eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Imielin › Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Imielinie w okresie od 02.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby
Żłobka Miejskiego w Imielinie
w okresie od 02.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Imielinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524637105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Brata Alberta 53 A

1.5.2.) Miejscowość: Imielin

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-407

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 708 00 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zlobek.imielin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zlobek.imielin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby
Żłobka Miejskiego w Imielinie
w okresie od 02.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e8e98df-7c77-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e8e98df-7c77-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za
pośrednictwem/przy użyciu:
a) portalu e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej: sekretariat@zlobek.imielin.pl (zalecane oprócz składania ofert).
Zamawiający udostępni link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia wraz z identyfikatorem
(ID) postępowania oraz adres strony internetowej BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Żłobka Miejskiego w Imielinie na której udostępnione
będą również dokumenty związane z postępowaniem w załączniku nr 5 do SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przy przekazywaniu dokumentów lub
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający i Wykonawcy powołują się na nazwę zamówienia lub numer
referencyjny postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
5. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (nie dotyczy składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami tj. w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, elektronicznych kopii dokumentów oraz przekazywanie informacji może odbywać się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez Platformę e-Zamówienia zgodnie z wytycznymi jak w pkt. 15 SWZ, jednak we
wszystkich przypadkach, po za składaniem ofert, Zamawiający jako podstawowe narzędzie elektronicznego komunikowania się z
Wykonawcami preferuje i zaleca pocztę elektroniczną, email: przetargi@imielin.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem poczty email wynosi 50 MB.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
12. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Za
datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający odsyła Wykonawców do zapisów SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z
późn. zm), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Imielinie z siedzibą: Imielin (41-407), ul.
Św. Brata Alberta 53A,
• Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Imielinie w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024"
" zarejestrowanego pod numerem sprawy ŻM.35.01.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prprawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.5.,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Żłobku Miejskim w Imielinie zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŻM.35.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy produktów Różne produkty spozywcze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy na produkty mleczarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy na pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy na warzywa, owoce

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy na produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Żłobka Miejskiego w Imielinie w celu
przygotowania posiłków dla dzieci w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024r
2. Szczegółowy wykaz przewidzianych do zamówienia produktów oraz przewidziane ilości szacunkowe (orientacyjne) tych produktów planowanych do zamówienia w okresie dwunastu miesięcy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym. Podkreśla się iż podane w Formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi tj
orientacyjnymi, podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz określenia wartości umowy. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów, wg cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę. Ilość zamawianych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Faktyczne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy będzie uzależnione od faktycznej ilości dostarczonych w całym okresie obowiązywania umowy na produkty głęboko mrożone

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy PZP
przewiduje zastosowanie prawa opcji do niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje dwie
możliwe opcje. Suma ilości zamawianych poszczególnych produktów może być mniejsza lub
większa niż wskazał jako ilości szacunkowe (orientacyjne)w formularzu ofertowym – załącznik nr 1
do SWZ. Oznacza to, że zastrzega możliwość zamówienia mniejszej tj. do 30% ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (formularz ofertowy)
lub zwiększenia ilości zamawianych na bieżąco produktów do 50 % więcej niż ilości
poszczególnych produktów wskazanych jako szacunkowe w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy).
2) Uruchomienie prawa opcji w stanie faktycznym nastąpi od podpisania umowy. Zamawiający na
etapie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie przedstawić dokładniejszego zakresu zmian ilościowych dla zamawianych poszczególnych produktów. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie zamawiał poszczególne produkty na
bieżąco w ilościach zależnych od swoich potrzeb.
4) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy z tytułu zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
5) Cena jednostkowa zamawianych poszczególnych artykułów, zawsze, niezależnie od
zastosowanej opcji będzie identyczna jak w Formularzu ofertowym, i która zostanie wyliczona
w oparciu o ilości szacunkowe (orientacyjne) podane przez Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje w 2024 roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tego samego rodzaju na rok 2025r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, wynikających z przyjętych kryteriów oceny ofert tj. sumy punktów czterech kryteriów:
Cena (C)
Czas dostawy dodatkowej (awaryjnej )
możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin
dostawy między 6:00 - 9:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy dodatkowej awaryjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość uzupełniająca dostawę w ciągu 2 godzin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa pomiędzy 6:00-9:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez
weryfikację wstępnego oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
PZP.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację wstępnego
oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację
następujących dokumentów:
a) oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku nastąpi poprzez weryfikację
wstępnego oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądać następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
2) oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ) wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy PZP,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków Zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym, Zamawiający nie będzie żądać dodatkowych podmiotowych środków
dowodowych, wystarczające będzie oświadczenie wstępne, o którym mowa w punkcie 2.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający nie będzie żądać dodatkowych
podmiotowych środków dowodowych, wystarczające będzie oświadczenie wstępne, o którym
mowa w punkcie 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Pełnomocnictwo powinni podpisać wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych.
6. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o którym mowa w rozdziale XV pkt 2 ppkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdziale XVIII pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XVIII pkt 5 potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w §16 Zmiany umowy - projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferę składa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. W zakłdace „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-12-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.