainstalowanej na poziomie piętra budynku,
- montaż inwertera o mocy 17kWp i szafki zabezpieczeń AC

i) instalacje wewnętrzne – elektryczne:
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic,
- wykonanie podejść oraz montaż w pomieszczeniach piwnic przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 6,5kW,
- przeprowadzenie pomiarów oraz badań linii kablowej.

j) instalacje wewnętrzne – sanitarne:
- demontaż istniejącej armatury sanitarnej w pomieszczeniach piwnic,
- montaż nowych umywalek i zlewozmywaka wraz z bateriami umywalkowymi oraz ustępu.

k) instalacje wewnętrzne – centralnego ogrzewania:
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnic,
- demontaż istniejących grzejników oraz montaż nowych grzejników w pomieszczeniach piwnic.

l) wyposażenie obiektu w: meble biurowe, meble kuchenne, pomoce dydaktyczne, zabawki, instrumenty muzyczne.
Szczegółowa charakterystyka oraz ilości poszczególnych elementów wyposażenia ujęto w Zestawieniu stanowiącym załącznik nr 12a.

ł) wyposażenie obiektu w elementy placu zabaw:
- rozbiórka istniejącego placu zabaw wraz z utylizacją urządzeń zabawowych (3szt.),
- wymiana urządzeń placu zabaw na nowe elementy,
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw),
- uporządkowanie terenu po ww. pracach wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Część 1:
Roboty budowlane
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien
Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Roboty elewacyjne
Izolacja cieplna
Tynkowanie
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy
Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Rozbudowa, nadbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku obejmuje:

a) zagospodarowanie terenu działki nr 130:
- wycinka wszystkich drzew i krzewów (w tym żywopłotów rosnących w skupiskach) kolidujących z inwestycją wraz z wykonaniem nowych nasadzeń,
- rozbiórka istniejącej kostki kolidującej z inwestycją oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- likwidacja schodów zewnętrznych,
- wykonanie zagospodarowania terenu (po uprzednim oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych) poprzez formowanie skarp oraz utworzenie powierzchni biologicznie czynnej (wykonanie trawników parkowych oraz rozrzucenie kory),
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia wokół działki nr 130 (przęsła, słupki, brama wjazdowa, furtki, podmurówka), wykonanie nowej podmurówki betonowej, montaż nowego ogrodzenia: ogrodzenie panelowe wraz z wymianą furtek i bramy wjazdowej,
- modernizacja istniejącego placu zabaw o powierzchni ok.390m2 (rozbiórka istniejącego placu zabaw wraz z utylizacją urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, gumową oraz wymiana urządzeń placu zabaw na nowe elementy)

b) roboty budowlane polegające na dobudowaniu zachodniego skrzydła przedszkola
o 2 kondygnacjach, nadbudowie i zmianie poddaszy nieużytkowych na pełną kondygnację w 2 częściach istniejącego budynku, budowie łącznika pomiędzy częścią istniejącą i nową:
- wymiana pokrycia oraz konstrukcji dachu istniejącego wraz z ociepleniem stropu poddasza wełną mineralną,
- elementy konstrukcyjne: fundamenty – ławy żelbetowe, ściany zewnętrzne – żelbetowe i murowane z pustaków ceramicznych, stropy – żelbetowe wylewane na budowie i z płyt kanałowych strunobetonowych prefabrykowanych, dach – drewniany, płatwiowo-kleszczowy oparty na płatwiach i ścianach zewnętrznych, stropodach - wykończenie papą, schody wewnętrzne – żelbetowe; wyłaz na strych ze schodami; nadproża – wylewane na budowie, żelbetowe.
- wykończenie zewnętrzne: stolarka - PCV, aluminiowa, okna przeciwpożarowe; ściany - tynk mineralny, cokół – tynk mozaikowy, dach – blacha cynkowo-tytanowa, rynny i rury spustowe – ukryte w linii okapu, wpusty zabezpieczone koszem, rury spustowe ukryte w grubości ocieplenia; zadaszenie wejść – szkło bezpieczne, system na odciągach ze stali nierdzewnej
- wykończenie wewnętrzne: podłogi i posadzki – parkiet, wykładzina PCV, płytki podłogowe; ściany – tynki gipsowe i cementowo-wapienne, płytki ceramiczne, okładziny ochronne przeciwuderzeniowe z tworzywa na bazie żywic akrylo-winylowych; malowanie – farby lateksowe, sufity podwieszane – systemowe, modułowe; stolarka i ślusarka wewnętrzna – drzwi drewnopochodne , łazienkowe z otworami wentylacyjnymi i aluminiowe,
- wyposażenie dodatkowe: osłony grzejników, wycieraczki przed wejściami do budynku, scena podniesiona w świetlicy, systemowe kabiny sanitarne w toaletach, gaśnice, rolety EI 30 w istniejących oknach podawczych, lustra w łazienkach
- wykonanie szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego: o wymiarach ok.1,1x1,4m, udźwig 630 kg (8 osób)
- wykonanie wokół budynku opaski z kostki brukowej z obrzeżem betonowym,
- wykonanie drenażu opaskowego z rur drenarskich, przy zastosowaniu geowłókniny, montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych, obsypanie żwirem,

c) instalacje wewnętrzne (wraz z montażem osprzętu i armatury)
- elektryczna, w tym oświetlenia ogólnego, awaryjnego, zasilania gniazd wtykowych 1-faz, oddymiania klatki schodowej; systemu sygnalizacji pożarowej; uziemienie, połączenia ochronne i wyrównawcze; instalacja odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa , przeciwporażeniowa
- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
- teletechniczna (instalacja okablowania strukturalnego) oraz system wideodomofonowy
- wodno-kanalizacyjna
- centralnego ogrzewania
- hydrantowa
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- gazu
- kanalizacji deszczowej

d) oprawy oświetleniowe: kaseton, konfigurowalny splot średniej wielkości, oprawy liniowe, oprawy przemysłowe, płaskie plafony, oprawy naścienne do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego, dwustronne oprawy nastropowe do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego, oprawy dostropowe i nastropowe do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego.

e) wyposażenie budynku:
- wyposażenie łazienek: umywalki ceramiczne, misy sedesowe, prysznice, dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad umywalkami,
- umeblowanie sali dydaktycznych, pokoju logopedy, sali multimedialnej, pomieszczenia socjalnego,
- wyposażenie sal dydaktycznych: pomoce dydaktyczne, zabawki

f) przebudowa istniejącego przyłącza gazu niskiego ciśnienia:
- demontaż istniejącego gazociągu,
- roboty montażowe nowego gazociągu wraz z przeprowadzeniem odbioru przez zarządcę sieci

g) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku

h) przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej;
- demontaż istniejącego przyłącza
- roboty montażowe : studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, kanały z rur PVC-U o średnicy zew. 200mm

i) oznakowanie znakami ewakuacyjnymi wszystkich dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku wraz z montażem niezbędnej ilości gaśnic p.poż.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

Część 2:
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Części lamp i sprzętu oświetleniowego
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy
Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD
lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Część 1:
minimum jedną robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku/ budynków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Część 2:
minimum jedną robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku/ budynków o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto.

UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca może wykazać się jedną robotą na części, na które składa ofertę, jeżeli wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla części, na które Wykonawca składa ofertę (np. wartość roboty dla części 1 i 2 to minimum 5 000 000,00 zł brutto).

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
n/w osobami:

Część 1:
− Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji wykonanej w ramach jednego kontraktu/umowy związanego/ej z budową
lub rozbudową lub przebudową lub remontem budynku o wartości nie mniejszej
niż 1 000 000,00 zł brutto.
− Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
− Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Część 2:
− Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji wykonanej w ramach jednego kontraktu/umowy związanego/ej z budową
lub rozbudową lub przebudową lub remontem budynku o wartości nie mniejszej
niż 4 000 000,00 zł brutto.
− Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
− Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Uwaga: Nie dopuszcza się wykazania tymi samymi osobami w każdej z części.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:
Część nr 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.)
Część nr 2: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunku udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami rozdziału XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.