eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świebodzin › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w sezonie 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w sezonie 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świebodziński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970777660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.nowakowski@powiat.swiebodzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/powiatswiebodzinski.zamowienia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w sezonie 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8918814d-5d08-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018810/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zimowe utzrymanie dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415233

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PEZ.272.1.15.2023.BN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2023/2024 r. W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań:
1. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów) ilość 3000h,
2. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania (szerokość odśnieżania nie mniej niż 2,5m) i posypywania. Ilość 1200 h,
3. Przegląd i konserwacja posypywarek i pługów przed sezonem zimowym wraz z uzupełnieniem części 3 szt. piaskarek i 2 szt. pługów,
4. Interwencyjne odśnieżanie (przy dużych opadach śniegu) – dodatkowy sprzęt.
Wywóz śniegu z ulic – dodatkowy sprzęt. Razem 1000h,
5. Mycie, oczyszczenie, konserwacja i odstawienie sprzętu na miejsce magazynowania po sezonie zimowym,
6. Pozimowe sprzątanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 667442,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 667442,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 667442,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Filipowicz Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831795603

7.3.3) Ulica: Bielniki 1/28

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-555

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 667442,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.