eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadańOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200409852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Mieszka I 19

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-054

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ps68@piasta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ps68.edupage.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6ccc1c6-3feb-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6ccc1c6-3feb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00370535/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dofinansowanie w ramach projektu pt. „Przedszkolak potrafi” o nr WND - RPPD.03.01.01-20-0456/20 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370730/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP68-05/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 185988,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.1 - Gry i zabawy zespołowe
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 25060,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.2-Logika dla smyka
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 8950,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.3 - Szachy
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.4 - Mały poliglota
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 20407,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.5-różne
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

35113000-9 - Sprzęt bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 52968,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cz.6 - materiały piśmiennicze
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w podziale na 6 zadań, na rzecz n/w placówek:
 Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 4 do SWZ.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 40125,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie w trybie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp na Część I – „Gry i zabawy zespołowe” o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w trybie podstawowym, bowiem złożone oferty w powyższej części podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie w trybie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp na Część II – „Logika dla smyka” o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w trybie podstawowym, bowiem złożone oferty w powyższej części podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5950,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5950,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5950,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIOTR OLCHAWA SIGNUM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290715719

7.3.3) Ulica: Beskidzka 10

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-565

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8926,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie w trybie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp na Część IV – „Mały poliglota” o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w trybie podstawowym, bowiem złożone oferty w powyższej części podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie w trybie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp na Część V – „Różne” o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w trybie podstawowym, bowiem złożona oferta w powyższej części podlegają odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W oparciu o art. 255 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi, iż nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.