eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem dla potrzeb OSWOgłoszenie z dnia 2022-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem dla potrzeb OSW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145822072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6 a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osw.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opracowanie oraz udostępnianie informacji o wydarzeniach i procesach politycznych , społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowanie analiz i ekspertyz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem dla potrzeb OSW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-857ba68d-6f0b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00457991/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: zamowienia@osw.waw.pl (Uwaga: nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą). Komunikacja może odbywać się także przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415). Do kompresji dokumentów Zamawiający dopuszcza formaty .zip, 7z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z zawieraną umową:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych OSW: IOD@osw.waw.pl;
2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2022 r. poz. 902,);
3) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do dostępu do informacji publicznej oraz osoby uprawnione do kontrolowania działalności OSW;
4) przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych;
5) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoba, której dane przekazano, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia,
d) przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
7) osobie, której dane przekazano, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. b, c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP26/1/2022-PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 491396,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

66512000-2 - Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: rezerwacji, wystawienia, sprzedaży i dostarczenia (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika), przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ – koszty polis ubezpieczeniowych.
2. Cenę oferty będą stanowić:
a) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego,
b) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego,
c) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego krajowego
i zagranicznego,
d) cena brutto składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży obejmujące koszty leczenia
i assistance, NNW, OC i bagaż podróżny (Wariant I);
e) cena brutto składki ubezpieczenia za jeden dzień podróży obejmujące leczenia
i assistance, NNW, OC i bagaż podróżny w czasie odbywania delegacji w wypadku zachorowania na wirus SARS-CoV-2 i na jego mutacje (Wariant II) ;
3. Wysokość upustu będzie przyznana:
a) od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu;
b) od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: opust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu;
• spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywał lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi obejmujące łącznie: rezerwację, zakup i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne wraz z ubezpieczeniem o wartości co najmniej 150.000,00 ( słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda . Wskazane przez Wykonawcę usługi będą musiały być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług, które są nadal wykonywane, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na dzień składania ofert zamówienie zostało zrealizowane na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto.
• wykaz usług wykonanych lub w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
• dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do obsługi zamówienia zatrudnionym w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), tj pracownikami obsługi (min. dwie osoby) posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku pracownika obsługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych oświadczenia Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:
• Wykaz usług wykonanych zgodnie oraz załączeniem dowodów dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
• Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do obsługi zamówienia zatrudnionym w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), tj pracownikami obsługi (min. dwie osoby) posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku pracownika obsługi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z warunków musi spełniać w całości co najmniej jeden
z Wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. III pkt 3. ma zostać wykazane odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu bazuje na udostępnionych zasobach podmiotu trzeciego – spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w rozdz. III ust. 1 pt. 1.4) lit a) i lit. b) musi zostać wykazane również przez ten podmiot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnictwo zawierało wskazanie:
a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmiany zostały określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.