eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze GdańskimOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "SZOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170061484

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 51

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 55 247 22 83

1.4.8.) Numer faksu: 66 232 12 54

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@spolkaszop.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.spolkaszop.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381670

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00366388/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie na transport odpadów (o kodzie 190805) wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 190805),

b) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży decyzję/zezwolenie na prowadzenie odzysku R10 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. W przypadku odzysku zgodnego z art. 96 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 z zachowaniem wymogów art. 96 ust. 12 oraz art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w oparciu o odzysk w procesie R10 w ilości 1200 Mg w okresie maksymalnie 12 miesięcy.

2) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, w celu realizacji prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia co najmniej:
 Środkiem transportu o szczelnej przyczepie lub naczepie o ładowności minimum 25 t – minimum 2 sztuki,
 Ładowarką nie niszczącą powierzchni betonowej – minimum 1 sztuka,
 Ciągnikiem rolniczym – minimum 1 sztuka,
 Specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu – minimum 1 sztuka.

3) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
- minimum 2 pracownikami uprawnionymi do kierowania pojazdami, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do obsługi ładowarek,
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania ciągnikiem rolniczym, posiadającymi prawo jazdy kategorii T, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie na transport odpadów (o kodzie 190805) wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 190805),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem był załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w oparciu o odzysk w procesie R10 w ilości 1200 Mg w okresie maksymalnie 12 miesięcy.

2) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, w celu realizacji prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia co najmniej:
 Środkiem transportu o szczelnej przyczepie lub naczepie o ładowności minimum 25 t – minimum 2 sztuki,
 Ładowarką nie niszczącą powierzchni betonowej – minimum 1 sztuka,
 Ciągnikiem rolniczym – minimum 1 sztuka,
 Specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu – minimum 1 sztuka.

3) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
- minimum 2 pracownikami uprawnionymi do kierowania pojazdami, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do obsługi ładowarek,
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania ciągnikiem rolniczym, posiadającymi prawo jazdy kategorii T, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
- minimum 1 pracownikiem uprawnionym do kierowania specjalistycznym rozrzutnikiem do osadu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 14:45

Po zmianie:
2022-10-12 17:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 15:00

Po zmianie:
2022-10-12 17:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-04

Po zmianie:
2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.