eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzyca › Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilaniaOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Park Narodowy "Ujście Warty"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081005974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chyrzyno 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cca7e5d2-6bc8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003192/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa komputerów stacjonarnych, komputera multimedialnego, laptopa, serwera i urządzenia do podtrzymania zasilania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457014/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.231.45.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 53300 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – dostawa serwera, fabrycznie nowego, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do wskazanego miejsca/pomieszczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych urządzeń/sprzętu oraz ich parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: zasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy określone zostały w Projekcie umowy (odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 46100 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – dostawa urządzenia do podtrzymania zasilania, fabrycznie nowego, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniający w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
wraz z transportem do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do wskazanego miejsca/pomieszczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych urządzeń/sprzętu oraz ich parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: zasady odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy określone zostały
w Projekcie umowy (odpowiednio dla części 1 i części 2 zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.5.5.) Wartość części: 7200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59628,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69987,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59628,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOBIT Violetta Panasiuk-Strzyżewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990102422

7.3.3) Ulica: Ul. Walczaka 20

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59628,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7974,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8856,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7974,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOBIT Violetta Panasiuk-Strzyżewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990102422

7.3.3) Ulica: Ul. Walczaka 20

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7974,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.