eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030" z podziałem na dwie częściOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030” z podziałem na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030” z podziałem na dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39f73ec5-2e8b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022 – 2030” z podziałem na dwie części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339377/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.27.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce” (SUMP) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją.
2. Plan ma przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na transport, zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny), a przy tym skutkować zmniejszeniem negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat i ludzi. Plan ma obejmować kompleksowo wszystkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto w sposób kompleksowy ma uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, tworząc wielopłaszczyznową logikę zmian.
3. W Planie należy zawrzeć cele strategiczne w perspektywie do 2030 r. – specyficzne dla Zamawiającego, ale równocześnie wpisujące się w cele unijnej i krajowej polityki zrównoważonej mobilności, polityki klimatycznej, polityki miejskiej, polityk horyzontalnych i innych.
4. W zakresie zamówienia Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, uwzględniając wszystkie wytyczne tj.:
1) Opracowanie SUMP musi być oparte o partycypacyjny proces jego wypracowania, dialog społeczny z interesariuszami, w tym mieszkańcami. Partycypacyjne podejście osiągane będzie poprzez prowadzenie badań oraz konsultacji dotyczących problematyki zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zgodne co do zasady z następującymi dokumentami:
a) Nowe wytyczne – opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, 2 wydanie (w języku angielskim) Komisja Europejska, Bruksela 2019 -(https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf, https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-annex_final_highres_0.pdf)
b) CIVITAS PROSPERITY – Poradnik – opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (https://www.pois.gov.pl/media/72913/SMG_Ekspert_Civitas_Prosperity_Poradnik_2019_03_18_podglad_v1.pdf) zwanymi dalej łącznie „Wytycznymi UE”.
2) W procesie przygotowania Planu, należy wziąć pod uwagę zawarte na poniższych portalach wytyczne i wskazówki praktyczne:
a) Pilotaż SUMP w ramach POIiŚ - (https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/)
b) Europejska platforma dotycząca planów zrównoważonej mobilności (https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-process)
c) Wskaźniki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
d) https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en)
3) Narzędzie samooceny SUMP – (https://www.sump-assessment.eu/start), w zakresie pozytywnego wyniku samooceny Projektu SUMP, powstałego w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.
4) Opracowanie dotyczyć będzie miejskiego obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzi łącznie 6 gmin działających w ramach porozumienia zawartego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Siedlce: Miasto Siedlce , Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Mokobody, Gmina Kotuń, Gmina Wiśniew, jednakże w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w opracowaniu Planu pozostałych gmin objętych miejskim obszarem funkcjonalnym tj. gm. Skórzec, Mordy, Przesmyki, Suchożebry Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu opracowania przedmiotu zamówienia.
5) Plan powinien uwzględniać ustalenia i kierunki zawarte w dokumentach wyższego rzędu:
a) Krajowej Polityce Miejskiej,
b) Krajowej strategii rozwoju zrównoważonego transportu,
c) innych dokumentach szczebla unijnego, krajowego i wojewódzkiego.
6) Dla gmin, które nie są objęte powyższymi opracowaniami należy przeprowadzić badania w celu pozyskania brakujących danych i informacji koniecznych do opracowania SUMP.
7) Proces realizacji zamówienia powinien być oparty o cykl 12 kroków tj.;
a) krok 1 przygotowanie struktur projektowych,
b) krok 2 określenie kontekstu strategicznego,
c) krok 3 analiza sytuacji w zakresie mobilności,
d) krok 4 budowa i wspólna ocena scenariuszy,
e) krok 5 wypracowanie wizji strategii wspólnie z interesariuszami,
f) krok 6 określenie celów i wskaźników,
g) krok 7 wypracowanie skutecznych pakietów działań wspólnie z interesariuszami,
h) krok 8 określenie działań i zakres odpowiedzialności,
i) krok 9 przygotowanie do wdrożenia i finansowania,
j) krok 10 zarządzanie wdrożeniem,
k) krok 11 monitorowanie, dostosowywanie i komunikacja,
l) krok 12 przeglądy i wyciąganie wniosków.
8) Główne Produkty Zamówienia obejmują:
a) Działanie I - Raport Diagnostyczno-Strategiczny (wraz z przedstawieniem Raportu Metodycznego);
b) Działanie II - Przeprowadzenie kompleksowego procesu konsultacji społecznych;
c) Działanie III - Opracowanie projektu SUMP;
d) Działanie IV - Opracowanie ostatecznej wersji SUMP wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
e) Działanie V – Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych dotyczących procesu opracowania SUMP oraz samego dokumentu SUMP.
9) Ze względu na skalę opracowania oraz zakresu dokumentu przedmiotowy projekt SUMP będzie objęty Procedurą Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
10) Wykonawca w ramach procedury zobowiązany jest do:
a) wykonania projektów ogłoszeń, obwieszczeń, zestawień oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa,
b) złożenia wniosku o uzgodnienie zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko i uzyskanie uzgodnień z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c) przeanalizowania poszczególnych zależności w procesie sporządzania SUMP, czego wynikiem będzie wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko jako opracowania podsumowującego przygotowanie Zrównoważonego Planu SUMP,
d) opracowanie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu SUMP uwzględniając uzgodnienia właściwych w sprawie organów, określonych w ww. ustawie i przedłożenie jej Zamawiającemu do akceptacji przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych,
e) przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych w związku z zakończeniem prac nad Planem SUMP w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,
f) przygotowanie zestawu opinii i uwag zgłoszonych do SUMP oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, wraz z rekomendacjami co do sposobu ich uwzględnienia w ww. dokumentach i z uzasadnieniem dla każdej rekomendacji,
g) wprowadzenie do projektów SUMP oraz Prognozy korekt i uzupełnień w oparciu o opinie właściwych w sprawie organów oraz uwag wniesionych na etapie konsultacji społecznych,
h) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji SUMP wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do akceptacji,
i) w przypadku zaistnienia istotnych zmian w dokumencie, wymagających ponowienia procedury w zakresie opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych, Wykonawca ponownie wykona wymienione prace w ramach zamówienia,
j) przygotowanie pisemnego podsumowania strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko i informacji o których mowa w art.55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
a) streszczenia SUMP,
b) projektu uchwały, stwierdzającej przyjęcie opracowanego dokumentu,
c) przygotowania prezentacji multimedialnej dotyczącej SUMP, w celu przedstawienia korzyści związanych z SUMP przedstawicielom samorządów objętych opracowaniem,
d) materiałów promocyjno-informacyjne do publikacji na stronach internetowych gmin,
e) raportów pośrednich.
12) W ramach współpracy przewiduje się udział Wykonawcy w organizowanych warsztatach i spotkaniach związanych z realizacją opracowania SUMP:
a) udział w spotkaniach zespołu Sterującego i zespołu Roboczego utworzonego na podstawie Porozumienia stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Siedlce nr LIII/533/2022 z dnia 28.06.2022r. w spawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+, odbywać się będą nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) Zamawiający zakłada w uzasadnionych przypadkach, możliwość przeprowadzenia spotkań w formie on-line
13) W związku z opracowaniem w jednym terminie dwóch dokumentów tj. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Obszaru Funkcjonalnego „Miasta Siedlce” 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”, w celu osiągnięcia spójności opracowywanych dokumentów, Zamawiający przewiduje uczestnictwo Wykonawcy w posiedzeniach grupy roboczej i sterującej, które nadzorują prace związane z opracowaniem Strategii, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w formie on-line.
14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie
do dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Obszaru Funkcjonalnego „Miasta Siedlce” 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
15) Komórką w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, która bezpośrednio nadzoruje realizację SUMP wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją przez Wykonawcę jest Wydział Programów Rozwojowych wraz z zespołem roboczym.
Pozostałe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia niniejszej części zamówienia znajdują się w Rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.5.5.) Wartość części: 193819,1 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”, zwaną dalej Strategią wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2. Opracowanie dotyczyć będzie obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzi łącznie 6 gmin działających w ramach porozumienia zawartego dla obszaru funkcjonalnego Miasta Siedlce: Miasto Siedlce, Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Mokobody, Gmina Kotuń, Gmina Wiśniew, jednakże w przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w opracowaniu Strategii pozostałych gmin objętych miejskim obszarem funkcjonalnym tj. gm. Skórzec, Mordy, Przesmyki, Suchożebry Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu opracowania przedmiotu zamówienia.
3. Dokument powinien zostać opracowany zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
2) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
4) Uchwałą Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu, m.in.:
a)Strategią Rozwoju Kraju 2030,
b)Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.
4. W zakresie zamówienia Wykonawca:
1) sporządzi „Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 w skład, którego wchodzą: Gmina Siedlce, Gmina Zbuczyn, Gmina Mokobody, Gmina Kotuń, Gmina Wiśniew i Miasto Siedlce na podstawie m.in.
a) aktualnych analiz, badań, danych z GUS i opracowań dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz potrzeb rozwojowych gmin,
b) warsztatów diagnostycznych w trzech obszarach tematycznych ( sfera gospodarcza, środowiskowa i społeczna) z przedstawicielami samorządów w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym,
c) przygotowanie i przeprowadzenie badań/konsultacji społecznych, zbieranie wniosków
i uwag oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych,
d) badań jakościowych przeprowadzonych dla każdego samorządu objętego opracowaną strategią ponadlokalną,
e) analizy w obszarze społecznym (m.in. demografia, edukacja, kultura, sport, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo), gospodarczym (m.in. rynek pracy, branże , trendy rozwojowe), oraz przestrzennym (m.in. uwarunkowania geograficzno-historyczne, układ przestrzenny, zasoby naturalne, stan środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, komunikacyjna i energetyczna);
2) przeprowadzi warsztaty strategiczne z przedstawicielami wszystkich samorządów objętych opracowaną strategią ponadlokalną (ukierunkowane na określenie misji, wizji, celów rozwojowych) w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym ( w warsztatach wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk; nauki, biznesu, samorządów, kultury itp., warsztaty mają również służyć sformułowaniu celów oraz kierunków działań do projektu Strategii);
a) warsztaty diagnostyczne i strategiczne muszą odbyć się na terenie MOF Miasta Siedlce, a uczestnikami powinny być osoby z województwa mazowieckiego.
b) uczestnicy ww. warsztatów będą wybierani przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.
c) wykonawca odpowiada za przygotowanie merytoryczne do poprowadzenia ww. warsztatów i materiałów dla uczestników w porozumieniu z Zamawiającym.
d) zamawiający zapewnia salę.
e) po przeprowadzeniu ww. warsztatów Wykonawca sporządzi raport z ich przebiegu.
3) przeprowadzi ankiety elektroniczne wśród mieszkańców MOF Miasta Siedlce m.in. za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem badań ankietowych, które posłużą do zebrania danych w zakresie kierunków rozwoju, będących podstawą do formułowania celów strategicznych i operacyjnych. Wykonawca sporządzi podsumowanie z badań ankietowych;
4) sporządzi projekt Strategii, który będzie zawierał m.in.:
a) wnioski z diagnozy zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
b) wizję, misję, cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym
i przestrzennym,
c) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
d) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
e) model struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy,
f) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
g) obszary strategicznej interwencji wskazane w Strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań,
h) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano wraz z zakresem planowanych działań,
i) analizę powiązań z dokumentami krajowymi i regionalnymi,
j) system realizacji Strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, ramy finansowania i źródła finansowania,
k) wdrażanie i monitoring, szacowany budżet i potencjalne źródła finansowania (lista projektów)
5) sporządzi Strategię w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowane treści modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i obszary strategicznej interwencji (z wykorzystaniem ogólnodostępnych map), uwzględniając zapisy obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
6) Wykonawca przeprowadzi działania związane ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwaną dalej ustawą OOŚ, w tym przygotuje wystąpienie do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin MOF Miasta Siedlce na lata 2022-2030. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). W przypadku możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wykonawca sporządzi informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (art. 48 ust.7 ustawy OOŚ) wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ustawy o OOŚ, którą Zamawiający poda do publicznej wiadomości.
7) opracowanie Strategii powinno odbywać się poprzez przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu Strategii z mieszkańcami zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Miasta Siedlce nr LIII/534/2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
8) przeprowadzenie procesu konsultacji projektu Strategii należy przeprowadzić z:
a) sąsiednimi gminami i ich związkami,
b) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
c) mieszkańcami gminy,
d) właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
e) Zarządem województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
9) w ramach konsultacji należy :
a) określić cel i przedmiot konsultacji,
b) Wykonawca opracuje elektroniczny „kwestionariusz uwag” do projektu, który zostanie udostępniony na stronach internetowych gmin,
c) przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w każdym z samorządów podczas którego Wykonawca przedstawi opracowany projekt dokumentu Strategii i zbierze uwagi,
d) wprowadzi do projektu dokumentu zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
10) proces konsultacji należy zakończyć raportem z przebiegu konsultacji, ich podsumowaniem oraz zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag.
11) jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez podmioty opiniujące Strategię, Wykonawca dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących prac.
12) Wykonawca przygotuję prezentację multimedialną projektu strategii.
13) w ramach współpracy przewiduje się organizację m.in. piętnastu spotkań konsultacyjnych tj.:
a) 1 spotkanie na etapie sporządzenia diagnozy badanego obszaru,
b) 1 spotkanie na etapie sporządzenia projektu strategii,
c) 1 spotkanie podczas konsultacji projektu strategii,
d) 6 spotkań podczas posiedzenia komisji w każdej z gmin,
e) 6 spotkań w celu prezentacji finalnej wersji opracowania na sesji w każdej z gmin.
W przypadku nieoczekiwanych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych spotkań.
14) Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, możliwość przeprowadzenia spotkań w formie on-line.
Pozostałe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia niniejszej części zamówienia znajdują się w Rozdziale 5 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.5.5.) Wartość części: 125187,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132041930

7.3.3) Ulica: Sielecka 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-738

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

analizy przestrzenne, udział w zespole projektowym a2p2 architecture&planning Monika Arczyńska

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213742840

7.3.3) Ulica: ul. Leszno 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-192

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) ECORYS Polska sp z o.o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa – części OPZ przeznaczone dla Specjalisty ds. badań IDI, Specjalisty ds. badań fokusowych, Specjalisty ds. konsultacji społecznych
2) Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o. – części OPZ przeznaczone dla Specjalisty ds. planowania przestrzennego

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.