eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tykocin › "Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie - Strzelnica w powiecie 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tykocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 8

1.5.2.) Miejscowość: Tykocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-080

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umtykocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umtykocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b327a59-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b327a59-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00429828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041081/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, przeszkolenie pracowników i dostawa wyspecyfikowanego asortymentu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410019

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RNZ.271.2.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 127134,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej strzelnicy wraz z wyposażeniem oraz obejmuje przeszkolenie przez wyłonionego Wykonawcę od 2-5 pracowników Zamawiającego w zakresie kompleksowej obsługi strzelnicy. Jest to pierwsze wyposażanie strzelnicy. 2. Zamawiający wskazuje, że zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie – Załącznik nr 7 do SWZ oraz warunki niniejszej SWZ. Oferta, która nie będzie spełniała ww. wymogów zostanie odrzucona na podstawie ar. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku: nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz nr 7 do SWZ Ogłoszenie o konkursie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35210000-9 - Cele strzelnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39160000-1 - Meble szkolne

39515410-2 - Rolety wewnętrzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

32333200-8 - Kamery wideo

39100000-3 - Meble

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

31711000-3 - Artykuły elektroniczne

30232100-5 - Drukarki i plotery

38652100-1 - Projektory

38636100-3 - Lasery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.