eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja systemu zdalnego dostępuOgłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Modernizacja systemu zdalnego dostępu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Najwyższa Izba Kontroli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Filtrowa 57

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-056

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nik.zp@nik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nik.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2de8fbd2-5bd1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Naczelny organ kontroli państwowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu zdalnego dostępu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de8fbd2-5bd1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00463644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130680/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Modernizacja systemu zdalnego dostępu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415578

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGO-BGZ.25.46.2023.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 620417,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu zdalnego dostępu, obejmująca:
1) dostawę fizycznych 3 szt. Urządzeń wchodzących w skład Systemu SSL VPN spełniających minimalne wymagania określone w pkt 7 OPZ wraz z udzieleniem licencji na korzystanie przez Zamawiającego z Systemu przez minimum 1500 jednoczesnych użytkowników oraz 36 miesięczną gwarancją producenta określoną w pkt 10 OPZ,
2) przeprowadzenie Modernizacji Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ,
3) wytworzenie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ,
4) przeprowadzenie przez Wykonawcę jednodniowego technicznego warsztatu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ,
5) świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w ramach puli 50 Roboczogodzin podstawowych oraz godzin dodatkowych w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ,
6) udzielenie gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 13 OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1) Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
2) Załączniku nr 2 do SWZ – Wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 762600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 762600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 762600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Apius Technologies S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 121453995

7.3.3) Ulica: Moniuszki 50

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-523

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 762600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia:
1) dostawa Urządzeń wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu - w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy,
2) Modernizacja Systemu - w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Dostawy, o której mowa w pkt 1 powyżej,
3) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej - w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Modernizacji,
4) Przeprowadzenie przez Wykonawcę technicznego warsztatu - w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Modernizacji,
5) Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy - od momentu podpisania protokołu odbioru przeprowadzonego technicznego warsztatu do upływu okresu obowiązywania gwarancji producenta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.