eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Widzewskie TBS Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Widzewskie TBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471691321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 150/152

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-230

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtbs@wtbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d30a4911-6ccf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji określił w pkt. 11 i 19 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Al.
Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź
inspektorem ochrony danych osobowych w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Al. Piłsudskiego
150/152, 92-230 Łódź jest Pani Katarzyna Chmielnicka, kontakt: adres e-mail Katarzyna.chmielnicka@wtbs.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24”.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
􀀁􀀁􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.13 lub art.14 RODO względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu
składa stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/DA/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot na działce 198, 199 obręb W-24.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa z zastrzeżeniem pkt. 3.4.1. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik Nr 5 do SWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz odbioru robót zawierają projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dodatni wynik finansowy netto za trzy ostatnie zakończone lata obrachunkowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w przypadku gdy wynik finansowy za którykolwiek wskazany rok obrotowy będzie wartością ujemną, wtedy warunek ten będzie spełniony gdy suma wskazanych wyników finansowych będzie dodatnia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( jeśli taka występowała), której wartość wynosiła minimum 5 mln brutto łącznie, potwierdzona dowodem, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 9 do SWZ)

Warunek określony w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie), powinien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia mogą spełniać je łącznie.

b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. :
• osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych przy realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Uwagi:
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.1333 tj. z dn. 2020.08.03) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz.831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające odpowiednio do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
• W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020.220. tj. z dn. 2020.02.12).
• W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
• Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
(załącznik nr 4 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

2. Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sprawozdanie finansowe ( w całości) za trzy ostatnie lata obrotowe. W przypadku, gdy sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu.
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, - zgodny co do treści z załącznikiem nr 9 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zgodny co do treści z załącznikiem nr 4 do SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł)
15.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
15.3. W pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w: BGK oddział w Łodzi
nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307 z zaznaczeniem: „Wadium – 09/DA/22”.
15.4. W gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, a także poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) na okres związania ofertą.
15.5. Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu w postaci elektronicznej.
15.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
15.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
15.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
15.10. W przypadku gdy wniesione wadium nie zabezpiecza oferty we wszystkich złożonych częściach i jednocześnie niemożliwe jest na podstawie dowodu wniesienia wadium określenie, których części wniesione wadium dotyczy Zamawiający odrzuci ofertę w całości.
15.11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały
określone w punkcie 7 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia w postaci etapowych płatności. Zasady
opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający określił w par.20 Projektowanych
postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wtbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. OGÓLNOUNIJNY ZAKAZ UDZIAŁU ROSYJSKICH WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH i zasady wykluczeń zostały opisane w pkt. 7.39 SWZ
2. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy obowiązani są złożyć:
a) Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
b) Aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zgodnie z punktem 19.8 SWZ.
c) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ.
d) Oświadczenie podwykonawcy w trybie w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.
e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna).
g) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.14 SWZ tj. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.