eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - Bychawa Miasto, Dąbrowica"Ogłoszenie z dnia 2023-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Bychawa Miasto, Dąbrowica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/820827

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Bychawa Miasto, Dąbrowica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cce0640-5798-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060102/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Opracow. dok.geod.zgod.z ob.w tym zakr.przep.służ.do uzg.wpis. w KW i ks.hip. a danymi w baz.ew.gr. i bud.z ustal./wyzn. przeb.gr. dz.ewid. nr 86,133,134/1,110/7 poł.w obr.Bychawa M., j. ewid.M. Bych.

1.3.13 Wykonanie z urzędu opracowania geodezyjnego mającego na celu sprostowanie rozbieżności pomiędzy KW a ewid. grun. i budynków dla dz. nr 615/2, 616/2 oraz 616/5 poł. w Dąbrowicy gm. Jastków.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.35.2023.MG1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 14630,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I:
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) dla działek nr 133 oraz nr 86 położonych w obrębie 0001 - Bychawa Miasto, jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, zgodnie ze stanem prawnym nieruchomości określonym w wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych. Sporządzona dokumentacja zostanie wykorzystana w postępowaniu administracyjnym mającym na celu doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Celem sporządzenia niniejszej dokumentacji jest rozliczenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej dla działek nr 200/1 oraz nr 200/2 ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków dla działek nr 133, nr 86 oraz przylegającej do działki nr 133 części działki nr 110/7.
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zebranie i analiza materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic działek nr 200/1, nr 200/2 uwidocznionych na mapie podziału z 1961 r. w odniesieniu do przebiegu granic obecnie ujawnionego w operacie ewidencyjnym dla działek nr 133, nr 86 oraz nr 110/7 położonych w obrębie 0001 - Bychawa Miasto, jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa,
2) przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości z określeniem prawa własności,
3) przeprowadzenie w oparciu o wyniki dokonanej analizy procedury wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obecnie wykazanych w ewidencji gruntów i budynków,
4) sporządzenie 3 egzemplarzy mapy zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych wynikające z dokonanej analizy materiałów źródłowych,
5) skompletowanie operatu technicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670 ze zm.) i przekazanie go Zamawiającemu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z posiadanymi przez tut. Urząd materiałami źródłowymi mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przeglądanie materiałów odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, po uprzednim kontakcie pod nr. tel. 81 52-86-688.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 9065,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) dla działek Nr 616/2 oraz Nr 616/5 położonych w obrębie 0002 Dąbrowica, jednostka ewidencyjna Jastków, zgodnie ze stanem prawnym nieruchomości. Sporządzona dokumentacja zostanie wykorzystana w postępowaniu administracyjnym mającym na celu doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zebranie i analiza materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic działki określonej w dokumentach archiwalnych jako drogi dojazdowej (postanowienie Sądu Powiatowego w Lublinie z 1964 r.) w odniesieniu do obecnie ujawnionego w operacie ewidencyjnym przebiegu granic działki Nr 616/5 położonej 0002 Dąbrowica, jednostka ewidencyjna Jastków,
2) przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową wraz z określeniem zasięgu prawa własności,
3) przeprowadzenie w oparciu o wyniki dokonanej analizy procedury wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej będącej przedmiotem opracowania (działka nr 8 wykazana w załączniku graficznym do postanowienia Sądu Powiatowego w Lublinie z 1964 r.),
4) sporządzenie 3 egzemplarzy mapy zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych wynikające z dokonanej analizy materiałów źródłowych,
5) skompletowanie operatu technicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670 ze zm.)
Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z posiadanymi przez tut. Urząd materiałami źródłowymi mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przeglądanie materiałów odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, po uprzednim kontakcie pod nr. tel. 81 52-86-688.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 5565,04 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sgeo Małgorzata Góra-Pukalska ul. Willowa 25/2, 20-819 Lublin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461776542

7.3.3) Ulica: ul. Willowa 25/2

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-819

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sgeo Małgorzata Góra-Pukalska ul. Willowa 25/2, 20-819 Lublin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461776542

7.3.3) Ulica: ul. Willowa 25/2

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-819

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.