eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - etap IOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4258fa-5528-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki;
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
1) .zip
2) .7Z
9. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne określone zostały w Rozdziale 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F.271.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części targowiska, którego obszar oznaczony jest na załączniku Nr 1 „Podział na etapy” kolorem żółtym jako Etap I.
Zakres zamówienia:
1) Rozbiórki - budynków, wiat
2) Roboty budowlane, w tym między innymi budowa:
 budynku usługowo-handlowego - budynki kontenerowe,
 wiaty handlowej tzw. „mała wiata”,
 wiaty śmietnikowej,
3) Roboty sanitarne, w tym między innymi wykonanie:
 instalacji kanalizacji,
 wentylacji mechanicznej,
 instalacji wody,
 instalacji klimatyzacji i ogrzewania.
Zakres nie obejmuje wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej.
4) Roboty drogowe, w tym między innymi:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 elementy ulic tj. krawężniki i obrzeża,
 wykonanie podbudów,
 wykonanie nawierzchni utwardzonych,
 roboty wykończeniowe,
Roboty drogowe obejmują rozbiórkę istniejącego zjazdu i budowę dwóch nowych zjazdów od ul. 11 Listopada.
5) Roboty elektryczne, w tym w tym między innymi:
 roboty ziemne elektryczne i teletechniczne,
 wykonanie zasilania budynków,
 wykonanie oświetlenia terenu,
 wykonanie instalacji dla potrzeb „małej wiaty”,
 wykonanie instalacji dla potrzeb budynku usługowo-handlowego,
 wykonanie instalacji przyzywowej,
 pomiary instalacji,
6) Wyposażenie, w tym w tym między innymi:
 wyposażenie wewnętrzne budynków,
 wyposażenie zewnętrzne (kosze, ławki, stoły, inne)
7) Wykonanie ogrodzenia,
8) Zagospodarowanie terenu zielenią,
9) Prace przygotowawcze, uporządkowanie terenu, inne.

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w Rozdziale 5 SWZ oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SWZ) p.n. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, BUDYNKU HANDLOWEGO, DWÓCH WIAT HANDLOWYCH, WIATY SMIETNIKOWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – W RAMACH INWESTYCJI PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SIEDLCACH i projektach technicznych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zakres rzeczowy Zamówienia opisuje harmonogram rzeczowo-finansowy „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach – etap I”.
Przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych.
Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Opis przedmiotu Zamówienia określa dokumentacja projektowa p.n. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, BUDYNKU HANDLOWEGO, DWÓCH WIAT HANDLOWYCH, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – W RAMACH INWESTYCJI PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SIEDLCACH i harmonogram rzeczowo-finansowy „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada
w Siedlcach – etap II”.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona według kryterium oceny ofert określonych w
Rozdziale 22 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy/rozbudowy budynku lub zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu;
• dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
• osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie na zrealizowanym przez siebie jako kierownik budowy minimum 1 zadaniu, polegającym na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy/rozbudowy budynku lub zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto.
• osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie na zrealizowanym przez siebie jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum 1 zadaniu polegającym na budowie dróg lub utwardzenia terenu
o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tej funkcji.
2) Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) lub równoważnymi do nich (w szczególności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) a uznanymi w Polsce) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2019 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub Decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3) Ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”, „przebudowie”, „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.
4) W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wymagania dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów opisane są w Rozdziale 12.
3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia opisane są w Rozdziale 13.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
z zastrzeżeniem pkt. 10.8.SWZ.
2. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10.1. SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi internetowymi adresami ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 10.3.1. pkt. 2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.3.1. pkt. 2 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ustępu 10.4. SWZw zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) wykaz robót budowlanych wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy). Szczegółowe wymagania dot. treści oświadczenia zostały wskazane w Rozdziale 12 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
10 listopada 2022 r. do godz. 08.45.
2. Pozostałe informacje dotyczące wadium, znajdują się w Rozdziale 17 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W Formularzu oferty należy wskazać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 9.2. SWZ.
4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie winno być złożone wraz
z Formularzem Oferty.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w Formularzu oferty w pkt. 6, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.3. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa:
• w pkt. 10.3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia,
• w pkt. 10.3.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
9. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 9 ust. 9.2. SWZ zostaną spełnione, jeżeli:
• co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie będzie posiadał doświadczenie w wykonawstwie robót o charakterze minimalnego doświadczenia określonego w niniejszej SWZ;
• Wykonawcy łącznie będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymaganymi w niniejszej SWZ;
• dokumenty potwierdzające wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wymaganą w niniejszej SWZ po zsumowaniu spełnią wymagania Zamawiającego.
10. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
a) opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy,
b) opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (tj. pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),
c) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego - w tym przypadku termin zakończenia robót budowlanych ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami,
d) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności odbiegającymi od typowych, trwającymi dłużej niż 14 dni,
e) klęską żywiołową - w tym przypadku termin zakończenia robót budowlanych zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową,
f) koniecznością wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie, wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji.
2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany zakresu zamówienia, bądź koniecznością wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych,
3) zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),
4) zmiany kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem,
że osoba zaproponowana będzie posiadała takie same kwalifikacje jak osoba wskazana w umowie,
5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.
3. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

Pozostałe inf. dot. zmiany umowy znajdują się w § 13 projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.