eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Roboty remontowe w budynkach Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Ogłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty remontowe w budynkach Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego
w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13”
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mczajka@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

GÓRNICTWO

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe w budynkach Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego
w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 13”
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c85194f-6b1f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Inne
wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
2. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla
- Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
- (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana
do poprawnego wyświetlania 1366x786.
3. Pozostałe wymagania techniczne:
1) dostęp do sieci Internet,
2) komputer klasy PC komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows
7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-KCL-0024/22-2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące obiekty:
1. Zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik
do przedmiotowego SWZ, w tym:
Budynek Dyrekcji – roboty wewnętrzne:
1. roboty rozbiórkowe, demontażowe
wykucie drzwi wewnętrznych
wykucie okienek podawczych
poszerzenie otworów drzwiowych
rozebranie ścian wewnętrznych
2. roboty betonowe, murowe
wykonanie nowych nadproży drzwiowych
wykonanie nadproży po rozbiórce ścian
wymurowanie ścianek działowych
3. roboty posadzkowe
zerwanie gumolitu
rozebranie posadzek z paneli podłogowych
rozebranie posadzek z płytek
skucie nierówności
wykonanie warstw wyrównawczych
dostawa i ułożenie paneli podłogowych winylowych typu CLASSEN SPC PINIA DWUKLEPKOWA min. 4mm – lub
równoważnych
ułożenie cokolików dla nowych posadzek z paneli
dostawa i ułożenie płytek 30x30 cm metodą zwykłą w zaadaptowanych WC
wykonanie nowych progów lub uzupełnień w progach drzwiowych nowych drzwi wewnętrznych
4. roboty stolarskie
dostawa i montaż drzwi typu EXMOOR 90 białe drzwi pełne wraz ościeżnicami oraz niezbędnym okuciem – lub
równoważnych
wykonanie ścianki w pełni szklanej wraz z dostawą i montażem drzwi podwójnych asymetrycznych 140x220 cm w całości z
PCV – III piętro
wykonanie ścianki w pełni szklanej wraz z dostawą i montażem drzwi podwójnych 180x220 cm w całości z PCV -parter
dostawa i montaż nowych okienek podawczych z PCV
5. roboty tynkowe i okładzinowe
wykonanie nowych tynków na wymurowanych ściankach działowych
wykonanie faset pionowych i poziomych na łączeniach z wymurowanymi ściankami dział.
uzupełnienie tynków po rozebranych ściankach i wykonanych nadprożach
odbicie tynków zawilgoconych – pom. 310
wykonanie tynków wraz z zbrojeniem siatką w pom. 310
licowanie ścian zaadaptowanych WC płytkami ściennymi wraz z listwami
wykonanie fartuchów ochronnych przy umywalkach w pomieszczeniach biurowych z płytek
6. instalacje wodno-kanalizacyjne
dostawa i ułożenie rur z PVC doprowadzających wodę w zaadaptowanych WC wraz z podejściami dopływowymi
dostawa i montaż pompy do WC typu SANMATIC PRO lub równoważnej
z niezbędnymi robotami towarzyszącymi –
dostawa i ułożenie rur kanalizacyjnych z PVC umożliwiających odprowadzenie ścieków z umywalek i toalet w
zaadaptowanych WC
obudowa z płyt gipsowo-kartonowych z wykończeniem w celu zabudowy rur instalacji wodno-kanalizacyjnej
7. instalacja klimatyzacji
dostawa i montaż jednostek klimatyzatorów, tj. agregat zewnętrzny + nawiew wewnętrzny w pomieszczeniach biurowych,
montaż agregatów na wspornikach przymocowanych do elewacji budynku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi –
klimatyzator BOSCH Split CL 3000 lub równoważny
8. instalacje elektryczne, oprawy oświetleniowe, instalacje sieci internetowej
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370241/01 z dnia 2022-09-29
2022-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
wykucie bruzd dla nowych przewodów elektrycznych
dostawa i ułożenie nowych przewodów elektrycznych
zaprawianie i tynkowanie bruzd
dostawa i montaż puszek dla gniazd i włączników
dostawa i montaż gniazd elektrycznych
dostawa i montaż włączników klawiszowych oświetlenia
dostawa i montaż tablic rozdzielnikowych
dostawa i montaż opraw rastrowych typu LED EKOLIGHT natynkowa T8, 4x9W, 60cm – lub równoważna
demontaż przewodów istniejącej sieci telekomunikacyjnej
dostawa i montaż szaf dystrybucyjnych typu RACK 19” 42U 1000mm stojąca S8142 – lub równoważna
dostawa i montaż korytek teletechnicznych
dostawa i ułożenie okablowania internetowego, kabel światłowodowy, obrobiony RJ45
dostawa i montaż gniazd RJ45
wykonanie pomiarów transmisyjnych – kabel światłowodowy
wykonanie opomiarowania energii elektrycznej Budynku Dyrekcji – dostawa i montaż licznika wraz z niezbędnymi robotami
towarzyszącymi
9. roboty malarskie
zabezpieczenie pomieszczeń przed malowaniem
przygotowanie powierzchni sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
10. montaż urządzeń sanitarnych
zakup i montaż umywalki porcelanowej wraz z szafką typu KOŁO FREJA 65 cm biała – 2 szt. – lub równoważnej
zakup i montaż umywalki porcelanowej typu GOODHOME ZUARI 45x34 cm – 30 szt. – lub równoważnej
zakup i montaż ustępu typu kompakt WC KOŁO PIANO 3/6 L z deską wolnoopadającą – 2 kpl. – lub równoważnego
11. roboty porządkowe
mycie po robotach malarskich drzwi
mycie po robotach malarskich okien
mycie po robotach malarskich podłóg
Budynek Dyrekcji – roboty zewnętrzne:
1. roboty pokrywcze
drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat
drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie i zakitowanie
2. wejście do budynku
rozebranie okładziny z płytek schodów wejściowych
skucie nierówności podłoża
dostawa i wykonanie nowej okładziny schodów z płyt z granitu płomieniowanego o gr. min. 10mm
dostawa i wymiana wycieraczki stalowej
Budynek BHP – roboty wewnętrzne:
1. roboty posadzkowe
zerwanie gumolitu
wykonanie warstw wyrównawczych
dostawa i ułożenie paneli podłogowych winylowych typu CLASSEN SPC PINIA DWUKLEPKOWA min. 4mm – lub
równoważnych
ułożenie cokolików dla nowych posadzek z paneli
wykonanie nowych progów lub uzupełnień w progach drzwiowych nowych drzwi wewnętrznych
2. roboty malarskie
zabezpieczenie pomieszczeń przed malowaniem
przygotowanie powierzchni sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
3. roboty porządkowe
mycie po robotach malarskich drzwi
mycie po robotach malarskich okien
mycie po robotach malarskich podłóg
Budynek Warsztatu I piętro – roboty wewnętrzne:
1. roboty adaptacyjne
wymurowanie nowej ścianki działowej w pom. 104 z kotwieniem w ścianie
wykonanie tynków
wykonanie faset
dostawa i ułożenie rurociągów z PVC – doprowadzenie wody do kabin natryskowych wraz z podejściami dopływowymi
dostawa i ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z PVC
obudowa z płyt gipsowo-kartonowych z wykończeniem w celu zabudowy rur instalacji wodno-kanalizacyjnej
dostawa i montaż kabin prysznicowych typu MEXEN ROMA uchylna 90x100cm
wraz z brodzikiem flat oraz z armaturą – 2 kpl. – lub równoważnych
dostawa i wymiana ustępu typu kompakt WC KOŁO PIANO 3/6 L z deską wolnoopadającą – 1 kpl. – lub równoważnego
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370241/01 z dnia 2022-09-29
2022-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
dostawa i wymiana umywalki porcelanowej typu GOODHOME ZUARI 45x34 cm – 1 szt. – lub równoważnej
2. roboty malarskie
zabezpieczenie pomieszczeń przed malowaniem
przygotowanie powierzchni sufitów i ścian z poszpachlowaniem nierówności
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
3. roboty porządkowe
mycie po robotach malarskich drzwi
mycie po robotach malarskich okien
mycie po robotach malarskich podłóg

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych
lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370241/01 z dnia 2022-09-29
2022-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
posiadającymi uprawnienia:
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów
prawa, i która legitymuje się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie lub uprawnienia budowlane równoważne wydane na
podstawie wcześniejszych przepisów prawa, i która legitymuje się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu
zawodowego;
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów prawa, i która legitymuje się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu
zawodowego;
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia
budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów prawa, i która legitymuje się aktualną
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;
2. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną w ramach jednej lub kilku
umów polegająca na wykonaniu prac remontowych obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto
wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Poleganie na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu przez
Wykonawcę:
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki
dowodowe składane przez Wykonawców wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 1 do
Formularza Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 1 do
Formularza Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego;
2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w
przypadkach, o których mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; W przypadku
gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór
Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór Załącznik nr 6 do SWZ;
3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego. W sytuacji, gdy dokumenty lub oświadczenia,
o których mowa w pkt. 9 zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt.9.1.1) i w
pkt.9.1.2.), może dokonać również notariusz

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte w Formularzu Ofertowym.
2) Oświadczenie o ochronie środowiska – wzór Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego.
3) Oświadczenie Wykonawcy o odbytej wizji lokalnej na obiekcie- wzór Załącznik nr 8 do Formularza Ofertowego.
3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Zgodnie z art . 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.
1.1. po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co
najmniej dwie oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu , lub co najmniej dwie oferty
niepodlegające odrzuceniu gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370241/01 z dnia 2022-09-29
2022-09-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
1.2. w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert zgodnie
z zapisami w SWZ w t oku aukcji licytowana będzie tylko cena
1.3. sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował
przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji
otrzymanej przed otwarciem aukcji,
1.4. w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony
jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość
postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy
uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do
zakończenia aukcji,
1.5. aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie
ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego
postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę.
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek.
1.6. gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej
ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej najkorzystniejsza.
2. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://laip srk.coig.biz/
2.1. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające
zalogowanie aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji
Publicznych, na adres eadres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
2.2. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji
elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:z Portalem
Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,we łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: systemów
operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia
dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w
wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz
zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony
dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez
jedno z następujących centr cecertyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,wa S.A.,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00033559/01 z dnia 2022-01-25
2022-01-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym
na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego Urządzenie techniczne
służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym
certyfikatem,weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie
https://laip--srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale
„Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania
przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4 Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie
pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia
testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania
wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
6 W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne
centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego
podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych ustawą Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 (z dopiskiem wadium do postępowania nr ZP-KCL-0024/22-2)
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do godziny 08:00 dnia 12.12.2022 roku.
6. Gwarancja lub poręcznie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi być złożone
w oryginale w postaci elektronicznej, udzielone wyłącznie na zasadach prawa polskiego,
a spory dotyczące wadium muszą podlegać właściwości sądu polskiego i powinno spełniać poniższe wymagania:
1) Wadium będzie wypłacone Zamawiającemu w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
2) Kwota i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami SWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SWZ.
3) Powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo i nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.
4) Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu w terminie obowiązywania wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego.
5) Przedstawienie gwarancji lub poręczenia niespełniających powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia.
6) W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie wadium wprost wymienieni zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową lub poręczeniem.
7. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.