eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa "Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465761

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00457930/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Warunek: posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
5 (pięć) usług obejmujących zaprojektowanie, przygotowanie, konfigurację, udostępnienie, utrzymanie systemu oraz obsługę techniczną systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form), dla niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.
2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:
Warunek: posiadanie osób doświadczonych do nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotowych usług.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
a) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, która:
• posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres ich realizacji;
b) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Analityka, która:
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych.
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia.
• Pełniła funkcję analityka w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w którym wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres jego realizacji.
• Posiada min. 12 miesięczne doświadczenie w zakresie znajomości elementów semantyki (w tym klasyfikacji:ICD-9, ICD-10, ICD-O-3, sprawozdawczości NFZ).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Warunek: posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
3 (trzy) usługi obejmujące zaprojektowanie, przygotowanie, konfigurację, udostępnienie, utrzymanie systemu oraz obsługę techniczną systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form), dla niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto.
2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:
Warunek: posiadanie osób doświadczonych do nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotowych usług.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
a) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, która:
• posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres ich realizacji;
b) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Analityka, która:
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych.
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia.
• Pełniła funkcję analityka w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w którym wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres jego realizacji.
• Posiada min. 12 miesięczne doświadczenie w zakresie znajomości elementów semantyki (w tym klasyfikacji:ICD-9, ICD-10, ICD-O-3, sprawozdawczości NFZ).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Wykazu osób z dodatkowym doświadczeniem zawodowym (kryterium oceniane) stanowiący załącznik nr 7a do SWZ.
2) Dokumenty potwierdzające informacje (dane w zakresie doświadczenia) podane w wykazie, o którym mowa w pkt 1).
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowy, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Wykazu osób z dodatkowym doświadczeniem zawodowym (kryterium oceniane) stanowiący załącznik nr 7a do SWZ.
2) Dokumenty potwierdzające informacje (dane w zakresie doświadczenia) podane w wykazie, o którym mowa w pkt 1).
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowy, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

Po zmianie:
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 09:00

Po zmianie:
2022-12-06 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-02 10:00

Po zmianie:
2022-12-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-30

Po zmianie:
2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.