eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa "Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cadee1a-6bf8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacjaw postępowaniuoudzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez śr. kom. elektronicznej rozumie się śr. kom. elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dn.18 lipca2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.1)Zgłosz. dopostępowaniawymagazalogowania Wykonawcy do Systemu na adresem: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.Zawiadomienia,oświadczenia,wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)drogą elektroniczną: magdalena.truchel@imid.med.pl; zamowienia.publiczne@imid.med.pl
2)poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
4.Os. uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym jest: Magdalena Truchel, tel. 223277245. 5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.12.Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70Pzp oraz w związku z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego,jako:
1) dok. w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf",wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik podpisu.
13.Dok.elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1)są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie,zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2)umożliwiająprezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3)umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4)zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstuzapisanychinfo.
14.Zamawiający, zgodnie z Par.3RozporządzeniaPrezesaRady Ministrów z dnia 30grudnia2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512KB/s;
2)komputer klasy PC lub MAC,o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHz lub wydajniejszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7,Mac Osx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS1.2,najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;
4)włączona obsługa JavaScript;7.5.zainstalowanyprogram Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
15.Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do100MB w formatach: .pdf., xlsx, .doc, .zip.16.Zamawiającyokreśla informacjena tematkodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniuprzezZamawiającego po upływie terminu składaniaofert.17.Oznacz.czasu odbioru danych przezPlatformęstanowidatęorazdokładnyczasgodzina:minuta:sekunda(hh:mm:ss)onizowanegoodpowiednim źródłemczasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej: www.imid.med.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-84/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługi technicznej systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System) dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce (tj. Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).
Zamówienie realizowane w ramach Projektu dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”, nr umowy 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią Zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2028-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe osób (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Warunek: posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
5 (pięć) usług obejmujących zaprojektowanie, przygotowanie, konfigurację, udostępnienie, utrzymanie systemu oraz obsługę techniczną systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form), dla niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.
2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:
Warunek: posiadanie osób doświadczonych do nadzoru realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotowych usług.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
a) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, która:
• posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat,
• pełniła funkcję kierownika projektu w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres ich realizacji;
b) Minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Analityka, która:
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych.
• Posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia.
• Pełniła funkcję analityka w co najmniej 3 projektach w sektorze ochrony zdrowia, w którym wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy, przez cały okres jego realizacji.
• Posiada min. 12 miesięczne doświadczenie w zakresie znajomości elementów semantyki (w tym klasyfikacji:ICD-9, ICD-10, ICD-O-3, sprawozdawczości NFZ).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Zał. nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust 3 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykaz usług, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.4 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca składa wykaz usług według wzoru stanowiącego Zał. nr 6 do SWZ.
4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.4 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania usługi, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Zał. nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Wykazu osób z dodatkowym doświadczeniem zawodowym (kryterium oceniane) stanowiący załącznik nr 7a do SWZ.
2) Dokumenty potwierdzające informacje (dane w zakresie doświadczenia) podane w wykazie, o którym mowa w pkt 1).
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowy, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia (złożenia) przedmiotowych środków dowodowych, jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne tylko w zakresie wskazanym w ust. 3. Wykonawca może uzupełnić przedmiotowe środki dowodowe, ale tylko na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia personelu (uzupełnienie dokumentów wskazanych w ust. 1 w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Kierownika Projektu w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 a) SWZ oraz w zakresie dotyczącym wykazania (uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających dane w zakresie doświadczenia podane w wykazie) doświadczenia Analityka w postaci posiadania kwalifikacji wskazanych w rodz. VII.2.4., 2 b) SWZ). Przez minimalne wymagania w zakresie personelu należy rozumieć minimalne warunki niezbędne do realizacji zamówienia, których spełnienie musi wykazać Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane usługi są zgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego (doświadczenie personelu potwierdza jakość oferowanej usługi).
4. Przedmiotowe środki dowodowy, jeżeli służą przyznaniu punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert, mogą być uzupełnione tylko w celu potwierdzenia braku podstaw do odrzucenia oferty, ale nie mogą być uzupełnione, aby służyć uzyskaniu punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie otrzyma punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1;
2) Zaakceptowany przez Wykonawcę Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Zał. nr 2 do SWZ.
3) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdz. X.
4) w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby/osób, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 §2 Prawa o notariacie.
a) W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym.
b) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z Rozdziałem XI (jeśli dotyczy),
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Rozdziałem XII pkt 3 (jeśli dotyczy).
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy mogą być dokonane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa - zmiany są możliwe tylko w zakresie wymuszonym takimi zmianami prawa;
2) zmiany treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a ABM lub innego zdarzenia prawnego mającego wpływ na zakres zobowiązań Zamawiającego, w zakresie zmiany okresu realizacji Umowy lub zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów lub rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp.
W związku z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują następujące zasady zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Usług:
1) przez cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy należy rozumieć:
a) ceny materiałów wykorzystywanych do realizacji Usług,
b) ceny paliwa,
c) ceny kosztów energii elektrycznej;
Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, przy czym kwota netto określona w § 7 ust. 2 pkt 1 pozostaje
12
bez zmian, a stosownej zmianie ulega kwota brutto określona w § 7 ust. 2 pkt 3 oraz stawka podatku VAT wskazana w § 7 ust. 2 pkt 2 Umowy;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Pozostałe informacje zgodnie z SWZ i wzorem Umowy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 4 do SWZ (Wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.