eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa "Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej eCRF (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cadee1a-6bf8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457930/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-84/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługi technicznej systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System) dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce (tj. Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).
Zamówienie realizowane w ramach Projektu dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”, nr umowy 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią Zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu, złożona została jedna oferta podlegająca odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.