eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiat kluczborski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531412504

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Katowicka 1

1.11.4.) Miejscowość: Kluczbork

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-200

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: 774185218

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.powiatkluczborski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych powiatu na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9027f063-6695-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023748/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl bądź drogą emailową na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym oraz złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych.
4. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl zgodnie z poniższą kolejnością.
- Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
- Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
- Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5.Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FP.272.13.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Dostawa środków czystości. Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości asortymentu zostały określone w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ - Część 1).
Ilości podane w załączniki nr 3 do SWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówień o łącznej wartości odpowiadającej maksymalnej wartości umowy w związku z powyższym nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. Ostateczna ilość zamówionych i dostarczonych Materiałów w całym okresie wskazanym w Rozdziale VII pkt. 1 będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Produkty wymienione w załączniku nr 3 do SWZ (część 1) jako dezynfekujące (poz.:14,36,46,47) powinny posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
Dla produktów wymienionych w poz. 10-22, 36, 44-56, 59-67 załącznika nr 3 (część 1) do SWZ, Zamawiający wymaga dołączenia (bądź przesłania drogą emailową) przed podpisaniem umowy aktualnych kart charakterystyki.
2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych artykułów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:
2.1. bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork oraz do Wydziału Zarzadzania Drogami przy ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork.
2.2. bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego na terenie Powiatu Kluczborskiego tj.
1) Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku; ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork;
2) Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn;
3) Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy; ul. Wiejska 2, 46-243 Bogacica;
4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork;
5) Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork oraz Pracownia Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, Pl. Niepodległości 5,
46-200 Kluczbork
6) Zespołu Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46- 200 Kluczbork;
7) Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork;
8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork;
9) Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork,
10) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork;
11) Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
12) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
Wszystkie nazwy własne środków użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu ma ona wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo
określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. Ciężar wykazania
zaoferowanego rozwiązania równoważnego spoczywa na Wykonawcy, który na potwierdzenie może złożyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty. Za równoważne materiały/artykuły
Zamawiający uzna te, które spełniają wymagania opisane w kolumnie Specyfikacja w załączniku nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy.
Termin realizacji zamówienia wynosi: 365 DNI LICZĄC OD DNIA 01.01.2023r. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33711900-6 - Mydło

39830000-9 - Środki czyszczące

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39833000-0 - Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu

18930000-7 - Worki i torby

39514200-0 - Ścierki

39831000-6 - Preparaty piorące

33711610-6 - Szampony

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Dostawa środków czystości. Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości asortymentu zostały określone w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ - Część 2).
Ilości podane w załączniki nr 3 do SWZ są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówień o łącznej wartości odpowiadającej maksymalnej wartości umowy w związku z powyższym nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. Ostateczna ilość zamówionych i dostarczonych Materiałów w całym okresie wskazanym w Rozdziale VII pkt. 1 będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Produkty wymienione w załączniku nr 3 do SWZ (część 2) jako dezynfekujące poz. 4, 5, 6, 7,8 powinny posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
Dla produktów wymienionych w poz. 4,5,6,7,8 załącznika nr 3 (część 2) do SWZ, Zamawiający wymaga dołączenia (bądź przesłania drogą emailową) przed podpisaniem umowy aktualnych kart charakterystyki.
2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia dostarczonych artykułów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj:
2.1. bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork oraz do Wydziału Zarzadzania Drogami przy ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork.
2.2. bezpośrednio do jednostek organizacyjnych Zamawiającego na terenie Powiatu Kluczborskiego tj.
1) Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku; ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork;
2) Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn;
3) Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy; ul. Wiejska 2, 46-243 Bogacica;
4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork;
5) Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork oraz Pracownia Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, Pl. Niepodległości 5,
46-200 Kluczbork
6) Zespołu Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46- 200 Kluczbork;
7) Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork;
8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork;
9) Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork,
10) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork;
11) Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
12) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork
Wszystkie nazwy własne środków użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu ma ona wyłącznie charakter informacyjny. W
przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub
urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo
określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. Ciężar wykazania
zaoferowanego rozwiązania równoważnego spoczywa na Wykonawcy, który na potwierdzenie może złożyć wraz z ofertą odpowiednie dokumenty. Za równoważne materiały/artykuły
Zamawiający uzna te, które spełniają wymagania opisane w kolumnie Specyfikacja w załączniku nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy.
Termin realizacji zamówienia wynosi: 365 DNI LICZĄC OD DNIA 01.01.2023r. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzony/a nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w SWZ
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci: - wypełnionego zał. nr 3 do SWZ tj. Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie części, na którą jest składana oferta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zał. nr 3 do SWZ tj. Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie części, na którą jest składana oferta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
b) wypełniony zał. nr 3 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy,
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy tj.
Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji:
1) Zmiana terminu realizacji umowy
2) Zmiany osób i podmiotów
3) Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia
4) Pozostałe zmiany
5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia
6) zmiana ceny - klauzula waloryzacyjna
Wszelkie możliwe zmiany w zakresie w/w sytuacji oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w paragrafie 7 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Powiat Kluczborski działający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), w drodze zawartego porozumienia został upoważniony w imieniu podmiotów wspólnie realizujących zamówienie do przeprowadzenia i udzielenia przedmiotowego zamówienia
Tj. w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających:
1) Domu Pomocy Społecznej ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork,
2) Domu Pomocy Społecznej ul. Opolska 28, Gierałcice, 46-250 Wołczyn,
3) Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bogacicy; ul. Wiejska 2, 46-243 Bogacica,
4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork;
5) Zespołu Szkół Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork /Pracownia Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku, Pl. Niepodległości 5, 46-200 Kluczbork,
6) Zespołu Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork;
7) Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork;
8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork;
9) Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. M. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork
10) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
11) Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork,
12) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork,
13)Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20B, 46-200 Kluczbork

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.