eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa prawna w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowegoOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf939bb5-6f1d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.arp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zakupy.arp.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace https://zakupy.arp.pl/app/login
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej na platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do Pzp.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
5. Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip.
6. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne opisano w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zakupy.arp.pl/app/login

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w zał. nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano w zał. nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAZ.263.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 220000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w okresie obowiązywania umowy ramowej.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w poniżej wskazanych formach:
1) sporządzanie projektów dokumentów, w szczególności regulacji wewnętrznych, umów, aneksów, porozumień oraz propozycji scenariuszy działań prawnych;
2) przygotowywanie opinii i informacji prawnych, ocen, analiz i ekspertyz;
3) udział w negocjacjach, innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów związanych z realizacją powierzonych usług.
Wszystkie zlecenia wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu zakresu usługi.
3. Wszelkie opracowania pisemnie, a w szczególności opinie i informacje prawne, ekspertyzy, analizy prawne, projekty dokumentów itp., muszą być sporządzone i podpisane przez radcę prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego. W spotkaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 3), musi uczestniczyć min. jedna osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego, a także posiadająca doświadczenie w realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium „cena oferty brutto - 100%. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: (najniższa cena brutto oferty / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt x 100%.
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, w celu oceny takiej oferty zostanie doliczona do przedstawionej w niej ceny różnica w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 15 zleceń polegających na pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i/lub upadłościowego świadczonych na rzecz spółek kapitałowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
Spośród ww. 15 zleceń minimum 5 musi obejmować poniższe obszary:
a) doradztwo w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, w których suma zobowiązań upadłego była nie mniejsza
niż 100 mln zł,
b) przeprowadzenie likwidacji pre-pack, w wyniku której doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, za cenę nie niższą niż 40 mln zł,
c) obsługa wierzytelności w postępowaniu upadłościowym o wartości minimum 10 mln zł,
d) doradztwo z zakresu prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego w transakcji nabycia przedsiębiorstwa za minimum 10 mln zł,
e) doradztwo przy zawarciu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym suma zobowiązań dłużnika była nie niższa niż 50 mln zł.
Uwagi: Wykonawca nie może wskazać jednego zlecenia do dwóch lub więcej obszarów wskazanych w punktach od a) do e). Wykonawca musi wykazać 15 różnych zleceń.
2) Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 osoby posiadające uprawnienia adwokata, radcy prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z tych osób musi posiadać łącznie poniższe kwalifikacje i doświadczenie:
a) uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego,
b) co najmniej 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych w sprawach z zakresu tematyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Ponadto jedna z osób skierowanych do realizacji zamówienia musi posiadać, oprócz kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w lit. a) i b) powyżej, doświadczenie w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady Wierzycieli lub w pełnieniu funkcji nadzorcy sądowego lub tymczasowego nadzorcy sądowego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń/dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 SWZ.
4. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ);
2) oświadczenie każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu i odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2 do SWZ) - w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) - oświadczenie Wykonawcy,
c) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru;
2) oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna);
2) oświadczenie każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu i odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 5 do SWZ "Projekt umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zakupy.arp.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga świadczenia obsługi prawnej przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia w wysokości 220.000,00 zł netto (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy i 00/100).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.