eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943488656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ca721ab-5855-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027593/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wiaty tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ca721ab-5855-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej:
anna.podolanczyk@um.koszalin.pl, z zastrzeżeniem:
1) ppkt 1.2 w pkt 10 Rozdziału I SWZ;
2) ppkt 1 w pkt 14 Rozdziału I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wyk składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postęp po zalogowaniu się na konto Wyk.
2.Komunikacja w postęp o udziel zam publ (z wył. składania ofert – sposób przygotowania oferty został szczegółowo opisany w Roz I pkt 13 SWZ, a sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Roz I pkt 14 SWZ) odbywa się drogą elekt za pośrednictwem:
1) „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze”; maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako zał do jednego formularza) lub
2) poczty elekt, na adres e-mail: anna.podolanczyk@um.koszalin.pl; przy kom za pośrednictwem poczty elekt Zam lub Wyk na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości; w przypadku niepotwierdzenia ze strony Wyk odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania) Zam uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wyk.
3.Wyk zamierzający wziąć udział w postęp o udziel zam publ musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”. Uwaga! Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postęp nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Możliwość korzystania w postęp z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postęp Wyk posługują się sygnaturą postępowania,
tj. BZP-6.271.1.22.2023.AP.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7.Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Przedmiotowe środki dowodowe, Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elekt, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z2023 r.,poz.57 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8.Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ppkt 7, przekazywane w postęp, sporządza się w postaci elekt, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków kom elekt, o których mowa w ppkt 2.
9.Zam dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., txt.
10.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elekt opatrzonej kwalifikowanym podpisem elekt lub w postaci elekt
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl;
2) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; kryteria ustalania czasu, w którym dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
___________________________________________________________________________________
* Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz pkt 3.15

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-6.271.1.22.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 528000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji zagospodarowania terenu i wizualizacji dla zadania pn.: Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie wynikającym z przepisów prawa a niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację i użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
2) Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” wraz z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych) wynikających z PFU, stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ, projektu budowlanego, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządcy dróg publicznych oraz innych wydanych uzgodnień, opinii, badań, decyzji i pozwoleń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz instrukcji obsługi i konserwacji.
3) Rozruch tężni, szkolenie pracowników (maksymalnie dwie osoby) w zakresie obsługi i eksploatacji tężni wraz z instalacjami.
4) Pełnienie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ wraz z załącznikiem (programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)) oraz w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) – 40%

Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
2.1.1) 1 zadanie o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegające na budowie tężni solankowej wraz z dostawą urządzeń, wykonaniem co najmniej instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z uruchomieniem;
2.1.2) 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy tężni solankowej, przy czym w ramach zadania winny być wykonane projekty budowlane i wykonawcze w co najmniej następujących branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna;

Uwaga!
Zamawiający uzna również za spełnianie warunków określonych w pkt 2.1 jako jedno zadanie wykonane w ramach jednej umowy obejmujące swoim zakresem i wartością co najmniej Zadania określone przez Zamawiającego w ppkt 2.1.1 i 2.1.2.

2.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami, które będą pełniły funkcje:
2.2.1) projektanta branży architektonicznej – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
2.2.2) projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2.2.3) projektanta branży sanitarnej – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2.2.4) projektanta branży elektrycznej – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2.2.5) kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) – jedna osoba posiadająca
co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję kierownika budowy;
2.2.6) kierownika robót elektrycznych – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2.2.7) kierownika robót sanitarnych – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji (wskazanych w pkt 2.2), pod warunkiem wykazania spełniania przez wskazaną osobę wymagań Zamawiającego określonych dla poszczególnych funkcji.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt 2.2 posiadały biegłą, tj. umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 4,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 5, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich3 miesięcy;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 6;

Uwaga!
a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1 i 2 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz:
- o którym mowa w ppkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
- o którym mowa w ppkt 2, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
d) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.
4) Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt 5.1 SWZ.
6. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1 ppkt 1 SWZ:
6.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia* lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru określonego w Rozdziale III SWZ pkt 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 ustawy PZP.
3) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) pieniądzu;
3.2) gwarancjach bankowych;
3.3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 z dopiskiem:
Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej” - WADIUM
Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego
IBAN: PL78114021180000244444001304
BIC/SWIFT: BREX PL PW

5) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Rozdziale III pkt 3 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;
5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwykonawców, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYKONAWCA na zasadach innych niż określone w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY może dokonać rezygnacji lub na wniosek WYKONAWCY wyrazić zgodę na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją nie może wynosić więcej niż 10% wartości umowy i obniża wysokość wynagrodzenia.
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) niezawinionego przez WYKONAWCĘ opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji;
2) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
3) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej -5°C);
4) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia;
5) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;
6) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY;
7) nasilenia zjawisk związanych z COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii;
8) zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;
9) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;
10) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne).
6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.
7. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy” oraz w Rozdziale I SWZ w pkt 14.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zamówienia:
Budowa tężni solankowej wraz z monitoringiem wizyjnym realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej”
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy (ze względu na brak możliwości wyboru w sekcji IV w pkt. 4.2.10. okresu realizacji zamówienia w tygodniach, okres realizacji zamówienia w tym pkt. wskazano w dniach).
3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed zawarciem umowy:
1) uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektantów poszczególnych branż jak również kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż;
2) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, na wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
3) w przypadku wyboru oferty złożonej przez „konsorcjum wykonawców” – Wykonawca złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum;
4) informację dotyczącą organu podatkowego właściwego dla Wykonawcy (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie);
5) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.