eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - Bychawa Miasto, Dąbrowica"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Bychawa Miasto, Dąbrowica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Bychawa Miasto, Dąbrowica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cce0640-5798-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060102/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Opracow. dok.geod.zgod.z ob.w tym zakr.przep.służ.do uzg.wpis. w KW i ks.hip. a danymi w baz.ew.gr. i bud.z ustal./wyzn. przeb.gr. dz.ewid. nr 86,133,134/1,110/7 poł.w obr.Bychawa M., j. ewid.M. Bych.

1.3.13 Wykonanie z urzędu opracowania geodezyjnego mającego na celu sprostowanie rozbieżności pomiędzy KW a ewid. grun. i budynków dla dz. nr 615/2, 616/2 oraz 616/5 poł. w Dąbrowicy gm. Jastków.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/820827

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W
celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i
bezpłatnego formularza „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@powiat.lublin.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na platformie w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w
zakładce „Instrukcje" oraz uznaje je za wiążące.
Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Magdalena Gajur-Solarz – sprawy formalno-prawne – Referat ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Pomocowych, e-mail: przetargi@powiat.lublin.pl.
2) Łukasz Wiater - w zakresie przedmiotu zamówienia – Wydział Geodezji, e-mail: przetargi@powiat.lublin.pl.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub SWZ, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art.
13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”. 8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lubuzupełnieniadanych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu
postępowania
oraz jego załączników.
9. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
10. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający - Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin,
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres:
m.skoczylas@powiat.lublin.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – Bychawa Miasto, Dąbrowica”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.35.2023.MG1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I:
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) dla działek nr 133 oraz nr 86 położonych w obrębie 0001 - Bychawa Miasto, jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, zgodnie ze stanem prawnym nieruchomości określonym w wyniku przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych. Sporządzona dokumentacja zostanie wykorzystana w postępowaniu administracyjnym mającym na celu doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Celem sporządzenia niniejszej dokumentacji jest rozliczenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej dla działek nr 200/1 oraz nr 200/2 ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków dla działek nr 133, nr 86 oraz przylegającej do działki nr 133 części działki nr 110/7.
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zebranie i analiza materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic działek nr 200/1, nr 200/2 uwidocznionych na mapie podziału z 1961 r. w odniesieniu do przebiegu granic obecnie ujawnionego w operacie ewidencyjnym dla działek nr 133, nr 86 oraz nr 110/7 położonych w obrębie 0001 - Bychawa Miasto, jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa,
2) przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości z określeniem prawa własności,
3) przeprowadzenie w oparciu o wyniki dokonanej analizy procedury wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obecnie wykazanych w ewidencji gruntów i budynków,
4) sporządzenie 3 egzemplarzy mapy zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych wynikające z dokonanej analizy materiałów źródłowych,
5) skompletowanie operatu technicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670 ze zm.) i przekazanie go Zamawiającemu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z posiadanymi przez tut. Urząd materiałami źródłowymi mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przeglądanie materiałów odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, po uprzednim kontakcie pod nr. tel. 81 52-86-688.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku, który znajduje się
na platformazakupowa.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) dla działek Nr 616/2 oraz Nr 616/5 położonych w obrębie 0002 Dąbrowica, jednostka ewidencyjna Jastków, zgodnie ze stanem prawnym nieruchomości. Sporządzona dokumentacja zostanie wykorzystana w postępowaniu administracyjnym mającym na celu doprowadzenie do zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) zebranie i analiza materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic działki określonej w dokumentach archiwalnych jako drogi dojazdowej (postanowienie Sądu Powiatowego w Lublinie z 1964 r.) w odniesieniu do obecnie ujawnionego w operacie ewidencyjnym przebiegu granic działki Nr 616/5 położonej 0002 Dąbrowica, jednostka ewidencyjna Jastków,
2) przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową wraz z określeniem zasięgu prawa własności,
3) przeprowadzenie w oparciu o wyniki dokonanej analizy procedury wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej będącej przedmiotem opracowania (działka nr 8 wykazana w załączniku graficznym do postanowienia Sądu Powiatowego w Lublinie z 1964 r.),
4) sporządzenie 3 egzemplarzy mapy zawierającej wykazy zmian danych ewidencyjnych wynikające z dokonanej analizy materiałów źródłowych,
5) skompletowanie operatu technicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670 ze zm.)
Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z posiadanymi przez tut. Urząd materiałami źródłowymi mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przeglądanie materiałów odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, po uprzednim kontakcie pod nr. tel. 81 52-86-688.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, z którą będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1990 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej przez wykonawcę.
UWAGA:
Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający
żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu tych osób
stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku, który znajduje się na platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z
2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie
zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub, nie zaprasza go do negocjacji, a
także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia
publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.