eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tykocin › "Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie - Strzelnica w powiecie 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tykocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 8

1.5.2.) Miejscowość: Tykocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-080

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umtykocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umtykocin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b327a59-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041081/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, przeszkolenie pracowników i dostawa wyspecyfikowanego asortymentu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b327a59-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomienia i informacje) odbywają się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert)-sekretariat@umtykocin.pl 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Korzystanie z Platformy e –Zamówienia jest bezpłatne 5. W celu skrócenia czasu
udzielania wyjaśnień treści SWZ zamawiający zwraca się z prośbą o przekazywanie wniosków, pytań do SWZ w formie edytowalnej.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 8. W przypadku wyboru formy elektronicznej zaleca się pliki w formacie .pdf opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny, a pliki w formacie innym niż .pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES wewnętrzny. 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). Szczegółowo rozdz. XIII, XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tykocin, ul. 11 listopada 8, 16-080 Tykocin reprezentowana przez Burmistrza Tykocina; 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@umtykocin.pl 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/ dane identyfikujące: Usługa unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin, RNZ. 271.2.12.2023. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy p.z.p., a także z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Dodatkowo Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, świadczącym obsługę prawną, organizacyjną oraz innym podmiotom z którymi administrator podpisze umowę powierzenia. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i zawieranych umowach o dofinansowanie. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania danych wynikają z p.z.p. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8.Posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania/ uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania/uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), zgodnie z art. 75 p.z.p. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umownych w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 p.z.p.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 p.z.p).;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego c. na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 9.Nie przysługuje
Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 11. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 lub 15 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie, dane osobowe podwykonawców w zakresie: siedziba, adres, PESEL, NIP, email itp. 12. W światle powyższego Wykonawca, na druku Oferty/Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. 13. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RNZ.271.2.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej strzelnicy wraz z wyposażeniem oraz obejmuje przeszkolenie przez wyłonionego Wykonawcę od 2-5 pracowników Zamawiającego w zakresie kompleksowej obsługi strzelnicy. Jest to pierwsze wyposażanie strzelnicy. 2. Zamawiający wskazuje, że zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie – Załącznik nr 7 do SWZ oraz warunki niniejszej SWZ. Oferta, która nie będzie spełniała ww. wymogów zostanie odrzucona na podstawie ar. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku: nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz nr 7 do SWZ Ogłoszenie o konkursie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35210000-9 - Cele strzelnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39160000-1 - Meble szkolne

39515410-2 - Rolety wewnętrzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

32333200-8 - Kamery wideo

39100000-3 - Meble

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

31711000-3 - Artykuły elektroniczne

30232100-5 - Drukarki i plotery

38652100-1 - Projektory

38636100-3 - Lasery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja: 24 mies. gwarancji – 0 pkt; 30 mies. gwarancji– 20 pkt. ; 36 mies. gwarancji - 40 pkt.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wstępne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, o których mowa w art. 125 ust.1 pzp Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument zał. nr 2 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, o którym mowa w art. 117 ust.4 pzp, załącznikiem nr 3.
B
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
w odpowiednim zakresie art. 108 ust. 1 Pzp oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zał. nr 4.
Powyższe oświadczenie składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp; Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcja/spółki cywilne
– wskaże w oświadczeniu załącznik nr 2 do SWZ „bazy”, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) – Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu, 2) Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty określonymi poniżej w pkt. 3) ppkt. od a) do m) wydanym przez organizację posiadającą status jednostki certyfikującej wyroby akredytowanej w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065. Jednostka powinna posiadać personel kompetentny w zakresie przedmiotu oceny. Certyfikat może zostać wydany w ramach działalności certyfikacyjnej poza zakresem akredytacji, na podstawie badań, których metodykę określono w porozumieniu z jednostką certyfikującą. Badania na zgodność z wymaganiami konkursu należy przeprowadzić w oparciu o opracowaną metodykę badań wyrobu ujmującą metody oraz sposoby weryfikacji wszystkich parametrów technicznych i wymagań opisowych. Wyniki badań oraz ich przebieg, powinny być zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport badań zgodności wyrobu z wymaganiami oferty powinny być dostępne do wglądu na żądanie przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej. Metodyka badań i raport badań zgodności wyrobu z w.w. wymaganiami należy dołączyć do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikat zgodności i deklarację zgodności

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się wypełniony i podpisany:
formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2);
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez - cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, są takimi wykonawcami), sposób składania dokumentów reguluje rozdział VI,VIII, X, IX, X. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierają co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o podstawy prawne wskazane w SWZ.
Zamawiający informuje, że podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia określone w rozdziale VIII SWZ, jeżeli realizacja powierzonej mu części zamówienia wymaga zgodnie z przepisami prawa posiadania takich uprawnień. Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia (certyfikaty lub inne dokumenty prawem wymagane) niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia - jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanych w projekcie umowy - § 9 (szczegółowo opisanych):
„Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;
3) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;
4) zmiany dotyczące dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie z produkcji przez producenta, a dostępny będzie inny o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie produktu określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować;
5) zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego”.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 308 ust. 2 lub ust. 3 pkt.1 lit. a) p.z.p.
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e- Zamowienia identyfikator (ID) postępowania ocds-148610-9b327a59-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Możliwość wizji lokalnej - dniu 28.09.2023r. od godz. 10:00
Z postępowania wyklucza się - 3) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -szczegółowo w SWZ.
Podmioty zagraniczne:
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa (informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art., w tej procedurze wyłącznie do art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
19. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu ofert prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR, prowadzonego na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego (Dz. U. poz. 1335).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.