eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932961258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Św. Mikołaja 78-79

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-126

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wroclaw.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wroclaw.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad026a1-6f23-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089609/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert). Komunikacja może odbywać się także przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz EPUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. Ofertę wraz z innymi wymaganymi dokumentami opisanymi w rodz. X SWZ składa się za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu oraz ePUAP. Szczegóły opisano w rozdz. XVII oraz XIX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (dotyczy miniPortal oraz ePUAP
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)
1. Administrator:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób trzecich działających w Pani/Pana imieniu jako Wykonawcy przetwarzanych w ramach postępowań o udzielenia zamówienia publicznego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany dalej: Administratorem).
2. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:
Jednostkami organizacyjnymi Administratora przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe w ramach prowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne, w zależności od przedmiotu postępowania są: Wydział Informacji Sądowej, Oddział Administracyjno-
Gospodarczy, Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, Odział Finansowo – Budżetowy, Pion Ochrony Informacji i BHP.
3. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:
Przedstawicielami jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe mogą być:
Kierownik Wydziału Informacji Sądowej - tel. 71 31 60 256
Dyrektor Sądu – tel. 71 31 60 312
Kierownik Oddziału Administracyjno - Gospodarczego - tel. 71 31 60 212
Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych – tel. 71 31 60 207
Kierownik Oddziału Finansowo – Budżetowego - tel. 71 31 60 206
Pełnomocnik Ochrony Informacji i BHP - tel. 71 31 60 278
4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl
5. Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 6 ust. 1 lit. c) - RODO
• ustawa - Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: ustawą Pzp) art. 18 i 19 (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo
zamówień publicznych).
6. Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania Panią/Pana określonych danych osobowych
wynikają z ustawy Pzp.
8. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być
przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się
obsługą informatyczną, instytucjom uprawnionym do kontroli Administratora oraz organom lub podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy (art. 78 ustawy Pzp).
10. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania: W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
11. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
Administrator zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe w ramach dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny przetwarza Pani/Pana dane osobowe ma Pani/Pan możliwość uzyskania
informacji, o których mowa w art. 15 RODO (z zastrzeżeniem, gdyby realizacja tego prawa wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.).
Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby na podstawie przepisu art. 16 RODO –
z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp., skorzystanie z prawa do sprostowania nie może powodować zmiany wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiany postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby na podstawie przepisu art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.
13. Skarga do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).
14. Dodatkowe informacje:
Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl / (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAG-236-15/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe polegających na:
• przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych
i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek oraz przesyłek kurierskich a w razie niemożności ich doręczenia, zwrocie tych przesyłek do Zamawiającego,
• dostarczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie systemu śledzenia przesyłek

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiad aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca przedstawi dokumenty, z których wynika że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 złotych.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, zrealizował co najmniej trzy usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, gdzie wartość każdej z wykazanych umów wyniosła nie mniej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy zł z VAT);
UWAGA: W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
w zakresie części usługi już wykonanej.
2) Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia wykazując, iż dysponuje placówkami pocztowymi w rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy Prawo pocztowe, zlokalizowanych w nie mniej niż 95% gmin w kraju. Każda jednostka, o której mowa wyżej musi spełniać co najmniej następujące warunki:
a) czynna we wszystkie dni robocze co najmniej 6 godzin dziennie w tym w jeden dzień roboczy w tygodniu do godz. 18:00 lub w soboty przez co najmniej
3 godziny,
b) zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do placówki,
c) być oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub w witrynie obiektu, w którym mieści się jednostka Wykonawcy - standard wszystkich placówek pocztowych Operatora musi zapewniać bezpieczeństwo przechowywania korespondencji oraz gwarantować dochowanie tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41 ustawy Prawo pocztowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik 4 do SWZ.
Uwaga: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Wykaz placówek Wykonawcy w formie zestawienia lub wskazania adresu internetowego, pod którym wykaz jest dostępny.
4) Wykonawca przedstawi dokumenty, z których wynika że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 złotych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
3) w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego

zasoby – zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 7 i 8,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnictwo zawierało wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust.6
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zapisy ust. 1. pkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zapisy ust. 1. pkt 1 i pkt 2 i ust. 5. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy w czasie jej obowiązywania bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie PZP, w szczególności w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt. 2. lit. b. W związku z okresem obowiązywania umowy dłuższym niż 12 miesięcy zostały przewidziane klauzule waloryzacyjne wynikające z art. 436 pkt. 4 lit. b oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal lub ePUAP za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu lub ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.