eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170061484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 51

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 22 83

1.5.8.) Numer faksu: 66 232 12 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@spolkaszop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.spolkaszop.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf91298f-3e56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.spolkaszop.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/szop

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szop

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest „SZOP” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel/fax 55 247 22 83, e-mail: biuro@spolkaszop.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem adresu email iod@spolkaszop.pl
3. W związku z prowadzoną działalnością Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w celu;
a. przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b. wykonywania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz w zakresie przepisów podatkowych, księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
c. ochrony praw Spółki wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B RODO (wykonania umowy), Art. 6 ust. 1 lit. C RODO (do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Brak ich podania będzie skutkował brakiem postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego, a w konsekwencji brakiem zawarcia oraz realizacji umowy.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu (czas trwania zamówienia publicznego w trybie podstawowym, a w przypadku wyboru oferty przez okres realizacji umowy, oraz po zakończeniu wyżej wymienionego postępowania bądź realizacji umowy, -do celów archiwalnych, dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SZOP Spółka z.o.o .na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
nie przysługuje Państwu
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze Gdańskim w latach 2023 – 2025, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych niżej obowiązującymi przepisami:
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)
c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 z późn. zm.)
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz, U. 2015, poz. 132)
e) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2022 poz. 89, z późn. zm.)

2. Szacunkowa ilość osadów do wywiezienia 7 500 Mg (2 500 Mg w każdym roku).
Charakterystyka osadu
a. Kod odpadu 19 08 05
b. Ilość osadu do wywiezienia max 7 500 Mg
c. Zawartość suchej masy max 25%
d. Zawartość metali ciężkich poniżej wartości dopuszczalnych
Stan sanitarny osadów pod względem bakteriologicznym: Nie budzący zastrzeżeń.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie. Projekt umowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim w ilości maksymalnie 600 Mg (po 200 Mg w każdym roku). Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) oraz Czas odbioru osadu (T)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas odbioru osadu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie na transport odpadów (o kodzie 190805) wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 190805),

b) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży decyzję/zezwolenie na prowadzenie odzysku R10 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w oparciu o odzysk w procesie R10 w ilości 1200 Mg w okresie maksymalnie 12 miesięcy.

2) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, w celu realizacji prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia co najmniej:
 Środkiem transportu o szczelnej przyczepie lub naczepie o ładowności minimum 25 t – minimum 2 sztuki,
 Ładowarką nie niszczącą powierzchni betonowej – minimum 1 sztuka,
 Ciągnikiem rolniczym – minimum 1 sztuka,
 Specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu – minimum 1 sztuka.

3) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
- minimum 2 pracownikami uprawnionymi do kierowania pojazdami, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do obsługi ładowarek,
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania ciągnikiem rolniczym, posiadającymi prawo jazdy kategorii T, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenia na transport odpadów (o kodzie 190805) wydanego przez właściwy organ lub wpisu do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 190805);
2) decyzji/zezwolenia na prowadzenie odzysku R10 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 9 do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 10 SWZ.
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 11 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) oświadczenie, od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ,
2) warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy w takim zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określa załącznik nr 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 14:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szop

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.