eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - etap IOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4258fa-5528-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411922/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części targowiska, którego obszar oznaczony jest na załączniku Nr 1 „Podział na etapy” kolorem żółtym jako Etap I.
Zakres zamówienia:
1) Rozbiórki - budynków, wiat
2) Roboty budowlane, w tym między innymi budowa:
 budynku usługowo-handlowego - budynki kontenerowe,
 wiaty handlowej tzw. „mała wiata”,
 wiaty śmietnikowej,
3) Roboty sanitarne, w tym między innymi wykonanie:
 instalacji kanalizacji,
 wentylacji mechanicznej,
 instalacji wody,
 instalacji klimatyzacji i ogrzewania.
Zakres nie obejmuje wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej.
4) Roboty drogowe, w tym między innymi:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 elementy ulic tj. krawężniki i obrzeża,
 wykonanie podbudów,
 wykonanie nawierzchni utwardzonych,
 roboty wykończeniowe,
Roboty drogowe obejmują rozbiórkę istniejącego zjazdu i budowę dwóch nowych zjazdów od ul. 11 Listopada.
5) Roboty elektryczne, w tym w tym między innymi:
 roboty ziemne elektryczne i teletechniczne,
 wykonanie zasilania budynków,
 wykonanie oświetlenia terenu,
 wykonanie instalacji dla potrzeb „małej wiaty”,
 wykonanie instalacji dla potrzeb budynku usługowo-handlowego,
 wykonanie instalacji przyzywowej,
 pomiary instalacji,
6) Wyposażenie, w tym w tym między innymi:
 wyposażenie wewnętrzne budynków,
 wyposażenie zewnętrzne (kosze, ławki, stoły, inne)
7) Wykonanie ogrodzenia,
8) Zagospodarowanie terenu zielenią,
9) Prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu, inne.

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w Rozdziale 5 SWZ oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SWZ) p.n. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, BUDYNKU HANDLOWEGO, DWÓCH WIAT HANDLOWYCH, WIATY SMIETNIKOWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – W RAMACH INWESTYCJI PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SIEDLCACH i projektach technicznych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zakres rzeczowy Zamówienia opisuje harmonogram rzeczowo-finansowy „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I”.
Przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych.
Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2637777,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4920000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2637777,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MAL-POL Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2) Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk; 3) Firma Remontowo-Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski; 4) ZIS Łuka Sp. jawna ; 5) Koronto Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8212644901

7.3.3) Ulica: ul. Targowa 7A

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2637777,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.