eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do UMB w 2023 r., dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 cz.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do UMB w 2023 r., dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 cz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do UMB w 2023 r., dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 cz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7729dbf5-6cac-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00280333/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywne dostawy czasopism polskich i zagranicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się, za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umb.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1.8. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
1.9. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana
Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez
Rektora;
􀀀 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail:
iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych),
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa
Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres
dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.1.89.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma zagraniczne online

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma zagraniczne online

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma polskie do Biblioteki Głównej UMB

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma polskie do Kancelarii Ogólnej UMB

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma polskie do Biblioteki Głównej UMB

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma polskie wydawnictwa Forum Media Polska do Biblioteki Głównej UMB

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma polskie drukowane i elektroniczne wydawnictwa Medical Tribune Polska do Biblioteki Głównej UMB

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

czasopisma elektroniczne wydawnictwa BMJ

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

baza ClinicalKey,

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

baza UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów

4.2.6.) Główny kod CPV: 22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw wykluczenia, o których mowa w Części XV SWZ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku,
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej:
a) dla 1 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 1 zamówienia o wartości min. 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100),
b) dla 2 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 2 zamówienia o wartości min. 360 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
c) dla 3 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 3 zamówienia o wartości min. 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy zł 00/100),
d) dla 4 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 4 zamówienia o wartości min. 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100),
e) dla 5 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 5 zamówienia o wartości min. 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
f) dla 6 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 6 zamówienia o wartości min. 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100),
g) dla 7 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 7 zamówienia o wartości min. 1 900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł 00/100),
h) dla 8 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 8 zamówienia o wartości min. 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100),
i) dla 9 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 9 zamówienia o wartości min. 42 000,00 EURO brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące 00/100),
j) dla 10 części: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia w części 10 zamówienia o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 00/100).
W przypadku zamówień wykonywanych zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartości podane wyżej dla poszczególnych części zamówienia.
W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, które stanowi tymczasowe zapewnienie przez wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków
dowodowych:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym
wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast
podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia
oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 3 SWZ (jeśli dotyczy)
5.9.) Zamawiający

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 3 SWZ (jeśli dotyczy)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ wraz z Formularzem cenowym – załącznik nr
A-H do SWZ,
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ,
oraz
1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do
reprezentowania Wykonawcy;
1.5. w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
oraz oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ składa również podmiot, na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca.
1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 2 do SWZ
oraz oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
1.8. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).
1.9. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 3 SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do
oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie
zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona
notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost
na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto
rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez
poszczególne podmioty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 25% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
c) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia może być złożony nie wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w części niezrealizowanej umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to 5 % względem ceny lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
f) wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen materiałów lub kosztów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem lit. d) i e).
2. Zmiana umowy na podstawie ust. 1 wymaga złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. d), w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów
z realizacją przedmiotu zamówienia z wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umb

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.