eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzyca › Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilaniaOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Park Narodowy "Ujście Warty"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081005974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chyrzyno 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cca7e5d2-6bc8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003192/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa komputerów stacjonarnych, komputera multimedialnego, laptopa, serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Wykonawcami pod poniższym linkiem:
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ lub
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/
katalog-spraw/profil-urzedu/parkuw lub
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl,
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostały w rozdz. VII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:
a) Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja” lub za pośrednictwem epuap pod poniższym linkiem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/parkuw
b) Wykonawca, który zamierza przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem epuap musi posiadać konto ePUAP.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę lub na epuap.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Parku Narodowego „Ujście Warty”;
https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
e) Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z korzystaniem Platformy przez Wykonawcę, zostały przedstawione na stronie Platformy w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w nawiązaniu do art.4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami art.5 RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakłada obowiązki prawne na Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania
3) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności udzielania zamówień w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
4) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli Zamawiający będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
 udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
 udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.231.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawa serwera, fabrycznie nowego, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do wskazanego miejsca/pomieszczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych urządzeń/sprzętu oraz ich parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: zasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy określone zostały w Projekcie umowy (odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są (dot. części 1 części 2 zamówienia):
a) cena oferty (C) - 60 %
b) termin dostawy (T) - 40 %

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty (dot. części 1 i części 2 zamówienia).

1) Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 60 %)
Cena oferty badanej

Ilość punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 –
w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

2) Ilość punktów w zakresie kryterium „termin dostawy” wyznaczana będzie następująco:
Przez kryterium „Termin dostawy”, Zamawiający rozumie dostawę obejmującą zakres Przedmiotu zamówienia w tym przekazania dokumentów i danych wskazanych w § 5
ust. 6 Projektu umowy.
Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 20 dni od daty zawarcia Umowy.
Ilość pkt w zakresie kryterium „termin dostawy” będzie wyznaczona na podstawie
nw. punktacji:
w okresie do 20 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt,
w okresie do 15 dni od daty podpisania umowy – 10 pkt,
w okresie do 10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt,
w okresie do 7 dni od daty podpisania umowy – 30 pkt,
w okresie do 3 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt,

W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy (nie zaznaczenia żadnego checkboxa), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin dostawy
wynoszący do 20 dni od daty podpisania umowy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.

3) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru (dot. części 1 i części 2 zamówienia):
C + T gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
T - liczba punktów uzyskana w kryterium termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – dostawa urządzenia do podtrzymania zasilania, fabrycznie nowego, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do wskazanego miejsca/pomieszczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych urządzeń/sprzętu oraz ich parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: zasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy określone zostały
w Projekcie umowy (odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteriami oceny ofert są (dot. części 1 części 2 zamówienia):
a) cena oferty (C) - 60 %
b) termin dostawy (T) - 40 %

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty (dot. części 1 i części 2 zamówienia).

1) Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 60 %)
Cena oferty badanej

Ilość punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 –
w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60 pkt.

2) Ilość punktów w zakresie kryterium „termin dostawy” wyznaczana będzie następująco:
Przez kryterium „Termin dostawy”, Zamawiający rozumie dostawę obejmującą zakres Przedmiotu zamówienia w tym przekazania dokumentów i danych wskazanych w § 5
ust. 6 Projektu umowy.
Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 20 dni od daty zawarcia Umowy.
Ilość pkt w zakresie kryterium „termin dostawy” będzie wyznaczona na podstawie
nw. punktacji:
w okresie do 20 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt,
w okresie do 15 dni od daty podpisania umowy – 10 pkt,
w okresie do 10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt,
w okresie do 7 dni od daty podpisania umowy – 30 pkt,
w okresie do 3 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt,

W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu dostawy (nie zaznaczenia żadnego checkboxa), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje termin dostawy
wynoszący do 20 dni od daty podpisania umowy.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40 pkt.

3) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru (dot. części 1 i części 2 zamówienia):
C + T gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium cena oferty,
T - liczba punktów uzyskana w kryterium termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych (dotyczy tylko części 1 zamówienia):
I. w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego:
a) Dot. Części 1 w zakresie serwera - wydruków ze strony internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzających wyniki testów dla procesora zainstalowanego w serwerze. Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy.
W zakresie przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe,
jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dot. Części 1 w zakresie serwera - wydruków ze strony internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzających wyniki testów dla procesora zainstalowanego w serwerze. Zamawiający dopuszcza wydruk w języku angielskim na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust 1 pkt 2 SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SWZ (odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy oraz wskazanym we projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (odpowiednio
w § 10 Projektu umowy dla części 1 i części 2 zamówienia ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na platformie (pod adresem https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postęp. - w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z
dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr.przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpiecz.narodowego - podlegają także: 1)Wykonawcy wymienieni w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006
z dn.18.05.2006r. dot. środków ogranicz. w zw. z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy(Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,z późn. zm.) i rozporz.Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. w sprawie
środków ogranicz.w odniesieniu do działań podważaj. integralność teryt., suwerenność i niezależ.Ukrainy lub im zagrażaj.
(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o
szczeg.rozwiązaniach w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., na
podst. dec. Ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2)Wykonawcy, których beneficjentem rzeczyw. w rozumieniu ustawy z dn.1.03.2018 r. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz
finansów. terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr
765/2006 z dn.18.05.2006 r. dot. środków ogranicz. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn. 17.05.2014r. ws.
środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważ. integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażaj.(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.
13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz.
Narod., lub będący takim beneficjentem rzeczywist.od dn.24.02.2022r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podst. decyzji
ws. wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg.
Rozwiąż. w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod.; 3) Wykonawcy,
których jednostką dominuj. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn. 18.05.2006r. dot.
środków ogranicz.. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do
działań podważających integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę,o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w
zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod., lub będący taką jednostką
dominującą od dn. 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o
zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod. 2. W/w wykluczenie następuje na okres trwania ww.
okoliczności. 3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie w/w przesłanek Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy. 4.Osoba lub podmiot podleg. wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zam.
publ. lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ., podlegają karze pienięż. Karę pieniężną, nakłada Prezes
UZP, w drodze decyzji, w wys. do 20 000 000 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.