eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170061484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 51

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 22 83

1.5.8.) Numer faksu: 66 232 12 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@spolkaszop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.spolkaszop.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.spolkaszop.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/szop

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf91298f-3e56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366388/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 718500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze Gdańskim w latach 2023 – 2025, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych niżej obowiązującymi przepisami:
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)
c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 z późn. zm.)
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz, U. 2015, poz. 132)
e) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2022 poz. 89, z późn. zm.)

2. Szacunkowa ilość osadów do wywiezienia 7 500 Mg (2 500 Mg w każdym roku).
Charakterystyka osadu
a. Kod odpadu 19 08 05
b. Ilość osadu do wywiezienia max 7 500 Mg
c. Zawartość suchej masy max 25%
d. Zawartość metali ciężkich poniżej wartości dopuszczalnych
Stan sanitarny osadów pod względem bakteriologicznym: Nie budzący zastrzeżeń.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie. Projekt umowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 558900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 599400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 558900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biotrans Dobrovolscy Sp. z o.o. Sp. K.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gospodarstwo Rolne Joachim Falkowski, Gospodarstwo Rolne Jarosław i Anna Lesińscy, Gospodarstwo Rolne w Bronnie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922278700

7.3.4) Miejscowość: Wysoka

7.3.5) Kod pocztowy: 83-212

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 558900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.