eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)Ogłoszenie z dnia 2023-10-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943488656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ca721ab-5855-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ca721ab-5855-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00433319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027593/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wiaty tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407461

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-6.271.1.22.2023.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 528000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji zagospodarowania terenu i wizualizacji dla zadania pn.: Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie wynikającym z przepisów prawa a niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację i użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
2) Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” wraz z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych) wynikających z PFU, stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ, projektu budowlanego, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządcy dróg publicznych oraz innych wydanych uzgodnień, opinii, badań, decyzji i pozwoleń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz instrukcji obsługi i konserwacji.
3) Rozruch tężni, szkolenie pracowników (maksymalnie dwie osoby) w zakresie obsługi i eksploatacji tężni wraz z instalacjami.
4) Pełnienie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ wraz z załącznikiem (programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)) oraz w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako że nie złożono żadnej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2023 r., do godz. 08:00 nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pełna nazwa zamówienia: Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.