eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji, niezbędnych napraw instalacji centralnego ogrzewania z węzłami cieplnymi włącznieOgłoszenie z dnia 2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji, niezbędnych napraw instalacji centralnego ogrzewania z węzłami cieplnymi włącznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chocimska 24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzh.gov.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji, niezbędnych napraw instalacji centralnego ogrzewania z węzłami cieplnymi włącznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1ee9c5d-7140-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzh

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w Rozdziale 10 i 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.OZP.260.129.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zamówienie podstawowe
i zamówienie objęte prawem opcji
I. Zamówienie podstawowe składa się z następujących elementów:
W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca wykona usługę:
1) Stałej gotowości do podjęcia wszelkich interwencji związanych z nieprawidłową pracą
instalacji i awariami np. usuniecie rozszczelnień w instalacji hydraulicznej lub w urządzeniach sanitarnych, wymiana uszczelek, głowic itp.
Wymiany odcinków rurociągów do 2 m (dotyczy usuwania awarii występujących punktowo),
3) Wymiany zaworów czerpalnych i baterii (do 5 szt. w miesiącu), osprzętu punktów poboru
wody: wężyki, zaworki, czujniki, termometry i inne.,
4) wymiana misek ustępowych, umywalek oraz pisuarów, brodzików, wanien itp. (bez
materiałów zasadniczych)
5) Wymiany syfonów, kratek ściekowych, dokręcanie złącz, wykazanie należytej dbałości o
prawidłowy stan techniczny innych elementów instalacji hydraulicznej,
6) Czyszczenia lub wymiany filtrów wody w układach CO, CT oraz wody użytkowej,
7) Uruchomienia i wyłączenia węzłów cieplnych na początku/końcu sezonu grzewczego wraz z regulacją systemu ogrzewania – w kwietniu i październiku w trakcie obowiązywania umowy, naprawa izolacji termicznej rurociągów, odpowietrzanie instalacji CO, likwidacja przecieków, wymiana uszczelek, wymiana głowic termostatycznych i zaworów, regulatorów, obsługa pomp oraz innych elementów instalacji CO i CT,
8) Udrażniania instalacji kanalizacyjnej (w tym do wód opadowych), uzupełnianie pokryw, krat
i dekli, przetykanie urządzeń i instalacji hydraulicznych,
Zamówienie podstawowe rozliczane będzie ryczałtowo miesięcznie w stałej kwocie wskazanej
przez Wykonawcę w ofercie.
Materiały i części zamienne, niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych usług w ramach
zamówienia podstawowego dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
2) Zamówienie w ramach prawa opcji:
Wykonanie prac zleconych według potrzeb Zamawiającego określonych w punkcie II Opisu
Przedmiotu Zamówienia i na zasadach tam wskazanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia prawa opcji polegającego na świadczeniu usług
określonych w punkcie II Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zasady korzystania z prawa opcji:
a) Maksymalna wartość opcji nie może przekroczyć 50 % wartości brutto całej kwoty
wynagrodzenia o którym mowa w Umowie.
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania niniejszej
Umowy, tj. przez okres 18 miesięcy od daty jej zawarcia a w przypadku wydłużenia okresu
obowiązywania również w okresie przedłużonym.
c) O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie
pisemnej, lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
d) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z całości, bądź wyłącznie części zamówienia
opcjonalnego. W przypadku skorzystania z zamówienia opcjonalnego będzie ono rozliczane
w oparciu przedstawiony kosztorys ofertowy Wykonawcy.
e) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem
Zamawiającego.
f) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy
żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W przypadku niewykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonej
w § 7 ust.1 umowy w okresie 18 miesięcy od dnia jej podpisania, Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 4 (cztery miesiące) w
stosunku do pierwotnie ustalonego okresu obowiązywania umowy. Przedłużenie okresu
obowiązywania umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 1 rbh świadczenia usług przy zamówieniu objętym prawem opcji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
A. W zakresie doświadczenia:
należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 usługi polegające na wykonywaniu w budynkach o podwyższonym rygorze czystości (np. szpital, laboratorium, instytut badawczy) usług polegających na obsłudze instalacji hydraulicznych z których każda trwała co najmniej 6 miesięcy w ramach jednego kontraktu, których wartość nie była niższa niż 50 000,00 brutto PLN
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, powyższe warunki w zakresie doświadczenia mogą zostać spełnione przez jednego lub wszystkich wykonawców łącznie.
B. W zakresie osób skierowanych do wykonania zamówienia
Dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.
1) Minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2) Minimum jedną osobą posiadającą:
a) Uprawnienia do eksploatacji urządzeń grupa 1, 2 oraz 3 – D i E
b) Uprawnienia (certyfikat dla przedsiębiorców) F-Gazy,
c) Świadectwo kwalifikacji wykonywania instalacji z miedzi,
d) Świadectwo kwalifikacji wykonywania instalacji z PP,
e) Autoryzacja firmy VAILLANT w zakresie montażu i serwisu kotłów gazowych, pomp ciepła i rozwiązań proekologicznych w instalacjach grzewczych,
f) Świadectwo znajomości urządzeń dla ciepłownictwa firmy DANFOSS,
g) Certyfikat znajomości metody równoważenia hydraulicznego instalacji HVAC
h) Znajomość zagadnień techniki pompowej w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, projektowanie tych układów – potwierdzona stosownym certyfikatem,
i) Doświadczenie w pracy z regulatorami firmy SAMSON
Zamawiający dopuszcza, w celu wykazania spełnienia warunków, łączenie zakresów określonych w
punktach a-i przez więcej niż jedną osobę (Zamawiający wymaga jedynie aby zakresy były spełnione
przez wykazywane osoby skierowane do realizacji zamówienia).
Certyfikaty i inne dokumenty wskazane w poszczególnych podpunktach punktu 2 będą żądane przez Zamawiającego na etapie przed podpisaniem umowy. W przypadku braku przekazania ww.
dokumentów Zamawiający uzna to za uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy a w
konsekwencji dokona badania spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia przez kolejnego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKRESU WYKONYWANEGO ZAMÓWIENIA (ART. 117 UST 4 USTAWY PZP).
- zobowiązanie do udostępnienia zasobów w przypadku w którym Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego
- pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w Rozdziale 8 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.