eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICHOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490028289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Podhalańskich 4

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 261118017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: woszkzakopane.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.woszkzakopane.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SKARB PAŃSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc354c78-6f13-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00131569/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/woszkzakopane

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/woszkzakopane

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: za pośrednictwem portalu zakupowego pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/woszkzakopane, zwanego dalej „portalem”.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania portalu Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
woszkzakopane.zamowienia@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, winny być kierowane poprzez portal na adres:
https://portal.smartpzp.pl/woszkzakopane.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na portalu, ani logowania do portalu.
6. Za pośrednictwem posiadanego na portalu konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania.
7. Za pośrednictwem posiadanego na portalu konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
8. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem portalu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
POZOSTAŁE INFORMACJE ZAWIERA SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące obowiązku stosowania zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-WOSzK-ZP.2612.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem (WOSzK), w ilości i asortymencie przedstawionym w zał. nr 5 – „Szczegółowa oferta cenowa” oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 – „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres zamówienia obejmuje również transport zamówionego towaru do magazynu WOSzK, ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511 Kościelisko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15510000-6 - Mleko i śmietana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje opcję zgodnie z zapisem art. 441 ustawy Pzp. Opcja w niniejszym postępowaniu polega na możliwości zakupu oprócz ilości podstawowych, dodatkowych ilości zamówionego towaru określonego w zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” w kolumnie 10 „Zamówienie w ramach opcji”.
2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „opcja” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Ostateczna ilość żywności zakupionej w ramach opcji będzie uzależniona od bieżących potrzeb zamawiającego i posiadanych przez niego na ten cel środków finansowych. Zamawiający może nie skorzystać z opcji, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiający powiadomi wykonawcę o zamiarze skorzystania z opcji, jego zakresie i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy.
4. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe, w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie z zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”. Żywność zakupiona w ramach opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zawiera SWZ: sekcja XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, lub decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności;
- aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie;
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę mleka lub przetworów mleczarskich o wartości nie mniejszej niż 50 000,00.

Wykonawca winien również załączyć dowody, że dostawy, na które się powołuje zostały zrealizowane należycie;
- dowodami dotyczącymi dostaw, są poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty;
- w przypadku złożenia innych dokumentów wymaga się, by wykonawca uzasadnił, z jakich przyczyn o obiektywnym charakterze, nie mógł pozyskać poświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnianie tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna decyzja administracyjna właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1753 ze zm.),
lub
aktualna decyzja administracyjna właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.);
2. Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP; podstawa prawna: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.) w jednej z następujących form:
Certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą;
lub
Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
lub
protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw mleka lub przetworów mleczarskich, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączonymi dowodami czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony zgodnie z zał. nr 7 do SWZ – „Wykaz wykonanych dostaw”.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w druku „Oferta” dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
2. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy:
- dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę - do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych, o których mowa w pkt 2;
- dla ustanowionego pełnomocnika - do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnianie tego warunku.
Jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy, kopii dokumentów regulujących współpracę tych podmiotów (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny jednostkowe netto i wartość netto wynagrodzenia Dostawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe brutto i wartość brutto wynagrodzenia będą wyliczane w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów. Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Maksymalna wysokość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z wykonania przez Dostawcę niniejszej umowy obowiązywać będzie na podstawie kwoty netto powiększonej o nową stawkę podatku VAT.
4. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm..), przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków.
5. Strony dopuszczają waloryzację cen jednostkowych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu niniejszej umowy.
6. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść;
b) upływu dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;
c) zmiany wskaźnika przekraczającej 5 punktów procentowych.
7. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o opublikowane przez GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca, w którym została złożona oferta, a gdy brak wskaźników dla danego miesiąca – w odniesieniu do cen z miesiąca grudnia 2022, dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów.
8. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy. Waloryzacja nie następuje automatycznie i każdorazowo wymaga porozumienia Stron.
9. Dopuszcza się zmniejszenie ilości poszczególnych asortymentów określonych w zał. nr 1 do umowy – „Szczegółowa oferta cenowa” a także dopuszcza się dokonanie zmian ilościowych w zakresie poszczególnych asortymentów kosztem innych asortymentów pod warunkiem, że zmiana wynika z bieżących potrzeb Zamawiającego, czego zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te nie powodują przekroczenia wartości brutto umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/woszkzakopane.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie, o którym mowa w punkcie powyższym niniejszej sekcji następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.