eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja systemu zdalnego dostępuOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja systemu zdalnego dostępu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Najwyższa Izba Kontroli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Filtrowa 57

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-056

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nik.zp@nik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Naczelny organ kontroli państwowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu zdalnego dostępu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de8fbd2-5bd1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130680/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Modernizacja systemu zdalnego dostępu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2de8fbd2-5bd1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2de8fbd2-5bd1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje są zawarte w pkt XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGO-BGZ.25.46.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu zdalnego dostępu, obejmująca:
1) dostawę fizycznych 3 szt. Urządzeń wchodzących w skład Systemu SSL VPN spełniających minimalne wymagania określone w pkt 7 OPZ wraz z udzieleniem licencji na korzystanie przez Zamawiającego z Systemu przez minimum 1500 jednoczesnych użytkowników oraz 36 miesięczną gwarancją producenta określoną w pkt 10 OPZ,
2) przeprowadzenie Modernizacji Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 OPZ,
3) wytworzenie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ,
4) przeprowadzenie przez Wykonawcę jednodniowego technicznego warsztatu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 11 OPZ,
5) świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy w ramach puli 50 Roboczogodzin podstawowych oraz godzin dodatkowych w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12 OPZ,
6) udzielenie gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 13 OPZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
1) Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
2) Załączniku nr 2 do SWZ – Wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe godziny Asysty Technicznej Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba osób posiadających certyfikat na poziomie specjalisty w zakresie oferowanego Systemu klasy SSL VPN oraz doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej dwóch wdrożeń w zakresie oferowanego Systemu klasy SSL VPN, które wezmą udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie przez zaoferowany System SSL VPN zaawansowanych funkcji HTML5 dla 50 użytkowników, polegających na obsłudze w przeglądarce internetowej protokołów: Windows RDP; SSH; Telnet

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu:
Warunki dotyczące zdolności zawodowej:
[DOŚWIADCZENIE] Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i wdrożeniu lub rozbudowie systemu zdalnego dostępu, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każde.
Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wartość części zrealizowanej wyniesie co najmniej 300 000 zł brutto.

[OSOBY] Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. co najmniej 2 osobami, z których każda posiada co najmniej:
- aktualny certyfikat lub certyfikaty na poziomie co najmniej specjalisty (lub wyższym) w zakresie oferowanego Systemu klasy SSL VPN lub dokument równoważny (np. zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu producenta oferowanego rozwiązania), oraz
- doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej dwóch wdrożeń w zakresie oferowanego Systemu klasy SSL VPN.

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1 (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
1.2 (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1 . wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wg Załącznika nr 7 do SWZ);
2.2. dowody określające czy zamówienia (z pkt 2.1) – zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.4 [OSOBY], wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wg Załącznika nr 8 do SWZ);
2.4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentacji technicznej producenta potwierdzającej spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych, określonych w tabeli nr 2 lub 3 Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Dokumentacja techniczna może być sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 5.8.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w pkt XII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt 5.7 ppkt 1.2 ogłoszenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w sekcji V pkt 5.5, wraz z ofertą, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz). Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje. Każdy podmiot składa odrębne
oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w par. 13 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładka „Oferty/wnioski”. Szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia oferty zostały określone w pkt XVII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa Urządzeń wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu – w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2) Modernizacja Systemu – w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Dostawy, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Modernizacji.
4) Przeprowadzenie przez Wykonawcę technicznego warsztatu – w terminie do 21 dni licząc od dnia protokołu odbioru Modernizacji.
5) Świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy – od momentu podpisania protokołu odbioru przeprowadzonego technicznego warsztatu do upływu okresu obowiązywania gwarancji producenta.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wystąpią okoliczności określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.